Hållbarhet
2.08.2023
 3 min read

Vad är skillnaden på de två begreppen koldioxidhandavtryck och koldioxidavtryck?

Dr. Eva Amsen

Att minska utsläppen av växthusgaser är viktigt för en livsstil och en tillvaro som är mer långsiktigt hållbar för planeten. Vissa företag använder nu måttet “koldioxidhandavtryck” för att ange hur mycket deras produkter eller tjänster minskar utsläppen av växthusgaser. Men vad betyder koldioxidhandavtryck egentligen? Och hur skiljer det sig från begreppet “koldioxidavtryck”?

Koldioxidavtryck och koldioxidhandavtryck är olika begrepp för att räkna på, och kvantifiera effekterna av, utsläpp av växthusgaser från en produkt eller tjänst. Ett företags koldioxidhandavtryck berättar om hur deras produkter eller tjänster bidrar till att minska en annan aktörs koldioxidavtryck.

 

Vad är ett koldioxidavtryck? 

Koldioxidavtryck är ett mått på de totala utsläppen av växthusgaser (GHG) som orsakas av en individ, händelse, företag, tjänst, plats eller produkt. Det mäts vanligtvis som ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per definierad funktion eller enhet.

När företag beräknar eller rapporterar sitt koldioxidavtryck följer de ofta internationella standarder, som GHG-protokollet, för att ta få med den verkliga mängden koldioxid och andra relevanta växthusgaser som släpps ut, över hela värdekedjan. När man räknar på produktens koldioxidavtryck ingår utsläppen av växthusgaser som sker under produktens hela livscykel. 

 

Vad är ett koldioxidhandavtryck?

En aktör kan mäta sitt koldioxidhandavtryck för att visa hur stora minskningar av utsläpp av växthusgaser de kan bidra till genom sina produkter och tjänster, jämfört med den alternativa basprodukt som är det vanligaste alternativet. Ju större handavtryck desto bättre.

Tanken bakom måttet koldioxidhandavtryck är att kunna erbjuda kunder en större transparens kring de lösningar som hjälper dem att minska sitt koldioxidavtryck.

Den vetenskapliga metoden för kodioxidhandavtryck utvecklades i Finland 2016 och är ännu inte lika känd, och används inte lika mycket, som begreppet koldioxidavtryck. Ändå är det ett användbart verktyg som hjälper företag att kommunicera den positiva effekten av deras produkter och tjänster, för att förklara värdet av mer hållbara produkter.

 

Fördelarna med konceptet koldioxidhandavtryck

Beräkningar koldioxidhandavtryck gör det lättare att förstå hur ett företags produkter eller tjänster hjälper till att minska växthusgasutsläppen.

”Huvudsyftet är att hjälpa till att kommunicera”, säger Annamari Enström, Life Cycle Assessment Associate på Neste, en global ledare inom området förnybar diesel och hållbara flygbränslen.

”I vårt fall visar det vad skillnaden är när våra kunder använder våra produkter jämfört med när de använder konventionella produkter med liknande funktioner, som har funnits i decennier.”

 

Exempel på koldioxidhandavtryck

Koldioxidhandavtryck kan användas för att jämföra fossilbaserade bränslen med förnybara alternativ. Koldioxidhandavtryck kan också visa på mer komplexa samband mellan en produkt och dess effekt på utsläppen av växthusgaser. 

Enström nämner exemplet med smörjolja för motorer:“Kvaliteten på din bils smörjolja har stor inverkan på hur motorn fungerar. Det kan i sin tur kan ha en ganska stor inverkan på hur mycket bränsle motorn förbrukar och hur rena eller orena avgaserna är.”

Att byta till en ny olja kan ha en indirekt men betydande inverkan på utsläppen, och den inverkan kan beräknas genom att bedöma koldioxidhandavtrycket.

Utöver att titta på koldioxidhandavtrycket för en specifik produkt, kan det också göras för ett företag på produktportföljnivå, genom att lägga ihop det kumulativa koldioxidhandavtrycket för alla deras produkter och tjänster. Det kan sedan ge en indikation på hur mycket de som företag kan minska sina kunders totala koldioxidavtryck.

 

Koldioxidavtryck och koldioxidhandavtryck kan hjälpa till att peka ut vägen framåt 

Förutom att göra det lättare för företag att kommunicera tydligt om hur mycket minskningar av utsläpp av växthusgaser som deras produkter möjliggör, är koldioxidhandavtryck och koldioxidavtryck användbara som riktmärken för att mäta framsteg och avgöra var mer insatser behövs.

”Beräkningarna av koldioxidavtryck och koldioxidhandavtryck kommer alltid att göras i livscykelsteg, säger Enström. ”Där de största effekterna kan ses, är sannolikt där förbättringar behöver göras."

Sammantaget varnar Enström för att jämföra äpplen med päron när man beräknar koldioxidavtryck och koldioxidhandavtryck: ”Man måste vara väldigt tydlig med vad man jämför”, säger Enström. Jämför du till exempel produkter eller tjänster? Finns både en basprodukt och en lösning tillgängliga för samma kunder, i samma geografiska område? Och vilken standard används?

Samtidigt som minskningen av växthusgaser är en viktig del av hållbarhetsarbetet, påminner Ernström oss slutgligen om att ta ett helhetsperspetiv, genom att även ha frågor som biologisk mångfald, vatten, markhälsa och flödet av näringsämnen i åtanke: ”Det är viktigt att vara medveten om att klimatförändringarna bara är en av de typer av miljöpåverkan som orsakas av mänskligt handlande.”

 

 

 

Tack till:

Dr. Eva Amsen, vetenskapsskribent och kommunikatör vars arbete har publicerats i Forbes, Nautilus och The Scientist. Twitter

Written by
Dr. Eva Amsen