Hållbarhet
18.02.2020

Så blir ditt företag en vinnare: Fokusera på hållbarhet – främja innovation

 

Hållbarhet är inte bara en fråga om att ta ansvar och främja en positiv utveckling, det är också ett sätt för företag att investera i innovation och tillväxt. Här tittar vi lite närmare på olika vägar mot att införa ett hållbart arbetssätt och vad det kan få för resultat.

Här får du veta:

 Hur hållbarhet främjar innovation och förbättrar företags avkastning och intäkter

 Hur ni kan skapa en positiv spiral i er verksamhet där hållbarhet, innovation och samarbete stärker varandra

 Hur ni skapar nya konkurrensfördelar genom att arbeta med hållbarhet på ett innovativt sätt

Det finns många anledningar till att hållbarhetsarbetet bör prioriteras i en affärsverksamhet. Fördelarna med ett hållbarhetstänk är fler än de flesta kanske tror. Det gör inte bara företag mer etiska och miljövänliga utan kan även få dem att växa.

Deloitte har analyserat förhållandet mellan hållbarhet och innovation och kommit fram till att hållbarheten har en tydligt positiv effekt på ett företags innovationsförmåga. Därför är det också 400 procent större sannolikhet att de företag som har en ledande position inom hållbarhetsarbetet även ses som ledande inom innovation. Varför är det så?

När du fokuserar på hållbarhet ser du saker i ett annat ljus

Det har redan bevisats att hållbarhet kan fungera som en “lins” som skärper företagen och hjälper dem att tänka nytt och närma sig olika situationer på ett nytt sätt.

Nya sätt att tänka kan locka fram innovationspotential, där företaget kan se olika situationer ur ett annat perspektiv, fundera över vad de tycker är viktigt och utforska nya idéer.

Hållbarhet hjälper företag att göra en bedömning av vad som är viktigt

Smarta företagsledare ser i dag hållbarhet som den nya frontlinjen för innovationen. Hållbarhet kan ge följdverkningar i form av organisations- och teknikorienterade innovationer som i sin tur kan ge både avkastning och intäkter.

Hållbarheten främjar innovationen – och tvärtom

För att hitta lösningar på olika hållbarhetsutmaningar behöver en organisation först börja arbeta på ett annat sätt. Jennifer Goodman, Angelina Korsunova och Minna Halme från Aalto-universitetet har studerat innovation och samarbete i företag som försöker arbeta hållbart och ha en hållbar verksamhet. Studien undersökte hur starkare fokus på hållbarhet ofta skapade behov av nya arbetssätt, idéer, innovationer och partnerskap. Hållbarhetsarbetet gjorde det möjligt att upptäcka och bilda nya partnerskap som sedan stimulerade till nya sätt att tänka. De framgångsrika företagen kunde därefter använda den nya rörelseenergin till att skapa en positiv spiral där innovation och samarbete kan påverka verksamhetens alla delar.

Hållbarhet, innovation och samarbete stärker varandra

För att kunna ta fram hållbara produkter behöver företagen förstå hur intressenterna tänker och planera produkternas livscykler. Det är särskilt viktigt att företagen tar hjälp av lämpliga intressenter när de vill ge sig in på marknader där de inte har lika mycket erfarenhet.

Goodman, Korsunova och Halme menar att företag borde tänka större när det gäller hållbarhet och innovation, och bjuda in lämpliga universitet, ideella organisationer, kommuner och kunder/medborgare till att delta i arbetet. Samarbetet gör det enklare för företagen att hantera risker och misslyckas snabbare eftersom de får feedback mer eller mindre omgående. När innovationen sker i öppet samarbete och skapas gemensamt kan man också därefter engagera intressenter i nästa steg; utvecklingen av nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

Att etablera ett innovativt tänkande i en organisation kräver ofta en liten knuff uppifrån för att komma igång. Ram Nidumolu, C.K. Prahalad och M.R. Rangaswami noterade i Harvard Business Review att framsteg tenderar att komma snabbare när beslutet att fokusera på hållbarhet och innovation fattas av mer seniora grupper inom en verksamhet.

De gav ett exempel från 2005, då General Electrics vd Jeff Immelt tillkännagav att företaget från och med nu skulle fokusera på arbetet med olika miljöfrågor. Sedan dess har samtliga GE-företag gjort försök att bli mer hållbara, vilket har hjälpt konglomeratet att ta en ledande position inom flera branscher.  

Fallstudier:

Natura använder innovation för att lyfta fram lokala samhällen

Det brasilianska naturkosmetikföretaget Natura har byggt upp en unik och innovativ konkurrensfördel genom sitt symbiotiska förhållande med sina leverantörer och de lokalsamhällen där de är verksamma.

Så gick de till väga: 

 Natura har samarbetat med samhällen på landsbygden, lokala myndigheter och ideella organisationer för att hitta hållbara metoder för utvinning av råmaterial.

 Därefter lär Natura ut metoderna till sina leverantörer, vilket hjälper dem att skapa arbetstillfällen och öka kompetensen i dessa samhällen.

 Natura har ingått partnerskap för rättvis handel med några dussintal lokalsamhällen och tusentals familjer. De här aktörerna får inte bara betalt för råvarorna de levererar utan också för all den kunskap och erfarenhet de kan delar med sig av. De får dessutom ersättning för allt arbete de utför som skyddar miljön.

 Den här typen av långsiktigt och engagerat samarbete har gjort att Natura lyckats ta fram flera innovativa och kommersiellt framgångsrika, nya produkter.

 Deras partnerskap utgår från hållbara värderingar och gynnar både dessa samhällen och företaget samtidigt, eftersom de stödjer varandra.

Ett av dessa samarbeten skapade incitament för produktionstekniker som redan hjälpt till att skydda 257 000 hektar skog.

Partnerskap i leverantörskedjan hjälper Neste att göra skillnad

Dialog är a och o i hållbarhetsarbetet och har utöver det en viktig roll när det gäller att skapa en positiv spiral av hållbarhet, innovation och samarbete.

 För att få en direkt dialog med leverantörerna började Neste anordna särskilda workshops för leverantörer i samarbete med BSR (Business for Social Responsibility), som är Nestes partner och expert på sociala frågor. Dessa workshops utgick ifrån resultat från två separata konsekvensbedömningar av sociala- och arbetskraftsrelaterade frågor inom palmoljeindustrin.

 Förutom att dela med sig av viktiga observationer från konsekvensbedömningarna kunde Neste med hjälp av workshops rådgöra med sina leverantörer om deras åsikter och funderingar.

 ”Det är inte många företag som ingår partnerskap med sina leverantörer på det sätt Neste gör. Normalt gör företagen en top-down-bedömning eller revision och ber sedan leverantörerna att åtgärda de problem man hittar. Det leder oftast till enkla, snabba lösningar som inte håller särskilt länge”, förklarar Jaewon Kim, biträdande direktör på BSR. ”Om du verkligen vill göra saker och ting bättre måste du få leverantören att förstå de grundläggande orsakerna till problemet. Det är det Neste gör – engagerar sig i leverantörerna för att identifiera roten till problemet, sett ur leverantörens perspektiv.”