Transport
22.08.2023
 5 min read

Varför behövs förnybara bränslen inom transportsektorn?

Transporter står för ungefär en fjärdedel av den globala energiförbrukningen och är därmed en stor källa till utsläpp. 

Sedan det första ångloket demonstrerades år 1804 har majoriteten av alla transporter på land, till sjöss och i luften, drivits av fossila bränslen. Varje år använder vi ungefär 4,5 miljarder ton olja och mest går till transporterna, 2,7 miljarder ton används till bilar, lastbilar, flygplan och fartyg.

olja i transportsektorn

Källa: Neste. Datakälla: IEA

 

Fossila bränslen som olja, naturgas och kol är inte förnybara resurser. Vi förbrukar reserverna av dessa energislag och därefter tar det mycket lång tid att återskapa dem. Genom att använda fossila bränslen frigör vi enorma mängder kol som kommer ut i atmosfären i form av CO2, kol som tidigare var bundet djupt nere under jorden. Det krävs en förändring och en omställning till andra energislag, och det snabbt. Men den typen av omställning kräver ett helt spektrum av lösningar.

Elfordon framhålls ofta som Lösningen med stort L, och de fyller en viktig funktion för att minska utsläppen. Men enbart elektrifiering kommer inte att räcka till. 2020 ersatte tio miljoner elfordon på vägarna endast en liten del av alla fossila bränslen. Övergången till elfordon går allt snabbare, men även om vi uppnår the International Energy Agencys uppskattning på 600 miljoner elbilar 2040, kommer det att innebära att vi ersätter mindre än 15 procent av de fossila bränslen vi använder idag. Vilken energimix som används till elfordon spelar dessutom stor roll för deras miljöpåverkan. 

Vi behöver ta tillvara på alla tillgängliga lösningar.

Vätgas kan vara en sådan, men det kräver att framställningen av grön vätgas, som för närvarande endast utgör en procent av vätgasproduktionen, skalas upp exponentiellt. Det kommer att ta tid. E-bränslen med vätgas och CO2 ser mycket lovande ut, men även de behöver i sin tur grön vätgas. 

Även om vi utgår från en snabbare övergång till elfordon och vätgasdrivna fordon än dagens beräkningar, kommer en stor andel av fordonsparken fortfarande att drivas av förbränningsmotorer år 2030 och efter det. Det behövs därför fler lösningar som är mer hållbara än fossila bränslen för de fordon som finns på vägarna idag, och inom den nära framtiden. 

livslängd fordonspark

Källa: Neste. Datakälla: ACEA

 

Förnybara bränslen är en viktig bit av pusslet för att lösa utmaningen med hållbar mobilitet. Förnybara bränslen, som Neste MY Förnybar DieselTM, framställs av råvaror som ständigt förnyar sig, till exempel avfall, restprodukter och andra biobaserade råvaror som har tagit upp CO2 under tiden som de växte. När förnybara bränslen förbränns släpper de inte ut ny koldioxid i atmosfären. Förnybara bränslen som framställs av 100 procent förnybara råvaror kan ge upp till 90 procent lägre växthusgasutsläpp under hela bränslets livscykel, jämfört med fossila bränslen.

2019 hjälpte förnybara bränslen till att ersätta nästan fyra procent av all fossil olja som användes för transporter globalt. Med betydande investeringar och införande av nya råvaror skulle närmare 40 procent av dagens oljekonsumtion inom transportsektorn kunna ersättas till 2040.

Vissa förnybara bränslen, till exempel Nestes förnybara diesel, har en annan stor fördel: de fungerar med befintlig infrastruktur och kan användas redan idag i befintliga dieseldrivna bilar, lastbilar, flygplan och fartyg. Idag producerar Neste redan 3,3 miljoner ton förnybara produkter som transportbränsle, och Nestes totala produktionskapacitet för förnybara produkter kommer att öka till 5,5 miljoner ton till början av 2024. Volymen av producerade förnybara bränslen kan skalas upp exponentiellt med hjälp av ständigt utökad bas av möjliga råvaror, vilket exempelvis sker när det moderna samhället ger upphov till allt mer rester och avfall.  

andel biodrivmedel transportslag

Källa: Neste. Datakälla: IEA

Genom att kombinera elfordon och förnybara bränslen kan vi ersätta mer än hälften av den råolja som används för transporter globalt. Andra lösningar som grön vätgas, förnybara bränslen framställda av CO2-absorberande alger och e-bränslen kan bidra till ytterligare volym i takt med att tekniken för att framställa dessa mognar. 

Det är uppenbart att vi behöver göra omställningen från fossila bränslen till förnybara lösningar, vare sig det är förnybar elektricitet, förnybar vätgas eller förnybara bränslen.

 

 

*) Minskningen i utsläpp av växthusgaser med Neste MY Förnybar Diesel. Den minskning som produkten ger kan variera beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.