Transport
17.08.2022
 2 min read

Neste stödjer Bosch på deras väg mot att bli klimatneutrala

  • ​ Bosch Group är en ledande global aktör inom teknik och tjänster. 

  •  Företaget har cirka 401 300 anställda globalt och omsatte under 2021 78,8 miljarder euro. Sedan 2020 har Bosch Group, som finns på över 400 platser i världen, varit klimatneutrala (Scope 1 och 2).

  •  ​Inom Bosch divisionen “Powertrain Solutions” har man i ett pilotprojekt börjat använda Neste MY Förnybar Diesel, som framställs av 100 procent förnybara råvaror, för intern logistik mellan vissa tyska produktionsanläggningar.

 

Bosch vill ta nästa steg inom sitt klimatarbete och fokuserar härnäst på de indirekta utsläppen som verksamheten orsakar. Företaget har satt upp mål om att genomföra klimatåtgärder i hela sin värdekedja. Målen  har granskast av en extern part, initiativet Science Based Targets (SBTi). Bosch strävar efter att bland annat minska transporter genom att optimera rutter och kapacitetsutnyttjandet och på så sätt undvika koldioxidutsläpp.

 

Neste_Bosch

Fyra åtgärder Bosch vill genomföra

  • ​ Öka sin energieffektivitet
  • ​ Utöka tillgången till förnybar energi
  • ​ Upphandla mer grön elektricitet
  • ​ Vara klimatneutralt redan 2020 för att därefter kontinuerligt optimera användningen av olika metoder till 2030 för att kunna fortsätta bidra till klimatarbetet. Bosch vill minska användningen av klimatkompensation och grön elektricitet från sina befintliga anläggningar för att ställa om till energieffektiviteten och användning av ny, ren energi.

 

Efter att ha uppnått våra hållbarhetsmål för Scope 1 och 2 tar vi oss nu an Scope 3-utsläpp på samma noggranna sätt – vi sätter specifika mål och milstolpar som vi vill nå för de kommande åren.

– Torsten Kallweit, chef för miljö och hållbarhet på Bosch

 

Lösningen

Inom Bosch divisionen “Powertrain Solutions” har man i ett pilotprojekt börjat använda Neste MY Förnybar Diesel, som framställs av 100 procent förnybara råvaror, för intern logistik mellan vissa tyska produktionsanläggningar.

Bosch kan därmed minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG) för dessa transporter med upp till 90 procent* för bränslets hela livscykel jämfört med fossil diesel. 

Det är en lösning som passar Bosch perfekt, eftersom bränslet är helt kompatibelt med befintlig infrastruktur för bränsledistribution och inte kräver någon ändring av fordonens motorer.

 

Förnybara och syntetiska bränslen är en nödvändighet. Endast med sådana kan den befintliga fordonsparken vara med och bidra till att vi uppnår våra klimatmål.

– Dr. Uwe Gackstatter, President Bosch Powertrain Solutions Division

 

* Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.