Transport
27.05.2022
 8 min read

Vilken roll spelar de förnybara bränslena när det gäller att uppnå hållbara transporter?

För att mildra de överhängande effekterna av klimatförändringarna måste utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskas snabbt, drastiskt och i stor skala. Ett överflöd av data gör detta extremt tydligt, och ändå är det ingen enkel uppgift. Det krävs många tekniska innovationer, ny lagstiftning och insatser både från enskilda och från samhället. Att göra transporter hållbara är en av mänsklighetens största utmaningar hittills under detta sekel, men det är möjligt. Genom utbildning, delegering och beslutsamma åtgärder är det upp till oss att omvandla vårt transportparadigm till ett som stöder planeten istället för att hota den.

Varför är det så viktigt att minska transporternas koldioxidutsläpp?

Carl Nyberg, direktör för Renewable Road Transport på Neste, påpekar att utsläpp från transporter utgör det enskilt största hindret för att uppfylla internationella klimatmål som att begränsa den globala uppvärmningen och att uppnå klimatneutralitet. Det är den ledande sektorn för växthusgasutsläpp i många länder och regioner, och ansvarar för ungefär 25 % av alla växthusgasutsläpp globalt. Transportsektorn står också för mer än 60 % av den globala oljeförbrukningen och över 25 % av världens energianvändning. Till skillnad från andra sektorer, som tillverkningsindustrin, hälso- och sjukvården och jordbruket, minskar inte utsläppen från transportsektorn till följd av innovation eller politik. I stället ökar de på grund av den ökande efterfrågan på varor, tjänster och resor. 

Tillgänglighet till transporter är nära kopplad till livskvalitet, som förbinder människor och samhällen med utbildning, hälso- och sjukvård, arbetstillfällen och varandra. Samtidigt som detta mobiliserar dagens samhällen driver det också morgondagens ekonomiska tillväxt. Av dessa skäl är det inte en genomförbar lösning att helt enkelt minska mängden transport. Men den dramatiska utsläppsminskningen är fortfarande ett krav för en hållbar framtid. Även om klimatneutralitet uppnåddes i alla andra ekonomiska sektorer, skulle det ändå leda till en global temperaturhöjning på mer än 2 °C om vi inte minskar koldioxidutsläppen tillräckligt. Enkelt uttryckt är det vi förlitar oss på för att driva en stor del av vår globala ekonomi – rörlighet – också vår största fiende i kampen för hållbarhet.  

Olika aktörer inom transportsektorn arbetar redan tillsammans för att förverkliga hållbara transporter. Många lagstiftare och tillsynsorgan har erkänt behovet av förändring och satt upp ambitiösa mål för att minska transportsektorns utsläpp, investerare driver innovation inom den privata sektorn och storskaliga bränslekonsumenter (både privata och offentliga) vänder sig till lösningar med låga koldioxidutsläpp. Med andra ord finns trenden redan där. Vad som återstår är att exponentiellt öka dess hastighet och omfattning.  

Finns det en enkel lösning för att minska utsläppen inom transportsektorn?

Utsläppsminskningar inom transportsektorn är ett problem där det inte finns något effektivt enda svar – ingen "patentlösning", säger Nyberg.

"Vi har förlitat oss på att råolja ska göra så mycket under så lång tid att vi har vant oss vid idén om transport som baseras på en enda lösning", tillägger Nyberg. Resultatet är att många letar efter nästa "universallösning", men det är inte framtiden.

Det är tydligt att även de mest hållbara transportlösningarna med låga koldioxidutsläpp har begränsningar. Elfordon är till exempel effektiva när det gäller att minska utsläppen och blir allt populärare. De stöder dock inte en skalbar minskning av fossila bränslen inom luftfrakt, havsfrakt eller långdistansfrakt på lastbil – tre transportsätt som svarar för en oproportionerlig mängd utsläpp. Samtidigt som Nyberg betonar att elektrifiering fortfarande är en viktig pusselbit, nämner han också många andra utmaningar i samband med utbredd användning, som infrastruktur, tillförlitlig produktion i stor skala och fortsatt beroende av fossila bränslen. Bara Europa kommer att behöva uppskattningsvis 1 miljon laddningsstationer 2025, batteriförsörjningen är för närvarande instabil på grund av höga kostnader och miljöproblem, och fortfarande drivs batteridrivna fordon med el som i många fall produceras genom förbränning av fossila bränslen. 

Andra lösningar står inför liknande begränsningar. Kollektivtrafik och förbättrade transportnät, till exempel, är båda effektiva när det gäller att minska utsläppen, men inte i tillräckligt stor skala för att ensamma överbrygga klyftan till hållbara transporter. Men även om en teknik kunde minska utsläppen från transporter i tillräcklig utsträckning på ett övergripande plan, så skulle det nästan helt säkert vara ett misstag att fokusera på den. Under de senaste åren har olika händelser avslöjat de många globala leveranskedjornas instabilitet och gett hårda lärdomar om deras faror. Till följd av Covid-19-relaterade stängningar och karantäner, minskade tillgängligheten och priserna steg över otaliga marknadssegment, och den globala ekonomin fortsätter att bära kostnaderna för att förlita sig på en enda region för att producera mer än 85 % av världens halvledare. På samma sätt har det nuvarande kriget i Ukraina visat på för ett alltför stort beroende av rysk olje- och gasexport, vilket lett till storskaliga störningar i energiförsörjningen och orsakat betydande ökningar av bränsle- och energipriserna runt om i världen. 

"Valfritt är nyckeln", säger Nyberg. "EU:s tidigare val har lett till att vi upplever en onödig grad av energiotrygghet, och det är något vi kan förbättra genom en mer mångsidig syn på energiförsörjningen". 

