Förnybara lösningar
3.10.2023

Två olika spelare på samma lag: Vad är skillnaden mellan förnybar diesel och biodiesel?

Förbränningsmotorn driver fortfarande stora delar av vår värld, och miljontals av dessa drivs med olika typer av diesel. Dieselmotorn finns i allt från tåg till tunga maskiner, elektriska generatorer och olika typer av fordon för vägtransporter. I Sverige är diesel med god marginal den vanligaste typen av drivmedel. När denna diesel kommer från fossila källor får det dock negativa konsekvenser i form av ökade utsläpp av fossil koldioxid, vilket påskyndar uppvärmningen och därmed klimatförändringarna.

Det är därför brådskande att implementera de effektiva lösningar som finns tillgängliga för att minska utsläppen, så som alternativ till fossil diesel med lägre utsläpp. Flera sådana finns redan, och alla som är storskaliga bränslekonsumenter behöver ha koll på vilka de är, hur de tillverkas och varför det gör skillnad att använda dem. Med bättre kunskap om dagens lösningar kommer allt fler aktörer uppmuntras till att ställa om.

 

Mer hållbara bränslealternativ mot klimatförändringarna

Att det är möjligt att tillverka alternativa dieselbränslen av vegetabiliska oljor har varit känt så gott som lika länge som dieselbränslen själva. Men det var först på 90-talet och under tidigt 00-tal som tillverkningen av förnybara, biobaserade drivmedel på allvar började skalas upp. 

Dieselbränslen som inte tillverkas av fossila råvaror och redan finns tillgängliga på marknaden kan delas in i två kategorier: biodiesel och förnybar diesel. Denna uppdelning kan uppfattas som något förvirrande, eftersom båda typerna av bränsle är tillverkade av förnybara, biobaserade råvaror. Det finns dock några skillnader mellan dem.

raps, biodiesel

Biodiesel

Biodiesel, så som FAME (fettsyrametylester), skapas via en process som kallas “transesterifiering”. Denna fungerar som mest effektivt vid användning av högkvalitativa råvaror som vegetabiliska oljor. En populär variant i Sverige är RME, rapsmetylester.

I Sverige finns biodiesel tillgängligt under specifikationen EN14214, där man bland annat hittar produktgruppen FAME. Biodiesel förekommer både inblandat i dieselbränsle via reduktionsplikten i Sverige och som rent biodrivmedel. I den formen används biodiesel framförallt av tyngre fordon som lastbilar och bussar. Då processen att tillverka biodiesel påverkas av vilka råvaror som används är den biodiesel som säljs i ren form framförallt  RME, alltså en variant tillverkad av enbart raps. I de fall då man använder råvaror av lägre kvalitet till andra former av biodiesel använder man bränslet blandat med fossil diesel med en inblandning på max sju procent. Den rekommenderade nivån av inblandning kan variera i olika länder. 

Den kemiska strukturen på biodiesel påverkar bränslets egenskaper. Biodiesel har i regel en högre grumlingspunkt, temperatur vid vilken bränslet grumlar, än konventionell diesel. Detta påverkar bland annat bränslets prestation vid kyla. Grumlingspunkten kan även påverka fordonets motor och prestanda vid användning vid vissa temperaturer, exempelvis kan det öka risken tilltäppta filter. 

Innehållet i biodiesel påverkar även hur bränslet kan lagras och transporteras på grund av det högre vatteninnehållet, något som kan medföra tillväxt av mikroorganismer i behållare vid kondensbildning. I regel har biodiesel därför en lagringskapacitet på runt sex månader. Dieselfordon som använder biodiesel behöver ta dessa olika faktorer i beaktande vad gäller sådant som utrustning och att ha en anpassad serviceplan för att hantera påverkan på fordonet, vilket i regel innebär mer tät service.

