Hållbarhet
20.06.2022
 10 min read

Hur skyddar vi vår omgivning? Biologisk mångfald är centralt i Nestes hållbarhetsarbete

 

 

Biologisk mångfald är en viktig del av Nestes hållbarhetsarbete. I den här artikeln ger vi konkreta exempel på aktiviteter vi som företag har utfört för att motverka förlusten av biologisk mångfald.

2021 utvidgade vi på Neste vår hållbarhetsvision: Neste ska sträva efter att bekämpa klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och sociala orättvisor som uppstår vid förstörelse av människors livsmiljöer. Inte bara för vår egen verksamhet utan i hela vår värdekedja. Neste vill med vårt arbete påverka den biologiska mångfalden positivt och uppnå en värdekedja med nettopositiv effekt för naturen till år 2040. Vi utvecklar ständigt vårt systematiska arbete och våra metoder för att mäta påverkan av all vår verksamhet, och tar alltid den biologiska mångfalden i beaktning.

 

Neste investerar just nu i att ta fram metoder och vägledande styrdokument för att nå våra mål. Vi har börjat utvärdera vår värdekedja från perspektivet biologisk mångfald för att kunna identifiera de största miljökonsekvenserna som den har. Vi deltar i företagsengagemangprogrammet SBTN (Science Based Targets Network) för att testa kommande arbetsmetoder ur perspektivet biologisk mångfald. Dessutom har Neste påbörjat ett samarbete med Fauna & Flora International (FFI). Att skydda biologisk mångfald, i vatten och på land, har även förts in i Nestes KPI:er för olika hållbarhetsområden. 

 

”Förra året påbörjade vi analyser för att få en bättre förståelse för den påverkan på biologisk mångfald som våra produkter har, i hela värdekedjan, från råmaterial till verksamheten och slutprodukter. Resultatet kommer att användas när vi sedan ska välja mätmetoder för biologisk mångfald, för att undersöka vår verksamhets påverkan på bland annat natur, jord och vatten. Det är avgörande för oss att samarbeta med andra intressenter, och därför har vi gått med i SBTN och FFI”, det kommenterar Asta Soininen, Associate, Sustainability & Regulations på Neste.

Skyddar miljön med konkreta åtgärder på flera nivåer

Neste provar just nu ett antal metoder för att mäta biologisk mångfald och för att bättre förstå våra möjligheter att skydda den. Trots att vi på Neste bara är i början av vår resa vill vi redan nu dela med oss av några exempel på konkreta åtgärder som vi genomfört på olika platser, bland annat våra raffinaderier. En viktig del av arbetet handlar om att engagera vår egen personal och våra intressenter för att få med oss dem i att skydda och återställa naturen som på olika sätt har påverkats av vår värdekedja.

 

Nedan kan du läsa om några exempel på långsiktiga, pågående projekt för att stärka den biologiska mångfalden på några av de platser där Neste bedriver verksamhet.

Undersöka och förstärka den biologiska mångfalden på Nestes anläggningar i Finland

Att göra en grundlig undersökning av den biologiska mångfalden kring Nestes raffinaderi i Borgå och Nådendal-terminalen är en åtgärd som vi redan har utfört i tio år. Den har utförts i utvalda projektområden tre gånger sedan 2007 som en del av vårt användande av metoden  EIA (Environmental Impact Assessment Procedure). För närvarande gör vi vår fjärde granskning av biologisk mångfald, som kommer att slutföras 2022. Den här gången ingår alla områden som ägs av Neste i Borgå (1 300 ha) och Nådendal (300 ha), och det fältarbetet som är en del av undersökningen börjar inom kort. Dessa områden innefattar många typer av naturmiljöer, som skogar, våtmarker, sjöar och bäckar och kustområden.

 

Undersökningen utförs genom en typisk inventering av arter och är ett mätverktyg för att kartlägga biologiska mångfald, som har skräddarsytts för finska förhållanden. Metoden gör det möjligt att betygsätta alla identifierade arter och habitat, och baserat på det betyget värderas den biologiska mångfalden. Målet är kunna identifiera de mest värdefulla områdena, jämföra olika områden med varandra och undersöka om metoden kan användas vid utvärdering av biologisk mångfald i andra delar av Nestes verksamhet. Det har dock blivit tydligt under arbetets gång att metoden är ny, och betygsättningen av olika arter och habitat är fortfarande under utveckling, på samma sätt som vi fortfarande utvärderar alla våra arbetsmetoder löpande.  

