Cirkulär ekonomi
13.06.2023
 4 min read

ABC för UCO: Vad är använd matolja och vilken roll kan denna råvara spela i den cirkulära ekonomin?

Nick van Mead

 

Vad kan använd matolja spela för roll i framtidens energisystem? Kan man verkligen köra en bil eller till och med ett flygplan på resterna av en portion pommes frites? Hur fungerar den process som gör det möjligt? Och hur kan använd matolja bli en råvara som bidrar till att minska utsläppen? För att besvara dessa frågor talar journalisten Nick Van Mead med Erwan Hemery, Global Used Cooking Oils Lead på Neste, den ledande tillverkaren av förnybar diesel och hållbart flygbränsle.

 

Vad är använd matolja?

Använd matolja (Used cooking oil eller “UCO”) är, som namnet antyder, olja som har använts för att steka eller fritera mat. Den kan komma från restauranger, från livsmedelsindustrins fabriker eller från hushåll. 

Att vi samlar in använd matolja innebär att vi tar bort denna råvara från avfallsströmen, från det vanliga avfallet från företag och hushåll. Det vore slöseri att kasta bort använd olja eller ännu värre, hälla ut den i avloppet så den går ut i avloppssystemet där den kan orsaka stora problem, som det ökända fettberget i London.

Det är även bra ur livsmedelssäkerhetssynpunkt att man förhindrar att använd matolja går tillbaka in i matproduktion, matolja bör endast användas ett visst antal gånger innan den blir otjänlig som livsmedel av hygienskäl och finns incitament att inte använda den mer än så utan istället sälja som råvara till annat så är det positivt. 

 

Vad kan använd matolja användas till?

Använd matolja kan bli råvara till förnybara bränslen, en typ av bränslen som funkar som drop-in-lösning för fossila bränslen, eller användas för att producera råmaterial för polymerer och kemikalier, som sedan kan omvandlas till exempelvis mer hållbara, biobaserade plaster.

Avfall och restprodukter, till exempel använd matolja, är ett viktigt sätt att bidra till att minska vårt beroende av fossila resurser. 

”Till exempel bidrar Nestes förnybara produkter till att minska utsläppen av växthusgaser med mellan 50 och 95 procent* under produktens livscykel, jämfört med liknande produkter från fossilt ursprung”, förklarar Hemery. 

 

Hur förvandlas den använda matoljan till förnybara produkter? 

Det finns hundratals leverantörer av matolja över hela världen, från Europa till Asien till USA, överallt där oljor och fetter används för matlagning har insamling av sådan olja organiserats för återvinning och återanvändning. 

”De flesta av leverantörerna är mycket små – så fungerar det med använd matolja, man måste kunna utnyttja många små strömmar”, säger Hemery.

Restauranger och fabriker lagrar den använda matoljan i tankar, som töms av uppsamlare. Ett Neste-företag i USA, Mahoney Environmental, samlar exempelvis in begagnad matolja från 55 000 restauranger, sportanläggningar, hotell, skolor och flygplatser, så att Neste kan använda den som råvara vid raffinering av sina förnybara produkter. 

Hemery förklarar den process som omvandlar avfallsprodukten till något annat: 

”Först behandlas den använda matoljan i förbehandlingsenheter för att avlägsna föroreningar. raffinaderiet kan den sedan omvandlas till förnybar diesel, hållbart flygbränsle och andra förnybara produkter med hjälp av vår unika NEXBTL- teknik.”

 

Hur säkrar man att den använda matoljan är hållbar?

På Neste är hållbar anskaffning en prioritet. Neste accepterar endast hållbart producerade förnybara råvaror från noga utvalda aktörer”, förklarar Hemery.

”Vi har UCO-leveranschefer på alla våra inköpsställen, som verkligen känner till marknaden de arbetar med. Dessutom granskar vi våra leverantörer: vi besöker och kontrollerar deras process för att verifiera efterlevnad av våra regler kring till exempel spårbarhet, utsläpp av växthusgaser samt lagerbokföring. Vi utför även andra ytterligare kontroller på Neste, till exempel mätning av kvaliteten på den UCO vi får, för att säkerställa att den uppfyller våra specifikationer.”

 

Vad finns det för framtidspotential i använd matolja?

Att det som tidigare har ansetts vara en avfallsprodukt kan användas till andra saker och utnyttjas mer effektivt är ett viktigt steg på vägen mot en mer hållbar, cirkulär ekonomi. Hemery lyfter fram Nestes samarbete med McDonalds i Nederländerna som ett exempel på detta i praktiken: 

De använda matoljorna från McDonalds restauranger går till Rotterdam, som är vårt närmaste raffinaderi, där använd matolja och andra förnybara råvaror raffineras till bränslen och andra förnybara produkter.” Dessa produkter säljs sedan i Nederländerna och över hela världen. Det är ett vackert exempel på den cirkulära ekonomin, och utsläppen av växthusgaser för hela processen blir mycket små. Det är helt logiskt.”

Det finns många idéer med potential som kan utvecklas ytterligare för att skapa ett mer cirkulärt samhälle. Exempelvis kan man tänka sig en lösning där man samlar in UCO från restauranger och caféer på en flygplats, raffinerar råvaran till förnybart bränsle på ett närliggande raffinaderi, och sedan använder det som förnybart flygbränsle på den flygplatsen. Det finns flera liknande projekt på Neste som är under utveckling."

Han pekar också på att det finns en ökande konkurrens om använd matolja som råvara, men att det fortfarande finns gott om utrymme för tillväxt inom dess tillgänglighet: 

”Det finns nya regioner som vi inte tidigare har utnyttjat, och det samlas inte in från hushåll i någon större utsträckning, så det finns en viss potential där också.”

”UCO-användningen har ökat mycket de senaste åren och kommer att fortsätta göra det, men det är viktigt att komma ihåg att det bara är en av många avfalls- och restråvaror som vi behöver använda för att ersätta de stora mängder fossila råvaror som vi för närvarande använder och som påverkar klimatet negativt. Ju mer av dessa vi kan få bort, desto bättre."

 

 

 

Ett tack till:

Nick Van Mead, en prisbelönt stadsjournalist med mer än 20 år på Guardian och Associated Press, senast som vice chefredaktör för Guardian Cities.