Hållbarhet
18.12.2019

Skaffa en vinnande hållbarhetsvision

 

Det finns många anledningar till varför hållbarhet bör vara en del av ett företags kärnverksamhet. Ett förbättrat resultat är bara en av dem. I den här återkommande spalten undersöker vi olika företags sätt att införa hållbara lösningar – och hur det lönar sig.

 
I texten får du veta:
 
 Hur hållbarhet skapar framgångsrika företag
 Hur ni kan särskilja er från konkurrenterna genom att integrera hållbara arbetssätt i er kärnverksamhet
 Hur en hållbarhetsvision kan lyfta ert resultat
 Under några månader framöver tittar vi närmare på hur ett hållbarhetsperspektiv som omfattar företagsledning och verksamhet, leverantörer och nätverk, anställda och samhället kan få en positiv effekt på verksamheten, med exempel hämtade från globala företag som Adidas, Natura och Accenture.
 
Hållbarhet är något som prioriteras högt av dagens företag, från globala jättebolag till små lokala aktörer, eller för den delen offentliga myndigheter.
 
Företagen har fler anledningar än man tror att tala sig varma för hållbara initiativ och arbetssätt. Och några av anledningarna kanske överraskar.
 

Hållbarhet är ett tecken på långsiktiga målsättningar

 
Till att börja med är hållbarhet något som företag kan använda för marknadsföring av både sig själva och sitt ledarskap. Att framstå som en förebild inom strategiskt ledarskap lönar sig, även inom varuintensiva branscher.
 
Hållbarhet ses nämligen i allt högre utsträckning av investerare och andra intressenter som ett tecken på väl fungerande ledarskap – och det med rätta.
Det finns två anledningar till det.
 
Den första är hur begreppet hållbarhet har börjat definieras i företagstermer.
 
ESG (Environmental, Social and Governance – det hållbara affärstänkandets heliga treenighet) används allt mer, vilket gör att företag vars ledare tänker på ett hållbart sätt också får ett djupgående och kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten, branschen och företagets ursprung.
 
Hållbara arbetssätt – en möjlighet att särskilja sig och visa ledarskap.
 
Organisationer som ligger i framkant gällande ekologisk hållbarhet sätter aktivt upp ambitiösa och långsiktiga mål för sitt arbete med social och miljömässig utveckling. Det ses allt mer som en viktig beståndsdel i en stark och sund affärsstrategi, som rör allt från chefernas löner till säkerhetsfrågor och SCM (Supply Chain Management, flödesekonomi).
 
Den andra anledningen är möjligheten att ta på sig en ledande roll och utmärka sig jämfört med konkurrenterna.
 

Hållbarhet är ett tecken på väl fungerande ledarskap

 
På frågan om hur de definierar ett väl fungerande företagsledarskap, svarar intressenterna att integrering av hållbara värderingar och införlivande av hållbarhet i affärsmodellen är viktiga delar.
 
Det är den slutsats som dras av GlobeScan–SustainAbility 2019 Leaders Survey, en studie som nyligen genomförts i 78 länder. Sammanlagt fick fler än 800 intressenter – från privatägda företag till universitet, NGO:s och aktörer inom den offentliga sektorn – svara på vilka företag de anser har en ”ledande” position och varför det är så.
 
 
Diskrepansen visar på en möjlighet där framåtblickande företag kan införliva hållbarhet i organisationens DNA, hela vägen från värdegrund och strategi till affärsmodell och företagskultur.
 
I ett så stort och öppet område finns det gott om utrymme att sticka ut från mängden, föregå med gott exempel och visa att manhar viljan att göra det som är rätt för vår planet, klimatet och människorna.
 
Hållbarhet handlar dock inte om enstaka projekt. I stället krävs långsiktiga lösningar som tillsammans med kontinuerlig utvärdering och utveckling förändrar hur ledare planerar, utför och mäter det egna arbetet.
 
 
Med hållbarhet som kärnvärde blir verksamheten en vinnare:
 
 Hållbarhet ger företaget en chans att både ta en ledande roll och skilja sig från mängden. Studier har visat att integrering av hållbara värderingar och införlivandet av hållbarhet i kärnverksamhetens affärsmodell är viktiga faktorer i gott ledarskap.
 Företag vars ledare tänker hållbart får också ett djupanalyserande och kritiskt sätt att se på den egna verksamheten. De sätter dessutom aktivt upp långsiktiga mål för arbetet med miljömässig och social utveckling.
 Hållbarhetsarbetet bör förändra företagets sätt att planera, driva och mäta det arbete som utförs. Det kräver långsiktiga lösningar, men också kontinuerlig utvärdering och utveckling. Dessutom måste organisationens strategi stämma överens med konkreta hållbarhetsåtgärder. Nedan kan du läsa mer om vår fallstudie.
 

Fallstudie: Så kan en hållbarhetsvision boosta företagets resultat

 
I slutet av 2000-talet upplevde Neste flera utmaningar, med snabbt fallande oljepriser, överkapacitet på marknaden, minskande marginaler och ny EU-lagstiftning för koldioxidutsläpp.
 
Men Neste hade en radikal vision och påbörjade en strategisk förändring av verksamheten.
 
Visionen var att fokusera på förnybara bränslen – något som innebar en omdefiniering av hela företagskulturen.
 
För att kunna genomföra strategin och påbörja organisationens utveckling behövde Neste titta närmare på företagets historia, var man befann sig i varje förändringsfas och vilken ambition man hade att i framtiden kämpa för hållbarhet. Förändringen blev möjlig genom ett samarbete mellan Neste och den schweiziska handelshögskolan IMD.
 
Företaget införde den nya strategin på flera sätt:
 
 värdeskapande program för att operationalisera handlingsplaner
 förändring av företagskulturen genom nya beteenden och arbetssätt
 projekt där kunden sattes i fokus.
 
Helt avgörande var att styrelsen såg till helheten och drog åt samma håll för att övertyga och motivera samtliga anställda att ställa sig bakom förändringen.
 
Nestes chefer uppmuntrades att prova nya idéer utan att vara rädda för att misslyckas.
 
Ett exempel är hur 270 av Nestes chefer fick gå ledarskapskurser för att säkerställa deras engagemang i den nya strategin och företagskulturen. På kurserna uppmuntrades de att prova nya idéer utan att vara rädda för att misslyckas – en inställning som hämtats från flera framgångsrika innovatörer.
 
Därefter observerade Neste noga vilka effekter den nya företagskulturen fick, reflekterade över de förändringar som gjorts och tog itu med sådant som behövde hanteras på annat sätt.
 
Under 2016 rättfärdigades Nestes byte av affärsstrategi till förnybara bränslen. När kulturen förändrades, förändrades också företagets siffror.
 
När kulturen förändrades, förändrades också företagets siffror.
 
Nestes verksamhet för förnybara produkter gick från en förlust på 163 miljoner euro 2011 till en förlust på 56 miljoner 2012. Därefter rusade den till 273 miljoner euro i vinst 2013. För 2017 låg vinsten på 561 miljoner euro och i dag står förnybara bränslen för mer än 70 procent av koncernens samlade vinst.
 
 
Under några månader framöver kommer vi att titta närmare på hur hållbarhetsarbete påverkar företagsledning och verksamhet, leverantörer och nätverk, anställda och samhället, med exempel hämtade från företag som Adidas, Natura och Accenture.