Hållbarhet
2.03.2023
 3 min read

Klimatlingo: En guide till några viktiga uttryck inom hållbarhet

 

Det florerar många uttryck relaterade till hållbarhet, som klimat- och fotavtryck. Vet du vad de betyder? Att veta vad företag som arbetar med hållbarhet refererar till är viktigt, bland annat för att bli mer medveten om när det riskerar förekomma greenwashing. Att hänga med i jargongen gör det enklare att vara en aktiv deltagare i klimatdebatten.

Journalisten Laura Puttkamer samtalar med Nestes expert inom hållbarhet och förnybara produkter, Sari Kuusisto. För att hjälpa oss förstå några av de vanligaste termerna och få en helhetsbild av vad som är trovärdiga klimatåtgärder.

 

Koldioxid (CO2) – vad innebär det?

Det finns många typer av utsläpp i form av gaser som har en stor påverkan på klimatet. Koldioxid är en mycket vanlig gas som utgör en naturlig del av luften runt oss. Vi andas ut koldioxid med varje andetag. Men när vi förbränner fossila bränslen i allt större mängd produceras det mycket mer koldioxid än vad som är bra för den naturliga balansen. Det leder till växthusgaseffekt; värme fångas in i atmosfären, vilket ger global uppvärmning. 

 

Koldioxidekvivalenter (CO2e) – vad innebär det?

Vissa kalkyler av utsläpp fokuserar på koldioxid, men om man ska få en helhetsbild av alla typer av växthusgasutsläpp bör man istället mäta CO2e, som står för utsläpp av koldioxidekvivalenter. 

Det är ett paraplybegrepp för olika gaser som orsakar växthusgaseffekt. Exempel på sådana är koldioxid (CO2) och andra gaser som metan (CH4), kväveoxid (N2O) och klorfluorkarboner (CFC). Tillsammans utgör de växthusgaser.

Vissa av dem, till exempel metan, har en speciellt kraftig växthusgaseffekt och därför en hög potential att öka den globala uppvärmningen.

När man mäter ett visst utsläpp från en viss förbränning varierar proportionerna av de olika gaserna beroende på vad för bränsle som används. Det innebär att den totala påverkan på den globala uppvärmningen varierar. 

 

Utsläpp av växthusgaser över livscykeln – vad innebär det?

När vi talar om en produkt, exempelvis bränsle, beräknar vi de utsläpp som det ger upphov till över hela sin livscykel. Varje steg på vägen, från framställning av råvara och transport, till raffinering, användningen av bränslet för förbränning och avfallshanteringen därefter, orsakar olika utsläpp av växthusgaser. För att få fram koldioxidavtrycket från ett företag eller en produkt behöver vi titta på alla delar. Det är viktigt att tydligt beskriva hur man har räknat och på vad, eftersom det är det enda sättet att skapa jämförbara data.

Det finns metoder för att minska utsläppen av växthusgaser. Använder man förnybara material blir den totala negativa effekten lägre, eftersom dessa material tar upp koldioxid under sin tillväxt. Ta ett träd till exempel: När det växer behöver det koldioxid för sin fotosyntes, som omvandlar koldioxid till socker, andra kolväten och syrgas. Det är naturens egna återvinning av kol och det minskar mängden koldioxid i atmosfären. 

 

Koldioxidavtryck – vad innebär det?

Detta uttryck står vanligen för det totala koldioxidavtrycket från hela livscykeln för en produkt eller tjänst, men det kan också beräknas för ett helt företag. Då räknar man på utsläppen av växthusgaser för hela livscykeln för en viss utvald del av verksamheten.

Det finns lagar och ISO-standarder som innehåller anvisningar om hur utsläpp av växthusgaser och koldioxidavtryck ska beräknas. En av dessa globala standarder är GHG-protokollet.

 

Handavtryck – vad innebär det?

Detta är ett nytt koncept, utvecklat i Finland men som håller på att antas även av andra länder. Det är ett alternativt mått som räknar på en positiv faktor för klimatet snarare än det negativa måttet om hur mycket utsläpp en viss produkt orsakar. Handavtrycket beräknar hur stor minskning av utsläpp av växthusgaser en produkt eller ett företag kan uppnå genom att helt eller delvis ersätta vissa produkter eller tjänster med mer hållbara alternativ. För att uttrycka det enkelt hjälper ett företags handavtryck kunder att se hur de kan minska sina koldioxidavtryck.

Nestes förnybara och cirkulära produkter har betydligt lägre utsläpp av växthusgaser sett över hela deras livscykel jämfört med fossila alternativ. Ett exempel är Neste MY Förnybar Diesel som framställs av förnybara råvaror och kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent* under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel.

 

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.

 

 

Ett tack till:

Laura Puttkamer, frilansjournalist med inriktning på innovativa lösningar som gör våra städer mer hållbara och klimatvänliga. Laura kommer ursprungligen från Tyskland men bor i London och skriver för arkitektur- och planeringstidskrifter.