27 November 2020

Neste RE kan ge oss en framtid där alla plastprodukter kan tillverkas av förnybara och återvunna material – och framtiden börjar idag

Publicerad i Nyheter under Plast

Neste Corporation, Nyheter, 27 november 2020 
 

Neste RE är ett 100 % förnybart och återvunnet råmaterial som bidrar till att ersätta jungfruliga, fossila råvaror som används vid tillverkning av plaster och kemikalier för de mest skilda användningsområden från leksaker till läkemedel. Foto: Neste

Neste lanserar en ny produkt, Neste RE, som är ett 100 % förnybart och återvunnet råmaterial för plast- och kemikalietillverkning. Det är en produkt som bidrar till att motverka klimatförändringen genom att minska behovet av att använda jungfruliga, fossila resurser. Det utgör också en ny lösning på de utmaningar att omhänderta uttjänta produkter som polymer- och kemiindustrin står inför idag. Neste RE kan användas i plaster för många olika användningsområden, från sportutrustning till leksaker och till och med i känsliga applikationer som avancerad medicinsk utrustning. Neste RE gör det möjligt att använda biobaserat avfall, biprodukter och avfallsplast vid tillverkningen av högkvalitativa produkter.

Den globala ekonomin är bara cirkulär till 8,6 % idag (källa: Circular bioeconomy study, 2020, WBCSD & BCG). Vikten av att snabbt gå mot en verkligt cirkulär ekonomi är stor (källa: IPCC Global warming report) och kommer att kräva många olika teknologier. Neste har mer än tio års erfarenhet av att utveckla och producera förnybara och cirkulära lösningar för transportsektorn och breddar nu sitt erbjudande till polymer- och kemikaliesektorerna. Därmed bidrar Neste till att minska behovet av råolja genom att tillhandahålla hållbarare alternativ än de jungfruliga, fossilbaserade råvaror som för närvarande används inom plast- och kemikalietillverkningen. 

”Vi måste genomföra drastiska åtgärder för att uppnå den nödvändiga omställningen till en cirkulär ekonomi för material. Med Neste RE kombinerar vi det bästa av förnybara och återvunna material för att fungera som ett hållbart råvarualternativ för plast- och kemikaliesektorn. Den nya produkten ger industrin en ny lösning på att sluta cirkeln i materialflödet. Neste RE är tillgängligt globalt, och tillsammans med likasinnade partner kan vi använda Neste RE som ett verktyg för att förändra och revolutionera plastbranschen”, säger Lars Börger, Vice President för Renewable Polymers & Chemicals på Neste. 

En nystart för plasten

Neste RE är både förnybart och återvunnet. De förnybara komponenterna i produkten kan framställas av olja och fett från avfall och biprodukter samt hållbart producerade vegetabiliska oljor. Den återvunna komponenten framställs av kemiskt återvunnet plastavfall som inte går att återvinna mekaniskt som t.ex. färgad plast eller förpackningar i flera lager eller olika material. 

Ju mer fossilbaserade resurser ersätts av förnybara eller återvunna resurser, desto bättre för vår planet. 2018 insamlades mer än 29 miljoner ton uttjänt plastavfall i Europa, men av det var endast 9,4 miljoner ton avsett för återvinning (källa: Plastics Europe) – och ännu mindre återvanns de facto. Dessutom kan andelen av den globala oljeproduktionen som används för att framställa plast, som idag är 6 %, komma att uppgå till 20 % år 2050 (källa: New Plastics Economy, Ellen MacArthur Foundation). För att kunna tackla dessa siffror genom att påskynda plastindustrins omställning mot en cirkulär bioekonomi krävs omedelbara åtgärder, där samverkan mellan några av industrins föregångare spelar en viktig roll.

Nestes samarbeten har redan burit frukt. 2019 samarbetade Neste med LyondellBasell för att producera världens första volymer i kommersiell skala av förnybar, biobaserad polypropen. Och i mars 2020 samarbetade Neste med Borealis för att framställa förnybar polypropen av förnybar propan i en anläggning för propandehydrering för första gången i historien. Clariant har utökat med ett helt sortiment av tillsatser baserade på Neste RE. Tillsammans med Recycling Technologies och Unilever bildar Neste ett expertteam som testar och utvärderar system för kemisk återvinning av avfallsplast. I ett strategiskt samarbete med Covestro driver Neste på användningen av hållbara råmaterial inom plasttillverkningen, i synnerhet vid produktion av polykarbonater. Och Neste har ett samarbete med Jockey där ett av målen är att utveckla marknaden för hårda förpackningar av hållbara, förnybara och återvunna material för livsmedel och andra applikationer.

Neste RE finns tillgängligt globalt för polymer- och kemikalievärdekedjan inklusive varumärken som önskar komplettera sitt erbjudande med biobaserade och återvunna alternativ. Neste RE är en drop-in-lösning som är kompatibel med den befintliga produktionsinfrastrukturen för polymerer och kemikalier. Material som är producerade med Neste RE är av hög kvalitet – identiska med de plastprodukter som är framställda av jungfruliga, fossila råvaror. De kan t.ex. återvinnas på samma sätt som sina fossila motsvarigheter. 

Ytterligare information: Lars Börger, Vice President, Renewable Polymers & Chemicals, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 08:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro, där 82 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se & www.neste.se/bioplast

Attachments: