Förnybara lösningar
20.12.2023

Hur produceras förnybara bränslen?

Varför behöver vi förnybara bränslen? Vad är de gjorda av? Och har vi tillräckligt med förnybara råvaror för att producera dem?

För att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser som påskyndar klimatförändringarna måste vi utnyttja alla lösningar för att ersätta de som idag tillverkas av fossila resurser. Vi kan inte fortsätta förbruka fossila resurser och släppa ut mer koldioxid i atmosfären. Istället bör vi återanvända och återvinna redan befintliga material, och när vi behöver nya resurser måste vi fokusera på de som är förnybara.

Var bör förnybara bränslen användas?

Försäljningen av elfordon accelererar och vätgas tar sina första steg. Fordonsflottans sammansättning förändras, men ett mer omfattande skifte kommer att ta tid. Majoriteten av fordonen, särskilt tunga lastbilar, kommer fortfarande att förlita sig på förbränningsmotorer bortom 2030. Därför behöver vi en lösning för att minska utsläppen från dessa befintliga fordon idag och i framtiden. 

Förnybara bränslen kan användas av alla transportsätt på vägarna, i luften och i havet. Inte bara bilar, skåpbilar, lastbilar, flygplan och fartyg kan alla köras på förnybara bränslen. Även tunga maskiner, som kranar, grävmaskiner och lastare, kan drivas med förnybara bränslen. Som ett exempel kan med Neste MY Renewable Diesel™ utsläppen av växthusgaser minskas med upp till 90 %* under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel.

Nestes förnybara bränslen kan användas i befintliga vägfordon, flygplan och fartyg. Det innebär att dessa bränslen kan införas snabbt.
 

CO2 -utsläpp från bränsleförbränning 2020

Källa: Neste. Datakälla: IEA

Vad är förnybara bränslen gjorda av?

Den stora skillnaden mellan förnybara och fossila bränslen är varifrån de härstammar. Fossila bränslen är gjorda av icke-förnybara fossila resurser, som råolja, och deras användning släpper ut det kol som är bundet dessa bränslen till atmosfären. Förnybara bränslen framställs av förnybara råmaterial, till exempel avfall och restprodukter, eller från olja som utvinns ur växter som tar upp CO2 från luften genom fotosyntes.

Neste använder en omfattande portfölj av förnybara råvaror, inklusive använd matolja, animaliskt fettavfall samt bearbetningsavfall och restprodukter från vegetabilisk olja. Företaget har fokuserat på avfall och restprodukter i över ett decennium, och de representerar nu mer än 90 % av Nestes globala förnybara råvaruinsatser. Vi förväntar oss att även använda andra typer av råvaror förutom avfall och rester på medellång och längre sikt, som alger eller nya vegetabiliska oljor som framställs med regenerativa jordbruksmetoder. Neste forskar också på potentialen i CO2-absorberande alger, och att använda CO2 direkt som råvara. 

Hållbarhet vägleder Nestes globala inköp av råvaror. Optimering inom inköp och logistik säkerställer ett effektivt och kontinuerligt flöde av råvaror till våra raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore samt till vår samägda verksamhet i Martinez i Kalifornien. 

De flesta material behöver förbehandlas för att ta bort orenheter. Vilken specifik förbehandling som utförs beror på typen av råmaterial. Efter förbehandlingen förädlas råvarorna till en mängd olika förnybara produkter med Nestes NEXBTL-process. Den unika NEXBTL-tekniken är resultatet av åratals forskning och innovation. Kombinationen av förbehandling och NEXBTL-processen säkerställer att en mångsidig uppsättning råvaror, även avfall och rester av lägre kvalitet, omvandlas till förnybara produkter med genomgående hög kvalitet. 

De råvaror vi använder i våra raffinaderier kan variera från tid till tid, från marknad till marknad och från produkt till produkt baserat på tillgänglighet, pris, marknads- och kundspecifika krav samt vad man föredrar. Nestes omfattande råvaruportfölj ger oss den flexibilitet som behövs för att möta dessa krav.

Global råvarupotential för förnybara bränslen

Källa: Neste

Har vi tillräckligt med förnybara råvaror?

Fram till 2040 kan en mängd nya råvaror och processer göre det möjligt för den globala produktionen av förnybara bränslen att öka betydligt, och nå mer än 1 000 megaton oljeekvivalenter. Idag är det globala energibehovet för transporter 2 668 megaton oljeekvivalenter då alla transportslag räknas in. Om basen för råvaror breddades skulle förnybara bränslen kunna ersätta alla fossila flyg- och sjöfartsbränslen, och dessutom en betydande del av landtransporters fossila bränslen, till 2040.

Flera råvaror kan ersätta fossila råvaror i bränsleproduktionen. Vissa finns tillgängliga redan idag, och med innovation kan vi låsa upp den framtida potentialen för många andra. Tillsynsmyndigheter har nyckeln till att säkerställa att en bred råvarupool kan utnyttjas, och möjliggöra hela den potentiella utsläppsminskningen för dessa förnybara råvaror.

Vi fortsätter arbetet med att öka tillgången till förnybara och återvunna råmaterial. Dessutom utvecklar vi tekniker för att bredda vår nuvarande råmaterialportfölj ännu mer jämfört med dagens situation. Detta kommer att hjälpa oss att säkerställa tillgång till tillräckliga volymer av råmaterial för att stödja vår växande produktionskapacitet.

Neste producerar för närvarande cirka 3,3 miljoner ton förnybara produkter årligen. Utbyggnaden av Nestes raffinaderi i Singapore och samprojektet Martinez Renewables med Marathon Petroleum i Martinez i Kalifornien kommer att öka Nestes totala produktionskapacitet inom förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i början av 2024.

Som den globala ledaren inom förnybar diesel och hållbart flygbränsle, samt en föregångare inom området förnybara och cirkulära lösningar för polymer- och kemikalieindustrin, ger Neste sina kunder möjlighet att byta till mer hållbara lösningar redan idag.

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.