Hållbarhet
16.05.2022
 4 min read

Ambitiös och genomförbar – hur Neste breddade sin hållbarhetsvision

Ambitiös och genomförbar – hur Neste breddade sin hållbarhetsvision

I den här artikeln får du veta mer hur Neste har breddat sin hållbarhetsvision, vilka byggstenarna är och vilka åtgärder företaget kommer att vidta för att uppnå sina strategiska hållbarhetsåtaganden och fullfölja den nya visionen.
Nestes syfte är att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Det kräver att vi tänjer vår vision att bekämpa klimatkrisen och breddar vår syn på den roll vi kan spela för att motarbeta naturförluster och ojämlikhet, där alla dessa hänger ihop. Det är mot den bakgrunden som vi på Neste har utarbetat och breddat vår hållbarhetsvision som omfattar fyra områden: klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter samt råmaterial och försörjningskedja.

Hur sätter man ambitionsnivån och sammanhanget med affärerna?
En vision ska vara tillräckligt ambitiös för att väcka tvivel, utmana hela organisationen att sträcka sig bortom det som tidigare har uppfattats vara möjligt och styra vårt tänkande långt bortom strategiperioder. Men den måste också vara väl förankrad i företagets nuvarande affärer och verksamhet och välja spelplan på ett sätt som får våra medarbetare att se sambanden och känna att det är realistiskt att vi kan få allt detta att hända.
Även om en vision helt och hållet handlar om framtiden, kan den hämta näring från historien. För oss på Neste är det en resa som speglar vår första våg i omställningen för mer än tio år sedan, då vi bytte skepnad från ett lokalt oljeraffinaderi till en global ledare inom förnybara bränslen. Nu är vi inne på vår nästa omställningsvåg på bred front genom att utveckla nya hållbara råmaterial, bredda vårt erbjudande av förnybart, öka vår påverkan inom flyg, polymerer och kemikalier och harmonisera våra raffinaderier så att de kan tillhandahålla ett större utbud av lågutsläppslösningar genom samordnade processer.
Vår nya och bredare hållbarhetsvision är en viktig del i den omställningen. Vi tar på oss ledartröjan för att ställa om mot en koldioxidneutral värdekedja och sätta eftersträvansvärda mål för biologisk mångfald och mänskliga rättigheter samt vår försörjningskedja och råmaterial.

Vi ökar våra ambitioner i kampen mot klimatkrisen  
Att minska utsläppen och ersätta råolja med förnybara och cirkulära lösningar har varit kärnan i vår strategi och är det även i vår hållbarhetsvision. Under 2020 gjorde vi det möjligt för våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med ungefär 10 miljoner ton. Till 2030 ska den siffran vara minst 20 miljoner ton per år. 
Samtidigt går vi från ord till handling genom att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, ett enormt åtagande i en av de sektorer i världen som är svårast att ställa om. Vi kommer att samarbeta med andra och hoppas kunna inspirera till liknande ambitiösa resor. Hållbarhet är innovation gånger samarbete.
Dessa åtaganden är redan nu projekt med definierade färdplaner. En vision har uppgiften att sträcka sig längre och höja ribban. Inte för dess egen skull, utan för att vi vet att det är rätt affärsbeslut. Därför breddar vi vår vision bortom vårt egna område, bortom scope 1- och 2-utsläpp och leder marschen mot en koldioxidneutral och naturpositiv värdekedja. På den resan kommer minskad energiintensitet för sålda produkter och samarbete med våra leverantörer och partner för att minska utsläppen i hela vår värdekedja att spela en nyckelroll för att uppnå utsläppsmålen i scope 3.
Breddning av visionen till biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, leveranskedja och råmaterial

Att förstå hur din verksamhet och din kapacitet hänger samman med samhället är navet i att skapa en trovärdig hållbarhetsstrategi och vision. Inget företag bör sträva efter att varenda hållbarhetsaspekt ska prioriteras strategiskt. Vår sammanlagda styrka får vi när vi förstår vilka som är rätt partner för att expandera bortom våra egna verksamheter och genom att lyssna, lära och samarbeta, speciellt inom områden utanför vår kärnverksamhet.
Biologisk mångfald är inte bara nästa stora fråga som världen vaknar upp till, utan den hör också tätt ihop med frågan om klimatförändring. Vår vision nu är att arbeta för en positiv påverkan på den biologiska mångfalden och uppnå en naturpositiv värdekedja. Vi avser att skapa positiv nettopåverkan på den biologiska mångfalden från nya aktiviteter från och med 2025. Vi behöver fortfarande utveckla vår förståelse för hur vi på bästa sätt ska gå fram med denna mycket ambitiösa vision. Vi inleder det arbetet tillsammans med ideella organisationer och forskningspartner som har stor insikt i frågan.
Så här långt har vi åtagit oss att motverka avskogning i våra egna leveranskedjor. Vi kräver att alla våra leverantörer gör detsamma och skapar en unik transparens i vår industris försörjningskedja. Det pågår många lokala aktiviteter som att vårda naturen och djurlivet runt vårt Borgåraffinaderi och att stödja ett projekt för biologisk mångfald i Siak- och Pelalawanregionerna i Indonesien.
Mänskliga rättigheter är en ingående del i all affärsverksamhet och inte bara någonting att bekymra sig om långt nere i leveranskedjan. Vår vision är att skapa en mer jämlik och inkluderande värdekedja där alla kan arbeta med värdighet. Till prioriteringarna hör att skapa och säkerställa löner som det går att leva på, och att använda våra plattformar för att förbättra barns tillgång till utbildning och minska ojämlikheterna i hela värdekedjan.
Som för alla våra fokusområden gagnas mänskliga rättigheter bäst genom samarbete. Vi har till exempel undertecknat två samverkansintentioner med Unilever om att gemensamt driva frågan om bärkraftiga löner och jämlikhet, mångfald och inkludering hos leverantörerna. Förutom att sådana partnerskap fördjupar Nestes påverkan i vår värdekedja och ger oss möjlighet att trycka på för flera positiva förändringar, innebär de också en utmaning för oss att leda genom goda exempel.   
Våra värdekedjor och råmaterial är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå våra hållbarhetsambitioner. Vår vision är en säker och hälsosam arbetsplats, rättvisa arbetsvillkor och ökat engagemang i leveranskedjan. Vi inkluderar mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimatmål som nyckelvillkor för leverantörerna. 
Vi fortsätter att kräva att 100 procent av våra leverantörer följer vår uppförandekod och har en anmälningsprocess som vi kommer att vidareutveckla för att säkerställa att den håller högsta klass. 
Tiden att handla är nu
Det ligger fortfarande inom vårt räckhåll att besegra klimatkrisen, men det kräver att vi utnyttjar alla tillgängliga lösningar omedelbart. Det som gör processen så svår, och som är ett lackmustest på vår förmåga att samarbeta, är att alla stora utmaningar och möjligheter som mänskligheten står inför hänger samman.
Det ligger en fara i storvulna löften och mål som ligger långt bort i tiden. Om de globala målen ska uppnås måste fagert tal ersättas av mätbara åtgärder. Vi på Neste uppmuntrar företag och våra partner att sätta sina mål så nära i tiden som möjligt. Vi avser att skapa ett exempel genom att halvera våra egna utsläpp till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2035.
Samtidigt inser vi att ingen kan klara av det ensam. Det finns frågor som fortfarande väntar på svar och lösningar som behöver utvecklas. Men inget av detta ligger utanför vårt räckhåll.