29 Oktober 2021

Neste utökar sitt klimatåtagande– sätter upp mål för scope 3-utsläpp och undertecknar Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter

Publicerad i Nyheter under Hållbarhet

Neste Pressmeddelande Foto

Neste Corporation, Pressmeddelande, 27 oktober 2021 kl. 12:00 (EET)

Neste har två ambitiösa åtaganden för klimatet: att nå koldioxidneutral produktion (scope 1 och 2*) till 2035 samt att hjälpa sina kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton koldioxid årligen till år 2030. Arbetet fortlöper enligt plan. Neste har nu beslutat sig för att även sätta upp ett konkret mål för scope 3-utsläpp* för att minska utsläppen   från användningen av** Nestes sålda produkter med 50 procent till 2040 jämfört, med nivåerna 2020.

Detta mål ska uppnås genom Nestes fortsätta omställning  mot att öka andelen förnybara och cirkulära lösningar och produkter samt genom att arbeta med våra leverantörer och partners för att minska utsläppen i hela värdekedjan.

Nestes utvidgade hållbarhetsvision omfattar klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, leveranskedja och råmaterial. Genom sitt klimatåtagande visar Neste ledarskap och sin beslutsamhet i att som företag bidra till att uppnå målen i Parisavtalet.Neste kommer även att underteckna Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter***. Neste kommer att fortsätta arbeta med hållbarhet och sin egen produktion  för att denna ska vara förenliga med 1,5 °C-utsläppsscenarierna, villkor och rekommendationer i Science Based Targets initiative (SBTi)***. Godkännandeprocessen med SBTi kommer träda i kraft så snart sektorsdirektiven för olje- och gasindustrin publicerats.

”Genom att utvidga vårt klimatåtagande att även omfatta scope 3-utsläpp och genom att hålla oss till forskningsgrundade mål kommer vi att vara en del av den grupp visionära ledare som utför ambitiöst klimatarbete. Vi kommer fortsätta med vår omvandling mot att bli ett företag som erbjuder förnybara och cirkulära lösningar där vi garanterar att hela värdekedjan är förenlig med den globala ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Detta kräver andra insatser  utöver företagets egna åtgärder. Nya arbetsmetoder, innovativa nya tekniker och samarbete med våra leverantörer och partners är nödvändigt”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD på Neste.

Som ett konkret exempel på en minskning av scope 3-utsläpp letar Neste kontinuerligt efter möjligheten att optimera sitt logistiknätverk och få mer insyn i utsläppen från hela kedjan, även  tillsammans med affärspartners. En av de viktigaste bidragande faktorerna för att uppnå detta är att öka användningen av förnybart och andra lösningar med låga utsläpp för transporter i logistiken. Exempelvis använde majoriteten av Nestes logistik för produktdistribution i Finland under 2020 Neste MY Förnybar Diesel™  vidare under 2021 körs nästan alla transporter som distribuerar Nestes produkter på förnybar diesel.

*) Scope 1-, 2- och 3-utsläpp är enligt definitionen i Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 och 2 täcker utsläpp som relaterar till vår egen produktion. Scope 3 omfattar alla andra relevanta utsläpp i värdekedjan. För Neste är de främsta scope 3-kategorierna användningen av sålda produkter, inköpta varor och tjänster och råvaror och produkttransporter.
**) Utsläpp från användning, så kallad Användningsfas beräknas genom att man delar utsläppen från användningen av produkter som sålts av Neste med den totala mängden såld energi (gCO2e/MJ).
***) Science Based Targets initiative (SBTi), är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), det driver på ambitiösa klimatåtgärder genom att göra det möjligt för företag att sätta upp vetenskapligt grundade mål för minskade utsläpp. Med SBT ser företagen hur mycket och hur snabbt de måste minska sina växthusgasutsläpp för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringen. Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter, som är en del av SBTi, är ett brev för företag som ska åta sig att vidta brådskande åtgärder i enlighet med 1,5 °C.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:
Nestes klimatåtaganden
Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 (EET)). 

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se