Hållbarhet
17.01.2020

Att prata hållbarhet räcker inte – konkret handling måste också till

 

Strategiskt ledarskap ger rubriker – men det är sund förvaltning som leder till verklig förändring.

Här får du veta:
 Varför det är så viktigt att företags hållbarhetsprojekt genomförs på alla nivåer, från strategiskt ledarskap till mellanchefer och vidare ut i verksamheten
 Hur framgången för ett hållbarhetsprojekt påverkas av kommunikation och uppföljning av resultat
 Varför det är viktigt att hållbarhetsarbetet sprids vidare ut i leverantörsnätverk

Det pratas mycket om ledarskap, om hur viktigt det är med vision och strategi för att hållbarhetsarbetet i en verksamhet ska bli effektivt, och det stämmer. 

Men för att kunna genomföra ett framgångsrikt hållbarhetsarbete behöver en organisation skapa engagemang hos den högsta ledningen och få styrelsen att agera. Utan helhjärtad implementering över hela verksamheten kommer vilket hållbarhetsprojekt som helst, i vilket företag som helst, med största sannolikhet att vara bortkastat.

Vägen mot hållbarhet: Kommunicera och skapa incitament

Organisationer som tydligt kommunicerar både intern och externt varför ett hållbarhetsprojekt inleds har större chans att lyckas, jämfört med de som inte gör det.

Kommunikationsplattformar och regelbundna möten med intressenter kan vara till hjälp för att hitta och åtgärda vanligt förekommande flaskhalsar.

 

Organisationer som kommunicerar varför ett hållbarhetsprojekt inleds har större chans att lyckas.

 

Med incitament och utbildning kan en organisation få alla sina medlemmar på tåget, så att hållbarhetsfrågor kan arbetas in i den dagliga verksamheten, i hela organisationen.

Vägen mot hållbarhet: Mät och följ upp resultat 

För att ert företag ska kunna se vilka resultat hållbarhetsarbetet ger måste alla insatser, både primära och sekundära, mätas med lämpliga nyckeltal som kan utvecklas efter hand. Även konsekvensbeskrivningar blir allt viktigare för olika intressenter, både internt och externt bland  investerare, kunder, leverantörer, klienter och andra.

 

Konsekvensbeskrivningar blir allt viktigare för olika intressenter.

 

Att mäta effekten av företagets hållbarhetsarbete leder till högre engagemang och tillfredsställelse hos de anställda, samtidigt som det skapar större medvetenhet om hållbarhetsfrågor och ses som ett bevis på transparens.

Faktum är att transparens är nödvändigt för att hållbarhetsarbetet ska kunna bedömas och förbättras.

Se till att ha en öppen kommunikation med alla parter, med information som är lättillgänglig, tydlig och korrekt. Alla fel som upptäcks behöver åtgärdas och arbetssätten förbättras. En öppen och kommunikativ miljö, både inom organisationen och i kontakten med externa parter, leder till ett bättre resultat.

Vägen mot hållbarhet: Ta hållbarhetsarbetet utanför företaget

Många företag lägger ut en betydande del av sin verksamhet på entreprenad. Det gör att mycket av verksamhetens miljöpåverkan kommer att ske i olika delar av leverantörskedjan, vilket i sin tur betyder att det är lika viktigt att arbeta med sina leverantörer som med företagets interna processer.

En hållbar leverantörskedja handlar inte bara om efterlevnad av lagar och föreskrifter eller att uppfylla internationella standarder. Det handlar också om att se till att det finns lämpliga metoder och resurser för integrering av hållbara arbetssätt, både i verksamheten och leverantörskedjan.

Så gör ni för att lyckas med ert hållbarhetsarbete:

 Ledning och styrning är av stor betydelse för hur väl företagets hållbarhetsprojekt lyckas. Se till att samtliga chefer i verksamheten är engagerade.

 Utbildning och rätt incitament är viktiga delar av hållbarhetsarbetet, men kommunikationen är också otroligt viktig. Organisationer som tydligt kommunicerar till både interna och externa intressenter varför en hållbarhetsinsats påbörjas har större chans att lyckas.

 Företag behöver rätt verktyg för att kunna mäta den effekt som hållbarhetsprojekten ger, både i och utanför företaget. Läs mer i fallstudien nedan.

Adidas: En hållbar leverantörskedja

Så arbetar ett globalt företag med hållbarhet i leverantörskedjan – från leverantörernas kravefterlevnad till vägledning med bästa praxis.

Sportföretaget Adidas har sin produktion utlagd på entreprenad, vilket innebär att en stor del av varumärkets miljöpåverkan sker i leverantörskedjan.

Att ha kontroll över leverantörskedjan handlar inte bara om att produkterna ska hålla hög kvalitet och levereras i tid, utan även att företag kan hjälpa sina leverantörer att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Därför förser Adidas sina leverantörer med tydliga policydokument och vägledning genom best-practise inom hållbarhetsarbete. 

Under 2018 släppte Adidas sin Environmental Good Practice Guide and Toolkit, en handbok för hur produktionsanläggningar kan minska sin miljöpåverkan, med rekommendationer från god branschpraxis. Denna beskriver hur företaget har gått tillväga vid införandet av miljöledningssystem, med hantering av allt från data till avloppsvatten och gröna byggnader. Handboken ger förslag på hur leverantörer kan spara resurser – från energi- och vattenförbrukning till avfallshantering och användning av förnybara material.

Adidas erbjuder även skräddarsydda utbildningar och mäter vilka framsteg leverantörerna gör mot tydligt satta mål. Framstegen rapporteras regelbundet till den högsta ledningen, som granskar dem och fattar beslut om hur arbetet ska gå vidare.

Läs också:

Så kan en hållbarhetsvision göra dig till vinnare