12 Mars 2020

Nestes kapitalmarknadsdag 2020: Förnybara och cirkulära lösningar som ger lönsam tillväxt

Publicerad i Nyheter under Investerare

Neste Corporation, Pressmeddelande, 12 march 2020 kl. 9.00 (EET)

Idag den 12 mars håller Neste sin kapitalmarknadsdag 2020 som en webcast. Denna kommer innehålla presentationer av koncernchef och vd Peter Vanacker samt från ledande personer inom frågor som; företagets strategi, marknadsutsikter och nästa steg för att skapa tillväxt och lönsamhet genom förnybara och cirkulära lösningar.

Stora framsteg i implementeringen av strategin – vision och värderingar uppdaterade

Neste står starkt positionerade inför fortsatt omställning. Företaget har sedan tidigare mycket god  lönsamhet och säkerhetsmarginaler, Neste har även gjort stora framsteg i genomförandet av sin strategi. Nestes ambition är fortsatt att vara globalt ledande inom hållbarhet med förnybara och cirkulära lösningar. I företagets vision har formuleringen ändrats till ”Leder vägen mot en hållbar framtid tillsammans”. Nestes framgångar kan hänföras till företagets engagerade och hängivna personal. För att understryka detta har företaget även förnyat formuleringen för sina värderingar till ”Vi bryr oss, vi har modet, vi samarbetar”. Neste fortsätter att koncentrera sig på att genomföra sin strategi i den nuvarande volatila marknadsmiljön.

Marknaden för förnybara produkter växer allt snabbare

Inom området förnybara vägtransporter har Neste bibehållit en stark närvaro på sina viktigaste marknader samtidigt som man framgångsrikt öppnat nya marknader. De fortsatt höga klimatmålen globalt är gemensamt uttryck för att höga ambitioner kvarstår i transportsektorn att gå över till hållbara lösningar. Den globala efterfrågan på förnybar diesel väntas därför överstiga 20 miljoner ton/år 2030. Nestes kundcentrerade hållning möjliggör effektiv optimering av marginalerna, tack vare en kombination av strategiska val av försäljningskanaler och flexibla leveranser.

Inom förnybart flyg söker många passagerare idag konkreta lösningar som kan bidra till att deras flygresor blir mer hållbara. Neste startade sin kommersiella försäljning av hållbara flygbränslen (SAF) under 2019. Ändrade regelverk på området är på gång i Europa och Nordamerika, något som kommer skapa högre efterfrågan på hållbart flygbränsle. Nestes nuvarande produktionskapacitet för SAF på 100 000 ton/år planeras överstiga en miljon ton/år 2022, och nya råvaruinnovationer öppnar möjligheter för vidare tillväxt.

Inom förnybara polymerer och kemikalier har Neste påbörjat arbetet med ett nytt affärsområde, att förändra värdekedjan för plaster och kemikalier. Efterfrågan på hållbara polymerer och kemikalier växer, och utvecklingen drivs av både konsumenter, varumärken och länder. Neste stödjer ledande polymer- och kemikalieföretag genom att erbjuda lösningar som gör deras produkter mer hållbara. Nestes drop-in-lösning för förnybara polymerer har kunnat hävda sig även på kommersiell skala. Nestes expertkunskaper om hur även råvaror av lägre kvalitet kan användas ger dem en konkurrensfördel på den snabbt framväxande marknaden för återvinning av kemikalier, där Neste arbetar med samarbetspartners inom återvinningsföretag och teknikutvecklare.

Tillväxten av produktionsplattformar för förnybara produkter fortsätter

Projektet med att utvidga produktionskapaciteten i Singapore fortlöper enligt plan. Investeringen på 1,4 miljarder euro kommer att öka Nestes produktionskapacitet för förnybara produkter med ca 1,3 miljoner ton om året. Den nya produktionsanläggningen ger även en möjlighet att producera upp till en miljon ton SAF i anläggningen. Utbyggnaden i Singapore planeras vara i drift i mitten av 2022, och tillsammans med ytterligare tillkommande kapacitetsökningar i befintliga anläggningar är Nestes mål att öka sin produktionskapacitet för förnybara produkter till 4,5 miljoner ton om året till mitten av 2022.

Det pågår även en genomförbarhetsstudie som undersöker möjligheten att addera 450 000 ton/år i produktionskapacitet för SAF i det befintliga raffinaderiet i Rotterdam till 2023. Tekniska studier som undersöker nya möjliga kapacitetsutbyggnader pågår på flera anläggningar globalt, på både befintliga och nya. Konceptet som används för dessa investeringar är baserat på den pågående, flexibelt designade Singapore-investeringen. Målet är att fortsätta växa inom sektorerna förnybara vägtransporter, flyg och polymerer och kemikalier. Neste siktar på att fatta beslut om nästa globala investering i produktionskapacitet i slutet av 2021 med produktionsstart 2025.

