6 Oktober 2023

Förnybara bränslen från Neste hjälper Outokumpu att uppnå upp mot en tredjedel av sina utsläppsmål för gruvan i Kemi

Neste Corporation, Pressmeddelande, 6 oktober 2023 kl. 8:30 (EET)

Bild: Tack vare förnybara bränslen från Neste kan gruvan i Kemi och stålverket i Torneå från stålföretaget Outokumpu, minska sina utsläpp av växthusgaser från fordonsparken och den tunga utrustningen med i genomsnitt 90 procent.* Källa: Outokumpu

Neste och Outokumpu har bestämt sig för att gå in i ett närmare samarbete med syfte att minska utsläppen av växthusgaser från företagets anläggningar. Outokumpu kommer att ersätta de fossila bränslen som används av företaget och deras underentreprenörer i gruvan i Kemi och stålverket i Torneå med Neste MY Förnybar Diesel™

Outokumpu producerar det rostfria stålet i världen som i nuläget har lägst utsläpp. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet för verksamheten i Kemi gruva till 2025. Förnybart bränsle från Neste gör det möjligt för Kemigruvan och Torneå stålverk att minska utsläppen av växthusgaser från fordonsparken och den tunga utrustningen med upp till 90 procent* jämfört med fossila alternativ, sett över hela livscykeln. Genom att använda förnybart bränsle från Neste kan Kemigruvan minska sina årliga utsläpp av växthusgaser med närmare 11 300 ton. Det innebär nästan 30 procent av det totala målet för utsläppsminskningar som företaget har för Kemigruvan.  

De tre viktigaste faktorerna för att uppnå koldioxidneutralitet i Outokumpus Kemigruva är att sluta använda fossila bränslen (det gäller även underentreprenörernas fordonspark), att använda elektricitet producerad med låga utsläpp samt att ersätta förbränning av naturgas och propan med andra typer av uppvärmning. Förnybar diesel från Neste kommer att ersätta fossila bränslen i tung utrustning, tåg, sekundära kraftkällor och transporter mellan gruvan och anrikningsverket i Kemi samt Torneå stålverk.

”Nestes mål är att med våra förnybara och cirkulära lösningar hjälpa våra kunder minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton per år till 2030. Jag är glad för att vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Outokumpu, och att vi kan stödja dem i att arbeta mot deras ambitiösa mål om koldioxidneutralitet. Användningen av förnybart bränsle vid Kemigruvan och Torneåverket är Nestes hittills mest omfattande gruv- och stålindustrisamarbete i Europa. Nestes förnybara diesel är väl lämpad för dieseldrivna fordonsparker och tung utrustning. Med våra förnybara diesel kan Outokumpu omedelbart minska sina utsläpp i sin egen och sina underentreprenörers verksamhet”, säger Joni Pihlström, Vice President, Marketing & Services, B2B Sales på Neste.

”Kemigruvans mål om att uppnå koldioxidneutral verksamhet är en investering som är värd många miljoner euro. Om vi uppnår det skulle det innebära en minskning av Outokumpus utsläpp av växthusgaser med nästan 40 000 ton. Första steget är att byta till förnybart bränsle, och vi försöker identifiera alla sätt vi kan för att minska utsläppen genom hela värdekedjan, så vi kan pressa ner våra totala utsläpp till så nära noll som möjligt. Just nu undersöker vi vilka möjligheter vi har för att kompensera för de resterande utsläppen i vår värdekedja, som inte går att få bort med dagens teknik. Vårt mål är att göra Kemigruvan till världens första koldioxidneutrala gruva i drift år 2025”, säger Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability på Outokumpu. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi 
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Outokumpu: Päivi Allenius, Vice President Communications & Brand at Outokumpu, tel. +358 40 753 7374 or Outokumpu’s media phone tel. +358 40 351 9840 / media@outokumpu.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Outokumpu

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Vår position grundar sig på vår förmåga att specialtillverka rostfritt stål i olika former för nästan vilket ändamål som helst. Rostfritt stål är hållbart, tåligt och utformat för att hålla för evigt. Utöver samhällets grundstrukturer och berömda landmärken använder våra kunder rostfritt stål för att tillverka produkter för både hushåll och industri. Outokumpu har cirka 8 500 medarbetare i närmare 30 länder, huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsingfors. www.outokumpu.com