Transport
25.10.2022
 3 min read

5 steg för att göra byggbranschen mer hållbar

 

Idag står bygg- och anläggningssektorn tillsammans med fastighetsbranschen för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Branschen har som målsättning att uppnå nettonoll av klimatpåverkande utsläpp till år 2045. Detta ställer krav på mer hållbara byggprojekt så att branschen kan bidra med sin del till att Sverige når klimatmålen.

Siffror från Byggföretagen visar att den största andelen av utsläpp uppkommer i byggskedet, främst från produktion av material. Idag står tillverkning av byggmaterial för 80 procent av utsläppen från branschen medens transporter och själva byggproduktionen står för resterande 20 procent. Byggbranschen har en viktig roll att spela i Sveriges klimatomställning och för att uppnå nettonoll utsläpp till 2045 behöver man se över hållbarhetsarbetet i hela byggkedjan. Nedan listar vi fem centrala steg för att nå detta.     

1.  Kvantifiera utsläpp genom att ge dem ett värde i upphandlingar.

Idag ställs alltför försiktiga miljökrav i upphandlingar, något som riskerar att försena klimatomställningen. Om parterna i en upphandling kvantifierar utsläppen genom att ge dem ett ekonomiskt värde, blir det tydligt hur mycket beställaren värderar lösningar med lägre klimatpåverkan. En prislapp på utsläpp skulle också tydliggöra utsläppens storlek och i vilken del av byggnadsprocessen de uppstår.

2.  Använd tillverkningsmetoder som minskar utsläppen.

Tillverkningen av byggmaterial, som cement, stål och betong står för mellan 40 och 80 procent av branschens klimatpåverkan enligt Trafikverket. Främst är det stora utsläpp av koldioxid i tillverkningsprocessen som orsakar detta. Redan idag finns teknik där koldioxiden avskiljs och lagras, en metod som kan reducera utsläppen från produktionen med 40 procent till år 2030. Den här typen av lösningar bör användas i högre utsträckning än vad de gör idag.

3.  Använd förnybar diesel och planera bättre.

Utöver utsläpp från byggprocessen är transporter till och från byggarbetsplatserna en stor utsläppskälla. Idag körs de flesta tunga fordon inom byggbranschen på fossil diesel. Experter från bland annat Fossilfritt Sverige lyfter fram ökad användning av förnybara bränslen inom byggsektorn som en central del i klimatomställningen. En övergång till Neste MY Förnybar Diesel är en omedelbar lösning för att minska utsläppen med upp till 90 procent. En annan utmaning är logistiken för hur fordonen används på byggarbetsplatserna. Det är idag vanligt att tunga dieseldrivna lastbilar kör vissa sträckor med tom last. Att optimera planering och samordning av transporter skulle vara en effektiv miljöåtgärd.

4.  Använd resurseffektiva material. 

Branschen bör ta hänsyn till byggnadernas hela livslängd i beräkningen av utsläpp, vilket innebär att alla utsläpp från projektets start till färdig byggnad inkluderas. Denna beräkning omfattar även utsläpp som kommer från användningen av byggnaden, exempelvis uppvärmning. Genom att använda resurseffektiva material som kan återvinnas i framtiden går det att reducera de totala utsläppen för byggprojekt. Detta bidrar också till att skapa en cirkulär ekonomi inom branschen.

5.  Digitalisera byggbranschen.

Digitalisering är ett viktigt komplement till övriga steg i omställningen. Stora miljöbesparingar kan göras genom att införa ett papperslöst byggande. En tidigare satsning där 80 miljoner dokument digitaliserades beräknas ha sparat in drygt en halv miljon kilo växthusgaser. Utöver miljöbesparingar möjliggör digitalisering effektivare samordning och planering.

För att bygg- och anläggningssektorn ska kunna nå klimatneutralitet till 2045 krävs såväl tekniska lösningar som samverkan och anpassningar på marknaden som möjliggör omställningen. För de mindre byggföretagen är det till exempel särskilt viktigt att de hållbara lösningarna blir standardiserade och därmed mer lättillgängliga. Förändring behöver ske i alla delar av byggnadsprocessen och klimatfrågan behöver kontinuerligt ha en central roll.