Transport
8.05.2023

Uttalande med anledning av den meddelade sänkningen av reduktionsplikten i Sverige

Söndagen den 7 maj 2023, meddelade regeringen den nya nivån på föreslagen reduktionsplikt för inblandning av biodrivmedel i svenska drivmedel. Det nya förslaget innebär en reduktion av utsläpp på 6 procent för bensin och 6 procent för diesel från och med 2024.

“Det är beklagligt att förslaget innebär en kraftigt lägre nivå av utsläppsreduktion. Transporter står för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser och Sverige har länge legat i framkant med ambitiösa mål för klimatet. En betydligt lägre nivå för reduktionsplikten kommer att tydligt minska möjligheten för Sverige att dessa mål,” säger Johan Perander, VD för Neste i Sverige.  

Sverige har ett uttalat mål om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med nivån för 2010. Sverige har även ett åtagande inom EU-lagstiftningen att minska utsläppen med 50 procent inom ramen för den så kallade förordningen av ansvarsfördelning, det vill säga de områden som ligger utanför EU:s system för utsläppshandel, där transporter ingår.

Ett antal olika aktörer, bland annat Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikanalys, har tidigare konstaterat att det kommer bli mycket svårt för Sverige att nå sina klimatmål utan en hög inblandning av biodrivmedel via reduktionsplikten. Neste anser att vi kommer behöva en rad olika lösningar, bland annat elektrifiering, för att minska utsläppen från transporter. Biodrivmedel har dock en viktig roll att spela och det återstår nu för den svenska regeringen att visa hur det ska vara möjligt att uppnå målen med en kraftigt sänkt reduktionsplikt.

Neste är den globalt ledande leverantören av förnybar diesel och förnybart flygbränsle. I Sverige, likt i de andra länder där Neste är verksamma, ser vi det som vårt syfte att hjälpa till att uppnå klimatmålen. Reduktionsplikten är ett viktigt verktyg för att bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser. Det finns dock en stark vilja bland svenska företag att fortsätta ställa om mot förnybart och Neste kommer fortsätta erbjuda dem vår höginblandade HVO100, Neste MY Förnybar Diesel. Vi ser fram emot att fortsätta bistå Sverige och andra länder i kampen mot klimatförändringarna. Vi ser även att andra länder, som Italien, fokuserar på biodrivmedel, och Tysklands regering har planer på att tillåta HVO100 i alla sektorer i landet. 

Neste är ett globalt företag med produktion av förnybara produkter på tre kontinenter. Vi ser att det finns en fortsatt stor global efterfrågan på förnybara produkter inom såväl vägtransporter som inom flyget och sjöfarten. Neste slår inte av på takten i vårt arbete med att bekämpa klimatförändringarna och fortsätter att öka vår produktionskapacitet till 5,5 miljoner ton till slutet av detta år och ytterligare till 6,8 miljoner ton år 2026.