Förnybara lösningar
5.10.2023
 6 min read

Outnyttjad potential att minska utsläppen av växthusgaser inom byggsektorn

Bygg- och anläggningssektorn bidrar varje år med stora koldioxidutsläpp globalt. I denna artikel zoomar vi in på olika sätt att minska utsläppen, från planering och uppförande av byggnader, när det gäller drift och renovering och till sist, vid rivning och återvinning.

Världen över arbetar olika branscher med att bekämpa klimatförändringarna och minska utsläppen av växthusgaser. Förnybara energikällor och andra lösningar med lägre utsläpp är en absolut nödvändig del av det, särskilt för vissa sektorer, som bygg- och anläggningsbranschen. Denna sektor står för 37 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen men de goda nyheterna är att det finns en enorm outnyttjad potential för att minska dessa.

”Vi måste titta på hela bilden när vi pratar om miljöprestanda på byggarbetsplatser, och det börjar med planeringsprocessen”, säger Thomas Budde Christensen, docent vid Roskilde universitet i Danmark, som arbetar i skärningspunkten mellan energi, resurser och avfall.

”Branschens arbetssätt i Europa har stort utrymme för förbättringar. För att göra byggarbetsplatser mer hållbarhet behöver vi tänka på hur vi kan minska CO2 -utsläppen, men också på hur vi ska återanvända och återvinna befintliga material. Vi kan till exempel återanvända byggnadskonstruktioner och byggmaterial eller krossa betong och använda den som fyllning för nya betongkonstruktioner.”

 

Minska utsläppen från entreprenadmaskiner

Förutom att utforska nya metoder för att återanvända material och minska byggavfall, samtidigt som man testar nya byggmaterial med lägre utsläpp än dagens, måste branschen tänka på utsläppen som kommer från de dieseldrivna maskiner och fordon som används, till exempel schaktmaskiner och kranar. 

Elektrifiering är fortfarande mest ett modeord när det kommer till tunga maskiner. När batteri- och laddningstekniken förbättras kan elektriska maskiner bli ett alternativ. Men en annan lösning för att avsevärt minska koldioxidavtrycket på byggen av fastigheter och infrastruktur finns redan idag: förnybar diesel, som enkelt kan ersätta konventionell diesel i befintliga maskiner och fordon.

Produkter som till exempel Neste MY Förnybar Diesel kan minska utsläppen av växthusgaser med så mycket som upp till 90 procent* under bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel. Förnybar diesel kan även bidra till att förbättra luftkvaliteten runt byggarbetsplatser, eftersom den förbränns mer fullständigt än konventionell diesel.

 

 

Förnybara lösningar svaret på branschens utmaningar 

Att implementera förnybara lösningar, som förnybar diesel, på stora byggarbetsplatser är dock en utmaning, och det kräver förändringar i det invanda sättet att driva verksamhet. 

”Förnybar diesel är en färdig lösning, mycket lätt att byta till, men det finns utmaningar i att verifiera användningen”, säger Kirsi Liira, ansvarig för hållbara lösningar och partnerskap på Neste, och tillägger att det är här ett område där det är nödvändigt både med ett nytt sätt att tänka och bättre data. "Vi har till exempel ett pågående pilotprojekt i Helsingfors [Finland] där vi spårar användningen av förnybar diesel med RFID-taggar och samlar in tillförlitliga data för att beräkna bränsleanvändning och genererade utsläpp."

De flesta metoder för mer hållbart byggande är fortfarande dyra: Förnybar diesel är dyrare att producera, det är ofta mindre tillgång på hållbara material, som trä, som därför är dyrare, och utvecklingen av elektriska tunga maskiner och tillhörande laddningsteknik behöver mer finansiering. 

Den politiska viljan spelar en nyckelroll. Kostnadskompensation från det offentliga kan vara viktigt för att förbättra hållbarheten på byggarbetsplatser, till exempel genom bidrag till entreprenörer för att köpa förnybar diesel istället för konventionell diesel. Att arbeta för en generell minskning av bränsleförbrukningen är ett annat viktigt tillvägagångssätt. 

