Hållbarhet
29.05.2023

Biodrivmedel kan snabba på byggbranschens klimatomställning

Scenarier som Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med Energimyndigheten, Jordbruksverket och Trafikverket visar att det inte går tillräckligt snabbt att minska utsläppen av växthusgaser för att Sverige ska kunna uppnå sina hållbarhetsmål. Bygg- och anläggningsbranschen är en viktig pusselbit för att vända utvecklingen och nå 2045 målen.

170 företag, kommuner och intresseorganisationer står bakom byggbranschens färdplan, det styrdokument som lägger upp en plan för hur branschen kan halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. För att lyckas är det nödvändigt att minska byggbranschens beroende av fossila drivmedel, som idag står för cirka 20 procent av utsläppen.

Branschen står inför flera stora utmaningar och övergången från fossila till förnybara drivmedel är en av dessa som spelar en viktig roll. Idag drivs 80 procent av alla maskiner inom industri- och byggsektorn på diesel. Att investera i nya maskin- och fordonsflottor kräver stora resurser och är därför  en långsiktig process. Biodrivmedel är å sin sida en lösning som finns tillgänglig redan idag och som inte kräver nya investeringar. Dessa drivmedel, i kombination med ökad transporteffektivitet, kommer behövas under en lång tid inom byggbranschen, eftersom elektrifiering av tunga maskiner och fordon tar tid och kräver stora investeringar.

 

Utmaningar som försvårar omställningen

På uppdrag av Neste genomförde Novus under våren 2023 en undersökning med ett antal utvalda fokusgrupper bestående av beslutsfattare inom den svenska byggbranschen. Resultatet visar att det finns en stor vilja att ställa om och minska utsläppen men att osäkerhet och otydlighet försvårar omställningen. Branschföreträdare efterfrågar bland annat politiska styrmedel och konkreta krav vid till exempel offentliga upphandlingar. En utmaning är att ta fram bra och likvärdiga upphandlingsunderlag som premierar hållbara alternativ som minskar utsläppen. 

“Hållbarhet är en fördel om kunden kan utforma ett upphandlingsunderlag som är enkelt att utvärdera - Det är dock sällsynt”

Citat från deltagare i fokusgrupp. 

Undersökningen visar vidare att politiker inte är tillräckligt insatta i byggbranschens utmaningar när det gäller hållbarhet. Branschen efterfrågar därför konkreta och mätbara mål där incitamenten grundas mer på morot än på piska. Fokusgrupperna lyfte till exempel fram förslag på ökade subventioner för biodrivmedel. Dessutom behöver beslutsfattare skapa långsiktiga förutsättningar för branschen. När direktiv och styrning snabbt kan ändras försvårar det för företag att våga investera i förnybara alternativ.

“Att inte veta morgondagens förutsättningar skapar en oro gällande drivmedelsfrågan.”

Citat från deltagare i fokusgrupp. 

 

Minska utsläppen och nå klimatmålen

För att byggbranschen ska klara sina hållbarhetsmål behöver alla ta sitt ansvar, såväl byggentreprenörer som privata och offentliga kunder. En viktig åtgärd är att beställare ställer striktare hållbarhetskrav vid upphandlingar, till exempel krav på användning av förnybara drivmedel.

Detta skulle minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent, jämfört med fossil diesel. Enligt beräkningar från Naturvårdsverket skulle ett sådant krav innebära en minskning med 700 000 ton koldioxid per år för tunga arbetsmaskiner inom byggbranschen. Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är ett alternativ som minskar utsläppen av växthusgaser. Drivmedlet har en nästan identisk kemisk sammansättning som fossil diesel, vilket innebär att det är kompatibelt i befintliga dieselmotorer.

Experter från bland annat Fossilfritt Sverige lyfter fram ökad användning av förnybara bränslen inom byggsektorn som en central del i klimatomställningen. För att lyckas med omställningen är en säker tillgång till förnybara bränslen en förutsättning. För att säkerställa ett stabilt utbud av biodrivmedel ökar Neste sin produktion av förnybar diesel (HVO100) de kommande åren. Statistik från Greenea visar också att volymen för HVO-produktioner globalt kommer öka från sju miljoner ton år 2021 till 29,7 miljoner ton år 2025. Förnybara bränslen, såsom Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), är en av många lösningar som kommer att spela en viktig roll i att bistå svenska byggföretag att nå sina klimatmål.