Initiativ för biologisk mångfald på Nestes Mahoney-anläggning i USA 

Biologisk mångfald är en regional miljöfråga,och därför måste relevansen för de åtgärder som utförs noggrant tänkas igenom. Neste har genomfört flera samarbeten med lokala naturvårdsmyndigheter för att främja biologisk mångfald på Mahoney-anläggningen i Mendota, Illinois i USA. Aktiviteter som utförts har bland annat omfattat sådant som odling för pollinerare för att hjälpa arter som den utsatta monarkfjärilen. Vi har även utvecklat  omkringliggande våtmarker för att minska mängden sediment som hamnar i den närliggande floden och för att förbättra habitatet för flyttfåglar och andra arter. Man kommer plantera ett testområde med våttolerant gräs för att förbättra kvaliteten på det dagvatten som lämnar anläggningen. Med den här typen av åtgärder vill Neste också inspirera och uppmuntra våra medarbetare att tänka på sin egen närmiljö och den biologiska mångfalden där.

Neste är en del av Siak Pelalawans-landskapsprogram i Indonesien för att skydda den biologiska mångfalden 

Att samarbeta med andra aktörer är avgörande för att bedriva framgångsrikt arbete, det gäller även för det viktiga arbetet med biologisk mångfald. Att arbeta med biologisk mångfald är dessutom en fråga som har en bredare positiv påverkan än bara effekten i vår egen verksamhet. I detta projekt samarbetar Neste med Daemeter, Proforest och Siaks lokala styre samt andra globala varumärken. För att göra skillnad i Siak-regionen i Indonesien och utveckla värdekedjor, med syfte att förhindra avskogning vid produktion av vissa råvaror, som palmolja. Det femåriga projektet som påbörjades 2020 har stöttat småskaliga jordbrukare i att bli mer hållbara och hjälpt till att skydda skogar, våtmarker och den biologiska mångfalden i området. 

 

Programmet fokuserade under 2021 på att engagera byarna, eftersom de småskaliga jordbruken är en avgörande för att projektet ska kunna bli framgångsrikt. Exempelvis genomfördes utbildningar av olika slag i sju utvalda byar. De handlade bland annat om metoder för att hantera odling av oljepalmfrukt vid mossar, förebygga bränder, jordbruksmetoder lämpade för oljepalmfrukt och hur man kan påverka en odlings naturpåverkan på bynivå. Dessutom rekryterades, utbildades och distribuerades representanter i varje by. 

 

Produktionsmetoder har förbättrats och blivit mer hållbara, bland annat i våtmarker genom att använda landförberedelser, odling, plantering och åtgärder för att förhindra vattenläckage. Effekten av dessa förändringar syntes snabbt. Marken håller fukt bättre under den torra perioden vilket ger mer resurser för bevattning och växtligheten var grönare och friskare. Du kan läsa om programmet från fältet och följa det på webbplatsen för Siak Pelalawans-landskapsprogram.

Neste stöder pollinering i områdena kring vårt högkvarter

Även åtgärder i det lilla kan ha en stor effekt. Ett typiskt exempel på den typen av arbete är att Neste stödjer pollinerare, som spelar en viktig roll i hela världen i alla ekosystem för att upprätthålla biologisk mångfald. Tack vare FN har ämnets vikt på senare år uppmärksammats mer internationellt, och fredagen den 20 maj firade vi på Neste världens alla bin på världsbidagen. På våra högkvarter i Esbo i Finland firades dagen tillsammans med våra nya kollegor – fyra bikupor som rymmer cirka 50 000 bin vardera. Bikuporna tillhandahålls av Korpikuusikko Honey, och de är placerade precis bredvid högkvarterets byggnader.

 

Olika arter av bin pollinerar cirka 80 procent av världens växter. Tyvärr är minskningen av pollinerare ett allvarligt problem globalt. Det orsakas av bland annat klimatförändringar, intensiva odlingsmetoder, användning av bekämpningsmedel och förlust av habitat. Pollinerare skyddar matproduktionen i det första steget genom växtpollinering. Den lilla åtgärd vi på Neste gör främjar pollineringen av växter i vårt närområde i Esbo.

Vill du veta mer om vårt arbete för biologisk mångfald? Besök gärna vår internationella webbplats och läs mer här.