19 Januari 2018

Vad är skillnaden mellan Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) och biodiesel FAME?

Neste MY renewable diesel

HVO vs FAME

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) är ett högklassigt dieselbränsle som tillverkas av förnybara råmaterial. Bränslet är mycket bättre än traditionell biodiesel. Nedan beskrivs de viktigaste skillnaderna.

Namnet.

Neste MY Förnybar Diesel är en förnybar dieselprodukt som utvecklats av Neste där Neste har patent på produkttekniken (NEXBTL). Den kallas inte för biodiesel. Biodiesel syftar på ”traditionell” biodiesel och den kemiska sammansättningen hos den typen av bränsle skiljer sig både från fossil och förnybar diesel. Bränslen med estrar (FAME, Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar), som tillverkas av vegetabilisk olja, kallas biodiesel och Neste MY Förnybar Diesel kallas förnybar diesel.

Prestanda i kallt väder.

Prestanda i kallt väder för Neste MY  kan anpassas under tillverkningsprocessen. Grumlingspunkten för Neste MY Renewable Diesel, vilket anger den lägsta möjliga förvaringstemperaturen, kan vara som lägst -40 °C. Egenskaperna hos biodiesel påverkas i hög grad av kyla vilket beror på råmaterialen som används. Exempelvis är grumlingspunkten för biodiesel som tillverkas av rapsolja cirka -5 °C.

Råmaterialen.

Neste MY Förnybar Diesel kan tillverkas från organisk biomassa, som vegetabilisk olja och en mängd olika typer av avfall och restprodukter. Neste tillverkar för närvarande Neste MY Renewable Diesel från mer än 10 olika råmaterial. Merparten biodiesel (FAME) som för närvarande är tillgänglig på marknaden tillverkas av rapsolja, rovolja eller sojabönolja.

Tillverkningsprocessen.

Neste MY Förnybar Diesel är en vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO). Under tillverkningsprocessen avlägsnas orenheter från råmaterialen och de behandlas sedan med väte i hög temperatur. Med denna process går det att tillverka kolväte med liknande kemiska egenskaper som fossil diesel från en rad olika råmaterial. Slutproduktens kvalitet är alltid densamma, oavsett vilka råmaterial som används. Traditionella biobränslen tillverkas genom förestring av vegetabiliska oljor och fetter, och slutproduktens egenskaper beror på vilka råmaterial som används.

Blandningen.

Eftersom den kemiska sammansättningen hos Neste MY Renewable Diesel liknar fossil diesel kan den blandas med denna i valfri proportion. Om fossil diesel tillsätts Neste MY Renewable Diesel ger det en blandning av högre kvalitet, medan FAME biodiesel ger en blandning av lägre kvalitet. Den maximala tillåtna koncentrationen av biodiesel är 7 %, men det finns inga begränsningar för dieselkoncentrationen med Neste MY Renewable Diesel. Den kan användas som en 100 % ren produkt.

Kraven på biobränsle.

Neste MY Förnybar Diesel kan användas för sig eller blandas med fossil diesel, vilket gör det lättare att uppfylla kraven på användning av biobränsle. Eftersom den maximala tillåtna koncentrationen av FAME är 7 %, begränsar det möjligheten att använda biodiesel för att uppfylla kraven på användning av biobränsle.

Egenskaper vid förvaring.

Likt fossil diesel kan Neste MY förvaras under längre perioder utan att dess egenskaper förändras på avgörande sätt. Dessutom drar Neste MY Renewable Diesel inte till sig vatten, vilket ibland kan vara en utmaning vid användning av biodiesel. Biodiesel ska användas inom sex månader från tillverkningsdatumet för att minimera potentiella förändringar av produktkvaliteten och tillväxten av mikrober.

Rekommendationer från motortillverkare.

Förnybar diesel (HVO100) är den biokomponent som rekommenderas enligt de senaste och strängaste specifikationerna i WWFC (Worldwide Fuel Charter). WWFC 5 tillåter inte användning av traditionell biodiesel, men tack vare det höga cetantalet rekommenderas förnybar diesel. WWFC 5 anger även strikta gränsvärden för avgasbildning, partikelfiltrens livslängd, motorernas hållbarhet på lång sikt, motorprestanda och prestanda i kallt väder.

Cetantalet.

Neste MY Förnybar Diesels cetantal, vilket anger dess tändvillighet, är mycket högt, över 70. Det gör det lättare för motorer att starta när vädret är kallt och reducerar bränsleförbrukningen, speciellt i stadsmiljöer. Cetantalet för traditionell biodiesel är vanligtvis inte mer än 50–60.

Renheten.

Neste MY innehåller inte svavel eller aromater. Det innebär att mycket lite föroreningar bildas vid förbränning i motorer. Neste MY Renewable Diesel reducerar kraftigt fordonets utsläpp av partiklar, kolväten och kväveoxid. Eftersom praktiskt taget ingen aska genereras vid förbränning av Neste MY Förnybar Diesel förlängs livslängden för partikelfilter. Egenskaperna för motorolja förblir även goda under längre perioder tack vare Neste MY's kemiska sammansättning. Biodiesel genererar mer utsläpp av kolväten än fossil diesel och kan korta ned livslängden för motorolja och partikelfilter.