Klimatförändring
24.05.2022
 3 min read

Tre trender som kan bära eller brista är nyckeln till en hållbar framtid

Att nå nettonollutsläpp globalt till 2050 är något som alla talar om, men hur kan vi uppnå ett så ambitiöst mål?

Många av de tekniker som hjälper oss att göra radikala omställningar för att nå minskade industriutsläpp, hållbara transporter och lösa den globala avfallsutmaningen finns redan idag – vad som krävs är en upptrappning av omfattningen och skalan i rask takt, och att vi blir snabbare med att börja använda dem. 
I The Change Book, en rapport om marknads- och innovationsutsikter från Neste, pekar Neste, en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar, ut tre nyckelområden som kräver vår uppmärksamhet nu om vi ska kunna uppfylla ambitiösa mål för utsläppsminskningar.

1. En ny syn på avfall
Med en växande befolkning och ökad urbanisering förväntas den mängd avfall vi skapar fördubblas till 2050. Idag hamnar 70 procent av allt vårt avfall på deponi, men en stor del av det läcker ut i ekosystemen, och 8 miljoner ton plastavfall landar i haven varje år.
Forskare vid University of California förutspår att om produktionen av plast fortsätter okontrollerat, och utan avfallshanteringssystem som säkerställer återvinning och korrekt deponering, skulle 12 miljarder ton kunna hamna på deponier vid mitten av seklet. De förutspår också att det vid samma tidpunkt kommer att vara mer plast än fisk i haven mätt i ton.
Återvinning av all denna plast håller på att bli en prioritet, men endast 9 procent av all jungfrulig plast som någonsin har framställts har återvunnits, och det är först alldeles nyligen som vi har ökat den andel av vad vi kan upparbeta av den dagliga cirkulationen till ungefär 20 procent.
”Vi behöver företag som kan ta de djärva steg som krävs för att skala upp nya innovationer och ta nya lösningar till företag och samhällen globalt”, säger Minna Aila, Senior Vice President of Sustainability and Corporate Affairs på Neste.
”Vi strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att minska den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären och cirkulära lösningar för att återanvända detta kol. För egen del har Neste som mål att upparbeta mer än en miljon ton plastavfall årligen från 2030 och att påskynda sin utveckling av kemiska återvinningsprocesser för plast som inte kan återanvändas idag.
Om vi konstruerar smartare förpackningar, eliminerar engångsplast, accelererar sortering och återvinning av mer värdefulla material som glas och metall samt utvinner bränslen med låga utsläpp från fast hushållsavfall, varav endast 14 procent återvinns idag, kan vi upparbeta betydligt mer av de 2 miljarder ton fast hushållsavfall som skapas varje år.

2. Nästa generationens transporter
2020 producerade transportsektorn 7,1 gigaton CO2 (vilket är ungefär 21 procent av världens energirelaterade utsläpp), varav lastbilar och personbilar svarade för nästan 80 procent.
Även om försäljningen av elbilar ökar snabbt världen över kommer en betydande mängd bränsle även fortsättningsvis att driva transporter under de närmaste årtiondena. Därmed får biobränslen och förnybar diesel en viktig roll att spela för att hålla utsläppen nere för sektorer som landsvägstransporter, flyg och sjötransporter. Den stora fördelen med dessa hållbara bränslen är att de kan användas som en drop-in-lösning i befintliga motorer utan krav på större investeringar.
Med det i åtanke fortsätter Neste att bygga ut sin produktionskapacitet för hållbara flygbränslen (SAF) för att komma upp i 1,5 miljoner ton/år i slutet av 2023. En viktig del av det är fortlöpande innovation och partnerskap, som Jason Michael Blake, Vice President för Nestes affärsområde Aviation Feedstock påpekar. ”I takt med att efterfrågan på hållbara flygbränslen ökar växer behovet av skalbara råvaror. Vi utvecklar partnerskap med målet att etablera skalbara affärsmodeller som omfattar hela värdekedjan.”

3. Innovativ tung industri
Att tillverka industriella varor är energikrävande och producerar miljarder ton växthusgaser. En stor andel av utsläppen härrör från raffinering av råvaror och värmegenerering med höga temperaturer, vilket gör det särdeles utmanande för sektorn att gå mot nettonoll.
Ren vätgas – som inkluderar grön vätgas och blå vätgas med låga utsläpp – har en enorm potential att minska utsläppen i denna sektor i takt med ökad tillgänglighet tack vare förbättrade tekniker och sjunkande pris på den elektricitet som krävs för framställningen.
En annan teknik under utveckling är infångning och lagring av kol (CCU och CCS), som bidrar till att fånga in utsläpp från industrier och kol från atmosfären och även möjliggör framställning av vätgas med låga utsläpp.
För befintliga industrianläggningar som raffinaderier med långa avskrivningstider är nyckeln att hitta lösningar som minskar utsläppen utan att det kräver omfattande förändringar av de nuvarande processerna.  Vid sitt raffinaderi i Borgå har Neste gjort just det genom att ta in alternativa råvaror med lägre utsläpp för samordnad bearbetning – ett steg mot målet att bli det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Initiativet bidrar också i hög grad till Nestes mål att halvera utsläppen från sålda produkter i användningsfasen till 2040.
Det är genom att utnyttja hela spannet av innovativa lösningar som den tunga industrin kan avancera snabbare mot nettonollutsläpp.
Reglering och samarbete i en nyckelroll
Vare sig man betraktar avfall, transporter eller tung industri gäller samma nyckelprincip: det krävs en attityd av innovationer, samarbete och beslutsamhet för att få fart på de förändringar som krävs för en hållbar framtid.
Nu visar EU vägen med sitt Fit for 55-paket som syftar till att harmonisera nuvarande lagstiftning med åtagandet att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030. Anselm Eisentraut, chef för Market Intelligence på Neste, pekar på de förenade ansträngningar som krävs för att målen ska nås. ”Förutom policymål är det en viktig uppgift för den privata sektorn att driva innovation, för företag att trycka på för att uppnå koldioxidneutralitet och för konsumenter att snabba på omställningen genom att välja hållbara produkter och tjänster.”
”De utfästelser som tillkännagavs vid COP26 kan visa sig vara otillräckliga”, tillägger han, ”men historien har visat att mänskligheten har en förmåga att ta fram och leverera revolutionerande tekniska lösningar med en hastighet som man aldrig hade kunnat föreställa sig. Det ger mig förhoppningar inför framtiden.”

Ett tack till:
Liam McCann, frilansskribent och redaktör på The Daily Telegraph, som har skrivit dussintals artiklar om hållbarhet, speciellt inom bil- och transportsektorn.