Förnybara lösningar
15.12.2022
 3 min read

Stockholm skulle kunna få lägre utsläpp från Slussenbygget med förnybar diesel

Slussen är ett av Stockholms just nu största byggprojekt, och likt andra sådana så ger det upphov till klimatpåverkande utsläpp. För att få en bild av hur mycket dessa skulle minska om man enbart använde förnybara bränslen har Neste låtit titta på hur  mycket drivmedel en av aktörerna som jobbar med ombyggnationen använder till sina fordon och maskiner.

Ombyggnationen av Slussen är ett av Stockholms just nu största infrastrukturprojekt som påverkar tusentals invånare, varje dag. Efter 80 år i bruk behövde en av stadens viktigaste knutpunkter för trafik genomgå en total ombyggnad. Projektet startade år 2016 och beräknas vara klart under 2025. Enligt stadens senaste prognos från maj 2020 kommer nya Slussen att kosta runt 15,8 miljarder kronor.

Ombyggnationen av Slussen påverkar inte bara de människor som dagligen reser till och genom platsen i form av längre väntetider, ändrade resvägar och ökat buller, det har även en effekt på alla stockholmare, och alla svenskar, genom att bygget i sig genererar utsläpp som påverkar klimat och miljö.

Alla de aktörer som valts ut för att genomföra Slussenprojektet måste följa de kontraktskrav som satts upp av Stockholms stad för ombyggnaden. Det finns bland annat miljökrav för valet av drivmedel, genomförande av byggvarubedömning och energianvändning. En av dessa leverantörer är Veidekke, de ansvarar för markarbetet kopplat till projektet. Bland annat markarbeten inne i bergrummet för den nya bussterminalen.

En närmare analys av Veidekkes användande av olika typer av fordon och maskiner visar hur utsläppen från bygget skulle kunna minska vid byte till ett förnybart bränsle. Veidekke använder 15 - 24 fordon och maskiner, dessa drivs av cirka 1 400 liter drivmedel i veckan. Hade detta drivmedel varit fossilt hade det inneburit utsläpp på cirka 15 300 kg CO2-ekvivalenter, varje per månad. Det drivmedel som används idag ger istället upphov till 7 600 kg CO2-ekvivalenter per månad, men, hade Veidekkes fordon gått på Neste MY Förnybar Diesel skulle utsläppen enbart varit 2 700 kg CO2-ekvivalenter per månad. En minskning med 36 procent.

Slussen är inte det enda stora byggprojektet där frågan om vilka utsläpp arbetet genererar spelar en allt viktigare roll. Bygg- och anläggningsbranschen har antagit en färdplan där de tar på sig att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och 100 procent till 2045. För att uppnå de ambitiösa målen krävs omfattande förändringar av hur branschen arbetar. 

Byggbranschen står idag för cirka 10 procent av Sveriges totala nettoutsläpp enligt statistik från Naturvårdsverket och Boverket. 

Vilket bränsle som används till alla de fordon och maskiner som varje dag är i bruk ute på byggarbetsplatser är en viktig pusselbit i hur hela branschen ska kunna uppnå sina klimatmål. Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen med upp till 90 procent över bränslets hela livscykel. Det fungerar i alla befintliga dieselmotorer och kan blandas i valfri mängd med fossil diesel. Med andra ord skulle alla fordon och maskiner på alla byggarbetsplatser som drivs av diesel kunna ställa om till förnybar diesel redan i morgon. Fallet med Slussen ger en bild av vad det skulle kunna innebära i minskade utsläpp, för hela Stockholm och i förlängningen, hela Sverige.