Partnerships
1.08.2023
 3 min read

Så arbetar Neste och MAN Truck & Bus France tillsammans för en mer hållbar framtid

Transportindustrin är en viktig beståndsdel av dagens globaliserade ekonomi. Efterfrågan på logistik- och transporttjänster har växt i takt med tillväxten av global och regional handel, vilket innebär att även sektorns miljöpåverkan ökat de senaste decennierna. Transporter står för ungefär en fjärdedel av EU:s samlade utsläpp av växthusgaser (GHG) enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån, vilket innebär att branschen har en stor förbättringspotential. Ett sätt att nå denna är att använda en större andel biodrivmedel, som är mer hållbara än de fossila alternativen. 

MAN Truck & Bus (MAN) är en av Europas ledande tillverkare inom kategorin nyttofordon och levererar transportlösningar med allt från skåpbilar, lastbilar, bussar och diesel- och bensinmotorer till andra tjänster inom person- och godstransport. Hållbarhet är väl förankrat i MAN:s företagsstrategi. Den juli 2022 tillkännagav MAN Truck & Bus France ett partnerskap med Neste för att främja användningen av biodrivmedel i Frankrike. Båda företagen fortsätter att arbeta för att biodrivmedel ska kunna spela den avgörande roll som de kan och måste göra i omställningen till mer hållbara transporter av varor och människor. 

Den 25 maj i år bjöds franska riks- och branschmedier in till en pressresa organiserad av Neste och MAN med besök på Nestes raffinaderi i Rotterdam. Under besöket fick journalisterna möjlighet att tala med branschexperter, besöka raffinaderianläggningarna och själva upptäcka fördelarna och potentialen med biodrivmedel som en lösning för minskade koldioxidutsläpp.

 

Med en gemensam vision 

En effektiv omställning mot mer hållbara transporter kräver att flera aktörer i, ofta komplexa, logistikkedjor tar sitt ansvar. Det kräver även samarbete och att alla parter arbetar mot gemensamma mål och syften. Vad gäller omställningen till biodrivmedel, som till exempel Neste MY Förnybar Diesel™, kan den ske omedelbart. Byte till Neste MY Förnybar Diesel kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Bränslet är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer.

Det är här som samarbete mellan olika aktörer blir avgörande. En ökad medvetenhet om att biodrivmedel kan vara både tillgängligt och kompatibelt med existerande fordon främjar även insikten om fördelarna med dessa i hela värdekedjan, från fordonstillverkare och återförsäljare, till användare och slutkunder. 

Det utgör en nyckelkomponent i partnerskapet mellan MAN Truck & Bus France och Neste. MAN står bakom budskapet att biodrivmedel är en tillgänglig lösning som kan minska utsläppen av växthusgaser från befintliga fordonsparker och motorer utan ytterligare investeringar. 

”Vi tror på en framtid med transporter med nollutsläpp. I en övergångsfas då elektriska lösningar inte är tillgängliga, eller inte mogna, förespråkar vi hållbara biodrivmedel som alternativ till fossila bränslen, eftersom de ger betydande minskningar av koldioxidutsläppen”, det säger Jean-Yves Kerbrat, vd för MAN Truck & Bus France. ”De innebär en enkel lösning och kan därför vara ett viktigt alternativ för företag som snabbt vill ställa om till mer hållbara metoder.” 

 

Ett påtagligt behov i branschen
Detta partnerskap lanseras i en tid då alla aktörer inom transportbranschen, från tillverkare och leverantörer till kunder, utsätts för alltmer kritisk granskning. Speciellt i Europa sätter EU:s regelverk nya standarder för fordon och transportlogistikkedjor, samtidigt som EU:s bredare klimatmål har medfört strikta riktlinjer. Det gäller i synnerhet den europeiska klimatlagstiftningen, som stadgar att EU-länderna måste minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030. Avsikten är att EU ska vara koldioxidneutralt till 2050. 

EU:s medlemsländer tvingas därmed att gå över till mer hållbara tekniker och processer. Parallellt med dessa lagkrav har konsumenterna blivit allt mer medvetna om hur klimatet påverkar deras val och är mycket mer kritiska när de fattar beslut om vilka tjänster och varumärken de väljer.  

Det skapar ett påtagligt behov för företag inom och utanför transportbranschen att ställa om till mer hållbara lösningar. Men det kan sällan göras utan ökade kostnader. Storskaliga infrastrukturförändringar eller översyner av leveranskedjor och produktion tar tid och kostar pengar. Därför kan lösningar som ger resultat omedelbart ge företag möjligheten att leva upp till regelverken när de väl träder i kraft på ett effektivt sätt.  

”Vi har åtagit oss att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton per år till 2030”, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales, Europe and APAC, Renewable Road Transportation på Neste. ”Att arbeta tillsammans med engagerade och likasinnade samarbetspartners som MAN gör vårt budskap och vår produkt mer slagkraftig nationellt och internationellt.” 

 

Mål: minska koldioxidavtrycket i hela Frankrike 

Förnybar diesel är väl etablerad på den franska marknaden. Neste och MAN anser dock att en ytterligare satsning på förnybar diesel och andra förnybara biodrivmedel är avgörande för att få mer hållbara transporter över hela landet och i resten av Europa. 

Att ställa om till förnybar diesel från Neste ger möjlighet till en betydande minskning av växthusgasutsläppen. Samtidigt finns det en allt bättre tillgång till bränslet (Nestes globala produktionskapacitet av förnybara produkter är för närvarande 3,3 miljoner ton per år). Det innebär, allt inräknat, att förnybar diesel är ett gott alternativ för branschaktörer som funderar på hur de ska uppnå sina hållbarhetsmål. Utbyggnaden av Nestes raffinaderi i Singapore och samprojektet Martinez Renewables med Marathon Petroleum i Martinez i Kalifornien kommer att öka Nestes totala produktionskapacitet av förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i början av 2024. När utbyggnadsprojektet i Rotterdam är genomfört stiger företagets totala produktionskapacitet för förnybara produkter ytterligare till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026.

 ”Med Neste MY Förnybar Diesel kan företag minska sina klimatutsläpp avsevärt”, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales, Europe and APAC, Renewable Road Transportation på Neste. ”Förnybar diesel har en enorm möjlighet att spela en nyckelroll i transportföretagens hållbarhetsstrategier. Neste är väl positionerat för att stödja sina samarbetspartners och kunder med framtida produktion av Neste MY Förnybar Diesel, som förväntas öka med efterfrågan.” 

 Neste och MAN tror att fördelarna med att byta till ett mer hållbart bränsle kommer att märkas över hela världen, när fler blir medvetna om vilka produkter som är tillgängliga. Men bristande kunskap om potentialen och tillgängligheten till biodrivmedel är fortfarande ett stort hinder. Många företag känner inte till de lösningar som finns redan idag och hur de kan underlätta deras omställning och möjlighet att uppfylla Parisavtalet och andra föreskrifter. 

Genom att arbeta tillsammans och fortsätta med aktiviteter som pressresor och annan informationsspridning ger Neste och MAN France bränsle till resan mot en mer hållbar och effektiv framtid för transport och logistik.