Cirkulär ekonomi
25.05.2022
 4 min read

Ett nytt liv – en ny syn på plastavfall

Låt oss tala om effektivitet. Effektivitet är inget nytt i sig för företag. Alla företagsledare gillar effektivitet, och det har de gjort i årtionden. Uppnå topprestanda, minimera insatser och maximera utfall. Effektivitet innebär en utmaning, ger konkurrensfördelar och förbättrar de ekonomiska resultaten. Ingen raketforskning ur affärssynpunkt. 

Medvetenheten om klimatförändringen och miljöfrågorna har skapat en annan innebörd av begreppet effektivitet: att minimera påverkan på vår planet genom att använda resurser effektivare. Det som motiverar nu är inte så mycket ekonomiska resultat som hållbarhet. Resurseffektivitet är kärnan i klimatomställningen. 

Inom polymerindustrin finns det fortfarande saker som kan göras  för att bli mer resurseffektiv. Varje år skapas hundratals miljoner ton plastavfall som i de flesta fall går till förbränning eller deponi. Med andra ord: dumpa det eller bränn det för att bli av med det. Det är allt annat än resurseffektivitet. 

Och ändå har vi som konsumenter en annan uppfattning. Vi tar tillbaka våra tomma plastflaskor till affären och separerar plastavfall hemma och känner oss som effektiva återvinningshjältar. Samtidigt som vi behöver allas bidrag för att återvinna plastavfall och andra material, och fastän vi gör vad vi kan i våra dagliga liv till gagn för samhället som helhet är sanningen att endast en mycket liten del av vårt plastavfall i realiteten återvinns. I Europa samlas 30 procent av plastavfallet in för återvinning, men det är bara 10 procent som återvinns i slutänden. För dessa 10 procent finns det ett nytt liv. För de övriga 90 procenten innebär slutet som produkt slutet på att använda materialet. 

Vad blir följden av det? För varje ny produkt behöver vi använda nytt material – och för polymerer innebär det i de flesta fall att exploatera jungfruliga fossila resurser. Medan fossila resurser är allmänt tillgängliga och utnyttjade, kräver de en tribut på balansräkningens hållbarhetssida. För varje liter råolja som används tillför vi nytt kol till systemet. När detta nya kol har tjänat sitt syfte slutar det som koldioxid i atmosfären. Vi måste ta itu med det.

Ett sätt att stoppa plastavfallet skulle vara ett totalförbud för polymerer. Men polymerer är nödvändiga i många tillämpningar och därför mycket värdefulla produkter. För vissa produkter inom livsmedels- och läkemedelsindustrin är polymerer mycket svåra att ersätta. Såvida vi inte vill backa tillbaka de tekniska framstegen måste vi hitta mer hållbara lösningar, och här har den petrokemiska industrin en nyckelroll. Vi måste se på våra värdekedjor ur ett nytt perspektiv och hitta olika sätt att göra det mesta av materialen genom att återanvända våra resurser om och om igen. Vi behöver skapa en cirkulär ekonomi för polymerer. 

Principen är enkel: omvandla avfall till en värdefull resurs för att ersätta fossila resurser. I stället för att ständigt tillföra nytt kol till systemet kan vi cirkulera det befintliga kolet om och om igen. Även om det är avgörande att öka återvinningsandelarna betydligt kommer det att bli svårt att nå 100 procent. Men vi har en fördel på vår sida. Den naturliga kolcykeln på vår planet gör det möjligt för oss att använda förnybara kolkällor för att överbrygga skillnaden. När vi använder biobaserade kolkällor tillför vi inget nytt kol till kretsloppet. Med en kombination av förnybart och återvunnet kol kan vi till sist vända våra linjära värdekedjor till cirkulära. 

På så sätt skapar vi ett andra liv för de material vi använder och lyfter resurseffektivitet och hållbarhet inom polymerindustrin till en ny nivå. Det kommer att kräva uthållighet och beslutsamhet. Vi måste ha tillräckligt mod att anta den utmaning som det innebär att samtidigt bekämpa plastavfallet och klimatförändringen. Det är utmaningar som inte försvinner såvida vi inte ser till att de försvinner. 

Isabella Tonaco
Vice President, Strategy Execution & Marketing
Förnybara polymerer och kemikalier

Läs mer om att bekämpa plastavfall och klimatförändring i Nestes Change Book: 
https://bit.ly/3jAVyan