25 Mars 2021

Neste går med i eFuel Alliance

Publicerad i Nyheter under Förnybara lösningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 25 mars 2021, kl 9 (EET)

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och hållbart flygbränsle, har gått med i eFuel Alliance, som är en branschorganisation för industriell framställning av syntetiska flytande bränslen från förnybara källor. eFuel Alliance har sitt säte i Berlin och Bryssel och sammanför företag och organisationer som har det gemensamma målet att etablera och marknadsföra energi- och biobaserade flytande bränslen, för att minska utsläppen av växthusgaser från transporter. 

Globalt drivs för närvarande mer än 1,3 miljarder fordon av konventionella förbränningsmotorer. Utöver det finns det cirka  22 000 flygplan, där lösningar som elektrifiering och vätgas kommer ta längre tid. Dessa befintliga fordonsflottor kommer att fortsätta att svara för huvuddelen av vår mobilitet under de kommande årtiondena. Fossilfria bränslen är den enda hållbara lösningen att minska utsläppen av växthusgaser globalt från de befintliga förbränningsmotorerna.

”Syntetiska e-bränslen och hållbara biobränslen behövs, för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn, och göra det möjligt för EU att uppnå sina mål för 2050. Med Neste som ny medlem får alliansen en innovativ ledare och en stark global partner inom området förnybara bränslen. Att Neste ansluter sig till oss, innebär också att eFuel Alliance får ökad tyngd på europeisk nivå, vilket är ett viktigt mål i våra ansträngningar att förändra europeiska regelverk”, konstaterar Ralf Diemer, VD för eFuel Alliance.

”Vi är glada åt att ingå i alliansen och arbeta tillsammans för att marknadsföra lösningar med förnybara bränslen såväl på kort- som på lång sikt. Alla lösningar behövs i kampen mot klimatkrisen. Att förbjuda förbränningsmotorn skulle stänga dörren för hållbara drop-in-lösningar som t.ex. bränslen från grön el och hållbar biomassa. Vi har inte råd att välja bort dessa alternativ om vi vill uppnå klimatmålen och minska växthusgasutsläppen från transporter. Hållbart producerade elektro- och biobränslen har potentialen att ersätta hälften av alla fossila bränslen i vägtrafiken 2040”, säger Carl Nyberg, Executive Vice President för Nestes affärsområde Renewable Road Transportation och styrelsemedlem i eFuel Alliance från den 24 mars 2021.

Redan idag kan kunder, som använder Neste MY Förnybar Diesel, framställd av 100 % förnybara råvaror, avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel beroende på vilka råvaror som används. Det högkvalitativa bränslet är en drop-in-lösning, vilket innebär att den kan användas i befintliga dieselmotorer eller existerande logistik utan några förändringar. Bränslet är tillgängligt för kunder i Finland, Sverige, Nederländerna, Estland, Lettland och Litauen samt Kalifornien och Oregon i USA. 

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications 

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

eFuel Alliance i korthet

eFuel Alliance är en branschorganisation med syftet att arbeta för politisk och social acceptans för elektrobränslen och att säkerställa att regelverket anpassas så att dessa godkänns. Vi representerar mer än 120 företag i värdekedjan för produktion av elektrobränslen. Våra värderingar är teknikneutralitet och lika möjligheter för alla relevanta lösningar som minskar utsläppen. Vi har ett starkt engagemang för ökat klimatarbete och arbetar för att nå ett bredare erkännande av det betydande bidrag elektrobränslen kan ge i strävan för en hållbar omställning och arbete för att motverka klimatförändringarna. Vårt mål är att underlätta industriell produktion och ökad användning av koldioxidneutrala bränslen framställda av förnybara energikällor.