Förnybara lösningar
15.06.2023

Byggbranschens recept för omställningen: Premiera hållbarhetskrav i upphandlingar och öka de politiska styrmedlen

Bygg- och anläggningsbranschen står för ungefär 20% av Sveriges utsläpp, vilket gör branschen till en viktig pusselbit för att uppnå mål om nettonollutsläpp till år 2045. På uppdrag av Neste har Novus genomfört en undersökning bland beslutsfattare inom byggbranschen med syfte att få en bild av hur de ser på hållbarhet inom branschen. Resultatet visar att det finns en stor vilja att ställa om och minska utsläppen. Brist på politiska styrmedel, otillräckliga upphandlingsunderlag och ökade kostnader sätter däremot käppar i hjulen för omställningen. 

170 företag, kommuner och organisationer står bakom byggbranschens färdplan. Detta styrdokument innehåller en plan för hur branschen ska halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. För att lyckas är det nödvändigt att bland annat minska byggbranschens beroende av fossila drivmedel, som idag står för cirka 20 procent av branschens totala utsläpp. På uppdrag av Neste har Novus genomfört två diskussionsgrupper med chefer inom byggbranschen. Syftet var att få en djupare förståelse för hur beslutsfattare inom branschen ser på såväl omställningen till förnybara drivmedel som upphandlingskrav och politiska styrmedel. 

Övergång från fossila drivmedel till förnybara lösningar 

Det råder en samstämmighet i de båda grupperna om att hållbarhet är ett prioriterat område för branschen, men att satsningar på området ofta ställs i relation till ekonomin. Även om det finns en vilja att arbeta hållbart är det i slutändan ekonomin som styr hur hållbarhetsarbetet integreras i projekten. Branschen står inför flera stora utmaningar och övergången från fossila till förnybara drivmedel är bara en av dessa. Idag drivs 80 procent av alla maskiner inom industri- och byggsektorn på fossil diesel. Att investera i en ny maskin- och fordonsflotta är dyrt och inte heller realistiskt i stora delar av landet, där laddinfrastruktur fortfarande saknas. Biodrivmedel, till exempel Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), är en lösning som finns tillgänglig redan idag. 

"Utmaningen är att hitta bra alternativ som inte påverkar ekonomin allt för mycket.”
Citat från deltagare i diskussionsgruppen

Flertalet av de tillfrågade nämner att företaget de arbetar på saknar en strategi för att fasa ut fossila drivmedel. Samtidigt ser de behovet av att fasa ut det fossila till biodrivmedel eller el, där det är möjligt. Det är dock hård konkurrens i branschen och att ställa om är dyrt. När kundernas kravställning på hållbarhet är otydlig och det saknas tydliga styrmedel från politiken nedprioriteras miljöåtgärder och istället blir det fokus på pris. 

Vikten av politiska styrmedel 

Bland de tillfrågade betraktas politiska styrmedel generellt som något positivt, samtidigt framhävs det att styrmedel kräver en balans mellan politisk vilja och realistiska krav. För att politiska krav ska vara trovärdiga behöver dessa ställas till alla inom branschen, vara konkreta samt mätbara. 

"De politiska styrmedlen som finns är ganska vaga och dåligt samordnade. Kommuner sätter sina mål och regioner sätter egna mål, som i sin tur innefattar de olika kommunernas mål. Styrningen mot delmål är för dåligt, vilket innebär att de övergripande målen inte nås.”
Citat från deltagare i diskussionsgruppen

Vidare menar de tillfrågade i undersökningen att det behövs en balans där incitament bör grundas mer på morot än på piska.

 

"För att den politiska styrningen skall nå fram behövs det politiker som vet och känner till hur det är ute i arbetslivet så att det finns en rimlighet i omställningen.”
Citat från deltagare i diskussionsgruppen

Krav på likvärdiga upphandlingskriterier 

Ett viktigt verktyg för att minska utsläppen är att ställa tydliga och effektiva krav i upphandlingar. En uppfattning som delas av flera av de tillfrågade är att hållbara alternativ sägs vara prioriterade i en upphandling men slutligen är det ändå priset som är den avgörande faktorn i upphandlingen. Det som efterfrågas av branschen är likvärdiga upphandlingsunderlag som premierar hållbara alternativ som minskar utsläppen. 

"Upphandling till lägsta pris är inte förenligt med innovativa lösningar, det behövs nya upphandlingsformer.”
Citat från deltagare i diskussionsgruppen
“Hållbarhet är en fördel om kunden är så pass duktig att de kan utforma ett upphandlingsunderlag som är enkelt att utvärdera, det är dock sällsynt.”
Citat från deltagare i diskussionsgruppen

Idag anser representanter från branschen att spelplanen för byggföretag är ojämn och att det saknas tillräckligt effektiva incitament för branschen att minska utsläppen. Sverige är just nu inne i en lågkonjunktur och för byggbranschen, som påverkas av denna utveckling, finns en risk att hållbarhetskraven och ambitionerna att uppfylla dessa sänks ytterligare när konkurrensen blir hårdare och prisfokus ökar.  

Om undersökningen: 
Under våren 2023 genomförde Novus, på uppdrag av Neste, en kvalitativ undersökning bestående av två diskussionsgrupper, en online och en fysisk grupp. Samtalen pågick i 90 minuter. Målgruppen för undersökningen var personer på en chefsposition inom byggbranschen.Kriterierna för att bli utvald var att personen behövde ha en position som första linjens chef eller högre inom företaget man arbetar på. Inom respektive diskussionsgrupp har olika roller på företaget, olika typer av byggföretag samt olika nivåer av omsättning  varit representerade.