Vilken roll kommer de förnybara bränslena att spela?

Av alla nuvarande grönare mobilitetslösningar tar elfordon upp mest utrymme i offentliga och lagstiftande diskussioner. Men de är inte den enda lovande teknik som finns till hands. Ett annat är förnybara bränslen – det vill säga bränslen som produceras från förnybara resurser. Dessa typer av bränslen har ett stort fokus på Neste, vars egen produkt Neste MY Renewable Diesel resulterar i upp till 90 %* mindre utsläpp av växthusgaser under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Det är av avgörande betydelse att den kan användas i befintliga dieselmotorer, och inte kräver några ändringar av fordonen eller infrastrukturen. 

Förnybara bränslen är även attraktiva av andra skäl – främst eftersom de är en kommersiellt lönsam lösning som finns tillgänglig idag och som minskar utsläppen från transporter i olika tillämpningar runt om i världen. Förnybara bränslen är idealiska inom transportsegment där elektrifiering är olämplig, inklusive luftfart, sjöfart och lastbil. Tillsammans står dessa tre transportsätt – även kallade tunga transporter (HDT) – för över en tredjedel av utsläppen från transporter, en andel som fortsätter att öka. På grund av batteriteknikens inneboende begränsningar är det i bästa fall opraktiskt och i värsta fall omöjligt att driva HDT-fordonsparker med el. En annan förmån hos förnybara bränslen är det breda utbudet av råvaror från vilka de kan produceras. Hit hör till exempel flera typer av avfall och restprodukter, såsom lignocellulosa från skogs- eller jordbruksavfall. 
  
Förnybara bränslen kommer inte att ersätta elektriska transporter, men de kan – och måste förmodligen – komplettera den. Det råder ingen tvekan om detta bland experter på hållbarhet och transport, som också påpekar att när man utför en "källa-till-hjul"-analys i stället för bara "tank-till-hjul"-analys, kan minskningen av nettoutsläpp av växthusgaser från förnybara bränslen överträffa den man får av elfordon. Förnybar metan som produceras av flytande biomassa ger i själva verket negativa nettoutsläpp.

Även om en djup marknadspenetration uppnås genom flera andra koldioxidsnåla lösningar, inklusive elektrifiering, kommer tillräckliga utsläppsminskningar inom den globala transportsektorn förmodligen att kräva omfattande användning av förnybara bränslen. Det finns dock andra utmaningar på detta område. Exempelvis kräver förnybara råvaror som biomassa och fast avfall unika bearbetningsmetoder för att kunna omvandlas till bränsle. Dessa processer är redan kommersiellt gångbara när det gäller vissa råvaror, men när det gäller andra behövs det mer innovation. Mer allmänt är den största utmaning som är kopplad till förnybara bränslen medvetenhet. Många bränslekonsumenter, inklusive företag, kommuner och andra som drar nytta av storskaliga transporter, känner helt enkelt inte till effektiviteten och tillgången till förnybara bränslen idag. 

Att gå från potential till framåt

Trots att flera kostnadseffektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp finns tillgängliga, sker inga minskningar av nettoutsläppen inom transportsektorn. Istället ökar utsläppen. Carl Nyberg tror att regeringar har en nyckelroll att spela när det gäller att förändra detta: 

"Betydelsen av lagstiftare och tillsynsmyndigheter kan inte överdrivas i detta sammanhang. Inte nödvändigtvis att de fattar beslut om vilken teknik som ska stödjas, vilket kan vara utanför deras kompetensområde, utan att fastställa långsiktiga åtaganden om hållbarhet och skapa öppenhet kring dessa mål." 

Enligt Nybergs uppfattning skulle denna typ av lagstiftning skapa det slags förtroende som är avgörande för att stimulera till hållbara transporter från producenter, konsumenter och investerare. 

Dessutom innebär den globala karaktären hos transportnäten och transportprocesserna att myndigheterna måste agera på ett samordnat sätt för att bygga upp och upprätthålla ett sammanhängande regelverk. Att uppnå hållbar rörlighet är helt enkelt inte möjligt utan en hög grad av samarbete mellan regeringar och tillsynsmyndigheter. 

Statliga riktlinjer är dock bara en del av en strategi som måste genomföras på flera fronter. Bränsle- och energiproducenter (som Neste) måste till exempel balansera kortsiktig lönsamhet med långsiktig innovation. Detta är inte bara för att anpassa sig till de nya juridiska kraven, utan för att säkerställa deras egen livslängd, eftersom framtidens transportekonomi oundvikligen kommer att kräva ett nytt utbud av produkter och lösningar. Samtidigt måste stora bränsleköpare och konsumenter fokusera på faktiska utsläpp av växthusgaser och hur man praktiskt kan minska utsläppen av växthusgaser genom att införa koldioxidsnåla lösningar inom sin egen och sina leverantörers verksamhet. 

Slutsats

Storskalig utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn är ett absolut krav för att uppnå klimatmål, bevara resurser och skydda den naturliga miljön. Det kommer också att främja den globala ekonomins hälsa och tillväxt under de kommande årtiondena. Men det är ett problem som måste hanteras snabbt och beslutsamt. Regeringar, kommuner, energi- och bränsleproducenter, företagskonsumenter och finansinstitut har alla viktiga roller att spela, och måste ta till sig en filosofi med mångskiftande lösningar. 

Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller transporternas framtid i samband med den ökande medvetenheten och skiftande attityder. Gröna innovationer och investeringar påverkar i allt högre grad transportmarknaden. Det viktigaste vi kan göra är att inte stå i vägen.