Hållbarhet
2.11.2023
 4 min read

En rättvis omställning för alla: varför övergången till förnybar energi bör ske genom att engagera människor och samhällen

Hållbarhet är kärnan i Nestes verksamhet, och företagets syfte är att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Att på sikt kunna uppfylla det kommer kräva en omställning där både miljö, klimat och social hållbarhet tas i beaktande. Vi behöver säkerställa att samhällets transformation inte lämnar vissa av oss på efterkälken. 

 

I norra Sverige pågår en av de största industrisatsningar i landet i modern tid. I Skellefteå ökar batteritillverkaren Northvolt produktionen i sin Northvolt Ett-anläggning. I Luleå samarbetar ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energiproducenten Vattenfall i projektet HYBRIT som syftar till att producera fossilfritt stål. H2 Green Steel är ett annat företag som vill göra detsamma och som bygger upp sin verksamhet i Boden. Sammantaget kommer dessa initiativ att medföra enorma förändringar i regionen, med hundratals nya jobb med en ny typ av kompetens, och kraftigt ökade behov av allt från infrastruktur och samhällsservice till bostäder.

Utvecklingen i norra Sverige är ett typiskt exempel på hur enskilda industrier och hela samhällen genomgår förändringar och anpassar sig till den globala omställningen mot mer hållbara lösningar, såsom förnybar energi, biodrivmedel och elektrifiering. Det är en process som har mycket potential, men som också medför vissa risker och utmaningar.

 

Argumentet för en rättvis omställning 

Hela världen är på väg in i en enorm energiomställning som kommer att förvandla vårt  fossildrivna samhälle till en ekonomi som drivs av förnybar energi. Det är en avgörande omställning för att begränsa effekterna av klimatförändringarna, men det kräver omfattande förändringar av företagens sätt att bedriva sin verksamhet, med stora konsekvenser för arbetare och samhällen. För att säkerställa att ingen lämnas på efterkälken, och för att förverkliga en rättvis omställning, måste företagen utnyttja de möjligheter som uppstår och hantera övergången på ett bra sätt. Internationella arbetsorganisationen definierar en rättvis omställning som "att ställa om till en grön ekonomin på ett sätt som är så rättvist och inkluderande som möjligt för alla berörda, att skapa anständiga arbetsmiljöer och inte lämna människorna som berörs utan vägledning".

Sverige, precis som alla andra länder, behöver omgående gå över till en ekonomi som använder så lite fossil energi som möjligt, men denna övergång måste vara rättvis och inkluderande och göras på ett sådant sätt att alla de som berörs av den kan se möjligheter i förändringarna som sker.

En utmaning är att se till att de samhällen som påverkas av omställningen blir involverade i processen, en annan är att tillhandahålla nya jobb för att ersätta de föråldrade yrkeskategorierna som gradvis försvinner i fossilindustrin. På många håll i Sverige, som de norra regionerna, har det skett en utveckling där industrijobb steg för steg försvunnit, med bland annat avfolkning som en av följderna. De nya investeringar som görs i förnybar energi kan vara en värdefull kraft för att motverka denna effekt, men det kommer att kräva investeringar för att se till att människor har rätt kompetens för att bli aktuella för de nya jobben.

Hållbar omställning handlar lika mycket om "övergången in till" renare energi som om den handlar om "övergången ut från" fossila bränslen, och det finns enorma möjligheter inom områden som förnybar energi och elfordon. I vissa branscher är dessa nya möjligheter i form av nya uppdrag redan tydliga. Där finns det en väl definierad plan för hur företag kan ställa om från en fossilbaserad affärsmodell till alternativ med låga koldioxidutsläpp och vara väl placerade för framtiden. Men det finns även de områden där det ännu inte är lika tydligt, och andra perspektiv som måste beaktas förutom själva företagens omställning. Som till exempel hur lokalsamhällen påverkas av en plötslig inflyttning av nya människor som jobbar där, vilket kan påverka bland annat bostadspriser och samhällsservice. 

 

Så arbetar Neste för en rättvis omställning 

Neste är världens ledande tillverkare av hållbart flygbränsle och förnybar diesel och en föregångare inom utveckling av förnybara och cirkulära råvarulösningar för polymerer och kemikalier. Företaget har verksamhet runt om i världen men sitt ursprung från Finland, där de fortfarande har en stark närvaro.

Neste har som mål på att uppfylla sina klimatåtaganden, vilket bland annat innebär att ställa om verksamheten mot en koldioxidneutral produktion till 2035 och en koldioxidneutral värdekedja till 2040. Det är en resa som startade för flera decennier sedan när företaget gick från att vara en regional aktör inom oljeraffinaderi, till att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Därför har Neste redan upplevt processen som det innebär att gå från råoljeraffinering till att producera förnybara bränslen, vilket innebar en gradvis utveckling av den kompetens som behövdes för att skala upp förnybar verksamhet. Denna process har kommit med många lärdomar. Att hitta och säkra förnybara råvaror, som använd matolja, kräver helt andra arbetsmetoder, annan kunskap och kompetens än att anskaffa fossil olja. Det är inte bara den kemiska sammansättningen av råvarorna som är annorlunda. Värdekedjorna, innovationsarbetet och vilka geografiska marknader som är mest aktuella skiljer sig också åt. Allt detta har konsekvenser för sådant som de jobb och karriärmöjligheter som finns på företaget, och måste beaktas för alla som arbetar för Neste.

Nestes holistiska hållbarhetsvision omfattar både miljömässiga och sociala frågor, inklusive deras målsättningarna inom mänskliga rättigheter, syftar till att skapa en mer rättvis och inkluderande värdekedja till 2030. Där alla kan känna värdighet och mening med sitt arbete. I just dessa frågor har Neste bland annat ett särskilt fokus på ämnen som löner som går att leva på och på att ha en ansvarsfull rekryteringsprocess.

 

Ett brett engagemang är en viktig del av en hållbar omställning 

Alla företag som berörs av omställningen bör agera medvetet och  samarbeta med andra aktörer för att mildra eventuella negativa effekter av en hållbar omställning. De bör arbeta för att omställningen ska bli rättvis och inkluderande för så breda grupper i samhället som möjligt. En nyckelfaktor är att engagera anställda i det egna företaget och medborgarna i de  samhällen där man verkar. Att människor känner sig delaktiga och informerade om sin arbetsgivares strategi, utvecklingen i samhället i stort och hur de som individer kan spela en roll i dessa transformationer är viktigt för att de ska känna att förändringen är legitim. Det behöver finnas en pågående process av kontinuerligt samarbete och dialog hos företag i ämnen som affärsuppdateringar, kompetensutveckling och välbefinnande på jobbet, för att engagera arbetskraften på ett positivt sätt. Denna dialog behöver även äga rum i samhället i stort mellan olika berörda parter i frågor som infrastruktur, stadsplanering och behovet av att hantera och förebygga ojämlikhet.

Genom att arbeta tillsammans kan vi sträva mot en rättvis omställning till en mer hållbar framtid, där alla människor kan leva värdiga liv och nå sin fulla potential, samtidigt som vår miljö och vår natur skyddas för framtida generationer.