Transport
12.10.2022
 3 min read

Dieselfordonen kan vara nyckeln till en mer hållbar byggbransch

Sveriges bygg- och anläggningsföretag har som mål att branschen ska ha netto noll av klimatpåverkande utsläpp till år 2045. Samtidigt visar en undersökning från Kantar Public att knappt hälften av alla byggföretag har påbörjat sin klimatomställning. Ett enkelt sätt att minska växthusgasutsläppen från sin verksamhet är att välja förnybara drivmedel. Neste vill underlätta byggbranschens klimatomställning och har sammanställt fem fördelar med att välja Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

Bygg- och anläggningsföretag står idag för 10 procent av Sveriges totala nettoutsläpp. Utsläpp som huvudsakligen kommer från materialproduktion och från fordon och maskiner som drivs på fossil diesel. För att uppnå klimatmålen krävs en stor omställning inom branschen, inte minst när det gäller val av drivmedel.

Sveriges bygg- och anläggningsföretag har tagit fram en färdplan för att bli klimatneutrala till år 2045. Målet gäller hela värdekedjan, från materialval till val av drivmedel. Trots detta har knappt hälften av alla byggföretag påbörjat sin klimatomställning. Allra lägst är andelen hos småföretagare i branschen. En viktig pusselbit för att lyckas med omställningen är att byta till förnybara bränslen i de fordon och arbetsmaskiner som idag drivs på fossil diesel. Ett sådant alternativ är Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Det är tillverkas av 100% förnybara råvaror och minskar utsläppen av CO2e med upp till 90 procent.

Fem fördelar med Neste MY Förnybar Diesel

1.  Minskar utsläppen med upp till 90 procent.

Genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i stället för fossil diesel kan byggföretag minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent. Om hela byggbranschen ersatte sin användning av fossil diesel med förnybar diesel från Neste, hade utsläppen minskat med 1,1 miljoner ton koldioxid.

2.  Bättre luftkvalitet vid bygget.

Dagligen utsätts var tredje anställd inom byggsektorn för farliga avgaser, något som kan minska om byggföretag istället valde Neste MY Förnybar Diesel som drivmedel. Eftersom det varken innehåller svavel eller aromater, bildas få föroreningar vid förbränning. Detta medför att Neste MY Förnybar Diesel reducerar utsläppen av hälsofarliga ämnen, exempelvis små partiklar, kväveoxid och kolväten.

3.  Vinn fler upphandlingar.

Enligt Naturvårdsverket har andelen upphandlingar med miljökrav ökat med 31 procentenheter de senaste tio åren. Många av de stora bygg-och anläggningsföretagen anger att krav på fossilfrihet kan bli utslagsgivande i valet mellan två byggföretag.

4.  Ställ om med befintliga fordon.

Neste MY Förnybar Diesel har nästintill identisk kemisk sammansättning som fossil diesel. Denna fördel innebär att alla motorer som idag går på fossil diesel kan tankas med förnybar diesel. Det krävs ingen modifiering av motorn eller fordon, utan det är bara att tanka och köra.

5.  Ställ om direkt med fortsatt hög prestanda.

Neste MY Förnybar Diesel finns på många platser runt om i landet och säljs idag via återförsäljarna  OKQ8, Qstar, Energifabriken och Biofuel Express. Byggföretag behöver inte tumma på vare sig kvalitet eller prestanda, då Neste MY har samma höga prestanda som fossil diesel. Det har fantastiska  lagringsegenskaper utan risk för algtillväxt och kan användas i kallt klimat, ner till -30 °C.

Ännu fler bygg- och anläggningsföretag behöver påbörja sin klimatomställning. Neste kan bidra med en lösning som gör det enklare att ställa om här och nu. Nestes lösning innebär ett enkelt sätt att ställa om. Det enda som krävs är ett annat val av drivmedel - Neste MY Förnybar Diesel.