Projektet EU City Loops visar hur man kan applicera den cirkulära ekonomin på rivningar inom byggsektorn. Thomas Budde Christensen förklarar: ”Det första som händer på en byggarbetsplats är att man gräver ett stort hål. Jord går ofta under radarn, men den är en viktig del av att göra hela projektet mer hållbart. I dagsläget kör vi denna jord bort från platsen, vilket medför en hel del onödiga transporter. Med våra demonstrationsprojekt visar vi hur man kan göra det mer effektivt.” 

Projektet City Loops har även tagit fram ett verktyg för att beräkna koldioxidutsläpp vid byggprojekt. ”Jag tycker att den selektiva rivningslagstiftningen är en bra utgångspunkt”, tillägger Christensen. ”Men vi måste även samordna arbetet på byggarbetsplatserna bättre vad gäller avtal, ekonomiska beslut kring exempelvis upphandling och planering, och vi måste utbilda de som arbetar inom byggbranschen inom hållbara metoder.”

 

Att nå netto-noll kräver samarbete 

En mer hållbar bygg- och anläggningsbransch är en viktig del på vägen mot en framtid med nollutsläpp. För att marknaden ska kunna ställa om måste det finnas en tydlig indikation från köparen samt eventuella bonusar eller sanktioner för att uppmuntra till, och driva på mot utsläppsminskningar. ”I Sverige finns det bra exempel på den här typen av projekt. Jag är glad att vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners eftersom jag tror att partnerskap är kärnan i vad vi gör, hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser”, säger Kirsi Liira. Hon är övertygad om att samarbete mellan alla olika involverade intressenter är nyckeln, till att börja med genom att sprida medvetenhet. Strategiska partnerskap och pilotprojekt som City Loops är nödvändiga för att stödja övergången till förnybara alternativ och cirkulär ekonomi.

Stéphane Quefelec, som arbetar i klimatförändrings- och energigrupperna på Europeiska miljöbyrån (EEA), förklarar sin vision om framtida byggarbetsplatser: ”För att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet är det avgörande att vi kan minska CO2 -utsläppen från byggnader. På EEA ser vi på byggnader som ett system och tar hänsyn till olika stadier i deras livscykel.”

Energiprestanda är ett viktigt bidrag till att minska utsläpp. Vi behöver göra omfattande energirenoveringar för att göra befintliga byggnader mer energieffektiva. Hur dessa utförs är också viktigt, typ vad gäller val av byggprodukter och praxis för cirkulär ekonomi. Förhoppningsvis kommer byggbranschen att ha ställt om inom 30 år, och börjat arbeta med koldioxidsnåla och energieffektiva produkter, byggnader som producerar förnybar el med solpaneler på taket och som kan bidra till ett energisystem med låga koldioxidutsläpp.”

Med förnybar diesel finns det redan en lösning tillgänglig för att minska utsläppen från tunga maskiner. ”Jag skulle rekommendera företag att be om dokumentation som visar att den förnybara diesel man valt verkligen sänker CO2 -utsläppen”, föreslår Thomas Budde Christensen. Om så är fallet är han övertygad om att förnybar diesel kan vara ett av flera alternativ för att göra byggarbetsplatser mer hållbara. ”Det är dags att agera och ta de första stegen mot att ställa om till förnybar energi i byggsektorn: förnybar diesel är svaret på en av frågorna om hur vi gör det”, betonar Kirsi Liira. 

 

 

Ett tack till:

Laura Puttkamer, frilansjournalist med inriktning på innovativa lösningar som gör våra städer mer hållbara och klimatvänliga. Laura kommer ursprungligen från Tyskland men bor i London och skriver för arkitektur- och planeringstidskrifter.

 

 

 

* Minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.