Hållbarhet
9.05.2023
 6 min read

Det är inte kolet som är problemet utan var den kommer ifrån: Så kan förnybart kol bekämpa klimatförändringarna

Mäter man utsläppen direkt ur avgasröret på ett fordon får man ungefär samma resultat, oavsett om motorn går på fossilbaserade bränslen eller på förnybara bränslen framställda av biobaserade råmaterial. Varför säger man då att förnybara bränslen har betydligt lägre utsläpp? Den här artikeln reder ut skillnaden på mellan olika typer av koldioxid. 

Vi börjar med att titta närmare på det vi kallar "kolcykeln”; den naturliga cirkulationen av kol mellan levande varelser och olika delar av planeten. Här är några exempel på hur det fungerar:

 

  • Fotosyntes – växter absorberar kol (i form av koldioxid, dvs. CO2) från atmosfären och använder det för att växa
  • Andning – djur släpper ut kol (i form av koldioxid) till atmosfären när de andas
  • Diffusion/exsolution – havsytan utbyter kol (koldioxid) med luften ovanför dem 

 

Dessa interaktioner mellan dessa tre olika kol-lager – atmosfären (luft), biosfären (levande varelser) och hydrosfären (haven) – utgör en stor del av jordens kolcykel. Denna kolcykel har en fin balans som är känslig för störningar. Det finns dock ett till ytterligare lager som spelar en viktig roll: litosfären. Litosfären är det yttersta, fasta skiktet av jorden. Där finns det stora lager av mycket gammal kol, mestadels i form av kol, gas och olja. Kol som är ”fångat” i litosfären har legat där under mycket långa tidsperioder, i många fall under flera miljoner år. I vanliga fall frigörs det bara någon enstaka gång genom ovanliga händelser som vulkanutbrott, då bland annat kol släpps ut i atmosfären i form av koldioxid.

koldioxid, kolcykeln, naturligt kol, förnybart

Jordens kolcykel (förenklat)

 

Samtidigt som kolets förflyttning mellan biosfären, atmosfären och hydrosfären kan ses som en del av den naturliga kortsiktiga kolcykeln, kan kol som förflyttas in i och ut ur litosfären ses som en långsiktig kolcykel. Det vi kallar förnybart kol kommer alltså från biosfären, atmosfären och hydrosfären, men inte från litosfären.

Och det är det gamla kolet från litosfären som är problemet.

Under de senaste århundradena har litosfäriskt kol inte förblivit orört, eftersom människan i allt större utsträckning har utnyttjat det som en del av industrialiseringen. Vi bryter allt större mängder kol, gas och olja och omvandlar dessa lager av kol till energi i form av värme, elektricitet och bränslen (främst genom förbränning). De utsläpp som blir följden av denna förbränning har vi låtit läcka ut i jordens atmosfär och avsevärt höjt nivån av koldioxid i denna. Denna massiva störning av planetens naturliga kolcykel har lett till en drastisk ökning av koncentrationen av koldioxid i atmosfären, vilket ger upphov till växthuseffekten som värmer upp planeten och gör att det globala klimatet genomgår betydande förändringar. Problemet är inte att koldioxid finns i atmosfären, problemet är att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat med nästan 50 procent sedan början av industriåldern.

 

Bra koldioxid och dålig koldioxid?

Koldioxid är alltså inte per definition något dåligt utan en viktig del av det naturliga kretsloppet. Det är en kemisk förening, och en mycket viktig sådan. Utan koldioxid skulle växter inte växa och inget liv skulle vara möjligt. Effekterna av mänsklig aktivitet och vår påverkan på jordens kolcykler visar dock att källan till det kol, eller koldioxid, som används har stor betydelse. På sätt och vis kan vi säga att koldioxid är dåligt om det kommer från litosfären, om det handlar om ”fossil” koldioxid. Att ta kol från den långsiktiga cykeln och lägga till det i den kortsiktiga cykeln ger negativa konsekvenser. Genom att bränna allt större mängder fossila resurser har vi tillfört enorma mängder extra kol från litosfären till atmosfären. Resultatet blir att den totala koldioxidkoncentrationen i atmosfären ökar, eftersom den kortsiktiga cykeln inte har förmågan att binda allt detta extra kol och den långsiktiga cykeln tillbakabildas mycket långsamt och bara under vissa förutsättningar. 

Därför kan vi säkert konstatera att vi måste stoppa, eller åtminstone drastiskt minska, vår användning av fossila resurser om vi vill begränsa den globala uppvärmningen. Vi måste låta den långsiktiga cykeln göra sitt jobb och låta det kol som ligger bundet i jorden i så hög grad som möjligt stanna där. 

Detta för oss till den koldioxid som vi kallar förnybar. Den kol som redan är en del av den kortsiktiga cykeln och som naturligt cirkulerar mellan biosfären och atmosfären. 

Föreställ dig att det inte fanns några människor på jorden. Kol skulle fortfarande förflytta sig från biosfären till atmosfären och vice versa allteftersom växter skulle växa och förmultna. Det är den kolcykeln vi kan använda oss av. Innan växten förmultnar och avger sitt kol som koldioxid kan människan ta vara på detta kol via en liten omväg och göra om det till biobränslen. Varför inte fördröja det oundvikliga ögonblicket av utsläpp och förbränna detta kol innan det åter tas upp av växtligheten? Den totala koncentrationen av kol i atmosfären kommer inte påverkas av det. 

 

Målet med koldioxidneutralitet 

Om vi skiftar över från fossil till förnybar kol kommer vi närmare vi koldioxidneutralitet. Vilket innebär att vi inte tillför mer kol till den kortsiktiga kolcykeln än vad som naturligt kan bindas av densamma. 

Idag används fossila resurser fortfarande till många saker, bland annat energi. Fossilbaserad energi kan även komma att fortsätta användas vid produktion av förnybara och biobaserade bränslen eller tillverkning av material som plast. Lastbilen som levererar råmaterialen kan köras på till exempel fossilt bränsle, eller så kan bearbetningsanläggningen drivas med energi från kol eller gas.

Det är därför du kan se rapporter om att förnybara produkter leder till kanske 70, 80 eller 90 procent lägre utsläpp än deras fossilbaserade motsvarigheter. De återstående utsläppen kan minskas ytterligare, om alla fossila energikällor ersätts med förnybara eller om till exempel eventuella resterande utsläpp fångas upp och lagras in med CSS teknik. 

 

förnybart kol, fossilt kol

Skillnaden mellan förnybart och fossilt kol

Även om vi tror att det kommer att vara möjligt att uppnå faktisk koldioxidneutralitet, eller till och med negativa värden om vi lyckas ta mer kol från atmosfären än vi tillför, i framtiden, finns det potential att göra en enorm skillnad med de lösningar som ¨redan är tillgänglig idag. Eftersom varje kilo fossilt kol som vi kan undvika att släppa ut i atmosfären räknas, skulle vi göra klokt i att använda förnybara lösningar för att ersätta dålig koldioxid med bra koldioxid i så hög grad som möjligt. Slutsatsen är att en motor som drivs med förnybara bränslen också släpper ut koldioxid, men det är i en betydligt bättre form.