 

Förnybar diesel

Förnybar diesel kan tillverkas av samma typer av råvaror som biodiesel, men även av rester och avfallsprodukter från dessa processer. Idag används exempelvis rester från skogsindustrin, animaliska fetter från djuruppfödning och återvunnen matolja. Istället för omförestring är produktionen av förnybar diesel beroende av något som heter “termokemiska processer”, som vätebehandling. 

Tack vare termokemiska processer har slutprodukten en kemisk sammansättning som är nästan identisk med fossil, konventionell diesel. Vilket gör det enkelt att gå över till att använda förnybar diesel till 100 procent, en så kallad “drop-in lösning”. 

Förnybar diesel i ren form har till skillnad från biodiesel en hög kvalitet oavsett vilka råvaror som används, även när man använder avfallsprodukter. Neste kan till exempel omvandla avfall och rester till högkvalitativ, Neste MY Förnybar Diesel. Neste har dessutom utvecklat sin förbehandling för att kunna ta bort orenheter från råvaror av lägre kvalitet för att utöka den möjliga poolen av råvaror som kan användas. Rester och avfall utgör idag 90 procent av Nestes råvaror globalt. 

Tack vare den höga kvaliteten och den kemiska likheten med fossil diesel kan förnybar diesel användas rent i alla befintliga dieseldrivna fordon och andra dieselmotorer. Det behövs ingen särskilt utrustning till fordonet eller någon särskild serviceplan för att köra ett fordon på 100 procent förnybar diesel. Lagringskapaciteten påverkas inte heller på samma sätt som för biodiesel, lagring på tio år har än så länge inte uppvisat någon påverkan. Bränslets köldegenskaper innebär att den till skillnad från biodiesel klarar ned mot -30 grader.

Förnybar diesel kallas ibland för "HVO" (vätebehandlad vegetabilisk olja), även om den numera också tillverkas av andra råvaror, och HVO100 när den säljs i ren form i Sverige. 

förnybar diesel

Är den ena bättre än den andra? 

När man väljer mellan biodiesel och förnybar diesel bör man ta hänsyn till flera faktorer, såsom produktens lokala tillgänglighet och vilka ambitioner man har i sitt hållbarhetsarbete. En viktig faktor är exempelvis att förnybar diesel kan användas i befintliga dieselmotorer utan modifieringar. Oavsett vilket biodrivmedel man använder påverkas den möjliga utsläppsminskningen av inblandningen med fossil diesel. Ju högre koncentration av biodrivmedel, desto mer kan man sänka sina utsläpp.  

På grund av den förnybara råvaran så ger biodiesel lägre utsläpp av de flesta miljöskadliga ämnen, men det har visat sig att den vid användning ger upphov till högre nivåer av kväveoxidutsläpp än både förnybar diesel och fossilbaserad diesel. På grund av det syre den innehåller har biodiesel även en kortare hållbarhet än förnybar diesel. Det är av skäl som dessa som WWFC (Worldwide Fuel Charter) tar upp förnybar diesel som ett alternativ till fossila bränslen medan de däremot inte rekommenderar biodiesel.

 

Alla olika lösningar behövs för att sänka utsläppen

Ur ett tekniskt perspektiv erbjuder förnybar diesel flera viktiga fördelar jämfört med biodiesel. Det faktum att vi befinner oss mitt uppe i en klimatkris innebär dock att alla tillgängliga lösningar behövs. Ju fler alternativ vi har till bränslen tillverkade av fossila råvaror, desto bättre. Därför kan biodiesel och förnybar diesel ses som två olika spelare i samma lag som kan samverka och komplettera varandra. 

Det viktigaste just nu är att vi minskar vårt beroende av fossila energikällor och uppnår våra klimatmål. Det är alltid svårt att på förhand säga vilken roll en viss teknik kommer att få i framtiden eftersom nya innovationer ständigt förändrar spelplanen, därför bör vi fortsätta hålla dörren öppen för alla olika lösningar som minskar utsläppen.