20 December 2022

Fly Green Fund börjar köpa Neste MY Förnybart Flygbränsle i Sverige för sina kunders räkning för att hjälpa dem sänka sina utsläpp

Neste Corporation, Nyheter, 20 december 2022

Neste, världens ledande producent av förnybart flygbränsle, har levererat sitt bioflygbränsle Neste MY Förnybart Flygbränsle™ till Fly Green Fund, en icke-vinstdrivande organisation som hjälper företag och privatpersoner att minska utsläppen från sina flygresor med hjälp av uppköp av bioflygbränslen.  

Privatpersoner och företag som vill klimatreducera sina flygresor och snabba på omställningen till ett mer hållbart flygresande kan finansiera inköp av bioflygbränsle från Fly Green Fund. De inbetalningar som Fly Green Fund får av dessa privatpersoner och företag används för att köpa bioflygbränsle på marknaden.

“Fly Green Fund har ett utmärkt upplägg där alla som vill reducera för utsläppen från sin flygresa enkelt kan betala in en valfri summa, som sedan går till att köpa upp och använda mer bioflygbränslen. Bioflygbränslen är allmänt erkänt som ett viktigt verktyg för att globalt minska flygets utsläpp och klimatpåverkan. Vi på Neste tycker det är ett effektivt sätt att enkelt göra sin flygresa mer hållbar och vi är glada över att kunna bidra till Fly Green Fund modell genom försäljning av vårt förnybara flygbränsle.” Det säger Massoud Javaheri, Commercial Development Manager för Renewable Aviation på Neste. 

Bioflygbränslen är det mest hållbara alternativet till fossilt jetbränsle som finns tillgängligt idag. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle tillverkas av 100 procent förnybara råvaror, som använd matolja från och animaliskt fettavfall. 

Den första leveransen av Neste MY Förnybart Flygbränsle till Fly Green Fund genomfördes under hösten och kunden som finansierade det inköpet var Soya Group, som sedan 2021 har reducerat koldioxidavtrycket från organisationens flygresor genom att finansiera bioflygbränsle via Fly Green Fund. 

”Eftersom bioflygbränslet inte helt reducerar koldioxidutsläppet från flygbränslet har Soya Group valt att köpa mer biojet än de egna resorna förbrukar för att på så sätt reducera de klimatpåverkande utsläppen till fullo”, berättar David Hild, VD på Fly Green Fund.

”Inom Soya Group vill vi påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi har därför valt att helt och fullt köpa bioflygbränslen som motsvarar 100 procent av utsläppen från våra flygresor. Vi gör detta via Fly Green Fund och vi ser mycket fram emot kommande leveranser av bioflygbränsle från Neste”, säger Per Tunell, VP, Group Sustainability & Business Development. 

Fram tills idag har bidrag till Fly Green Fund finansierat drygt 1 900 ton bioflygbränsle som ersatt motsvarande mängd fossilt flygbränsle. I och med affären med Neste säkerställs en ökad tillgång till bioflygbränsle.

“Till skillnad från traditionell klimatkompensation, där pengarna finansierar utsläppsminskningar i andra sektorer, minskar bioflygbränslet den direkta klimatpåverkan från flyget. Det är en viktig skillnad eftersom klimatmålen bara nås när alla sektorer ställt om. Vårt mål är att flygresenären i framtiden inte ska behöva betala extra för att flyga fossilfritt, vilket är fullt möjligt på sikt” avslutar David Hild. 

*) Vid användning i ren form (dvs. oblandat) och beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden

Ytterligare information:

Neste: Hanna Marie Björklund, Communications Specialist Neste Sverige, tel +46 (0)730 36 75 09, hannamarie.bjorklund@neste.com. Prenumerera på pressmeddelanden från Neste på: https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Fly Green Fund: David Hild, vd Fly Green Fund, tel +46 (0)739 906 106, david@flygreenfund.se

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Fly Green Fund 

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation som sedan 2015 erbjuder privatpersoner, företag och offentliga organisationer att bidra till köp av hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Målet är att, genom ökad användningen samt efterfrågan på hållbara flygbränslen, minska flygets klimatpåverkan och samtidigt driva på för storskalig nordisk produktion av dessa bränslen.

Kort om Soya Group

Soya Group är en svensk, privatägd koncern med största verksamheterna inom Shipping (Wallenius Marine & Lines), fastigheter (Wallfast) samt gård & stuteri (Menhammar). Hållbarhet och samhällsnytta är centralt inom Soya Group och inom samtliga verksamheter driver man miljöarbetet framåt genom uppströmslösningar. Se Soya Group www.oursustainableway.com.