Neste räknar med att tillgängligheten på avfall och biprodukter globalt kommer öka till mer än 35 miljoner ton år 2030. Företagets råvarustrategi är fokuserad på ökad användning av avfall och biprodukter samt att utveckla nya möjliga råvarukällor. Neste siktar på att andelen avfall och biprodukter ska utgöra 100 procent av råvarorna år 2025. Den andel som nya typer av råvaror utgör förväntas att öka kontinuerligt.

Innovation driver omställning och tillväxt 

Innovationsenheten på Neste har som roll att säkerställa tillväxt för de befintliga verksamheterna samt att skapa nya affärsplattformar för fortsatt framtida tillväxt inom förnybara och cirkulära lösningar. Enheten fokuserar på skalbara och hållbara källor av förnybart kol och den teknik som behövs för att nyttja dessa. Det sker genom ett omfattande samarbete med olika forskningsinstitut och partners i värdekedjan. Neste kommer att fortsätta ta tillvara på nya möjligheter genom att investera i pilotanläggningar och innehav i startup-företag. 

Neste har etablerat tre nya affärsplattformar:

  1. Att skapa bränsle från träcellulosa, kemikalier och material
  2. Hitta skalbara råvaror för flygbränsle, som alger och hushållsavfall
  3. Använda förnybar vätgas och Power-to-X. 

Att skapa intäkter och omställningen inom oljeprodukter

I linje med sin uppgift fokuserar området oljeprodukter på att generera kassaflöde och upptäcka möjligheter för omställning. Nestes raffinaderikonfiguration är optimerad för att skapa möjligheter och dra nytta av den volatilitet som finns på en utmanande marknad. Borgåraffinaderiets stora ombyggnad under andra kvartalet 2020 fortsätter enligt plan och kommer att säkerställa raffinaderiets fortsatta konkurrenskraft genom hög säkerhet och pålitlighet. Oljeprodukter har potential att förbättra sitt jämförbara rörelseresultat med 50 miljoner euro, tack vare Nestes Excellenceprogram, till 2030. Företaget undersöker för närvarande möjligheterna för samproduktion, utvidgning av HVO och en uppgradering av raffinaderiet för att öka lönsamheten och minska utsläppen.

Koldioxidneutral produktion till 2035

Baserat på en detaljerad analys av vilka möjligheter som finns för att minska utsläpp har Neste gjort ett åtagande om att nå koldioxidneutral produktion till år 2035. Detta ska uppnås genom att ett flertal identifierade åtgärder som inriktar sig på utsläpp i scope 1 och 2, så som de definieras i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), utförs. Vissa av dessa åtgärder kommer att implementeras redan under den stora ombyggnationen av produktionen i Borgå under andra kvartalet 2020. Detta nya åtagande kompletterar Nestes övriga strategiska åtaganden på klimatområdet, att minska sina kunders årliga utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton CO2-ekvivalenter till år 2030.

Målen i Nestes Excellenceprogram uppgraderas

Nestes Excellenceprogram har gjort stora framsteg under året. 2019 skedde förbättringar i rörelseresultatet motsvarande 120 miljoner euro. Detta uppnåddes bland annat genom att genomföra gradvisa kapacitetsökningar och optimering av livslängden på katalysatorer. De jämförbara förbättringsmålen av rörelseresultatet i Nestes Excellenceprogram har nu skruvats upp från 100 miljoner euro till 225 miljoner euro till slutet av 2022, och från 200 miljoner euro till 300 miljoner euro 2030. Dessa förbättringar är jämfört med 2018. 

Nestes långsiktiga finansiella mål rör skuldsättningsgrad och avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) efter skatt, och de kvarstår oförändrade. Skuldsättningsgraden ligger under 40 procent och målet för ROACE är 15 procent. Nestes utdelningspolicy är även denna oförändrad. Företaget delar ut minst hälften av den jämförbara nettovinsten under året som utdelning. 

Presentationsmaterial och webcast

En presentation av kapitalmarknadsdagen på engelska kommer att finnas på www.neste.com/investors fr.o.m. kl. 14:00 (EET). Du kan också följa evenemanget online på www.neste.com/investors fr.o.m. kl. 14:00 (EET). En inspelning av evenemanget kommer att finnas på www.neste.com/investors.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Jyrki Mäki-Kala, Chief Financial Officer, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se