Oljeprodukter
15.07.2022
 5 min read

Ett koldioxidneutralt raffinaderi: Så vill Neste göra det omöjliga möjligt

Jori Sahlsten
Vice President, Production vid Nestes Borgåraffinaderi

 

På Neste har vi ställt upp ett mål för oss själva, att göra vårt raffinaderi i Borgå till det mest hållbara i Europa till 2030 och uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Med koldioxidneutral menar vi att verksamheten endast får generera så mycket koldioxidutsläpp som kan fångas in ur atmosfären. För att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035 kommer vi att fortsätta att prioritera och genomföra åtgärder som minskar utsläppen från våra produktionsanläggningar. Utsläpp som inte kan elimineras ska kompenseras med trovärdiga metoder.

Att uppnå koldioxidneutral produktion kan tyckas vara ett så gott som omöjligt uppdrag för ett oljeraffinaderi. Men vi på Neste tror att det är möjligt, och har dessutom redan tagit en rad beslut för att påbörja den processen. Det finns en stark vilja i organisationen att investera, och utveckla verksamheten, i Borgå för att den ska ge upphov till lägre utsläpp. För att ställa om vår verksamhet mot att bli ledande inom hållbarhet krävs det en hög ambitionsnivå och ett stort engagemang. Vi på Neste behöver utmana gamla metoder, och lär oss nya. Vi kan endast uppnå våra mål tillsammans med vår personal och våra samarbetspartners.

Oljeraffinering är en av de industrier och processer som kräver mest energi. 2021 var växthusgasutsläppen från Borgåraffinaderiet 2,2 MtCO2. Sett  till enskilda anläggningar är detta den näst största anläggningen i den finska handeln med utsläppsrätter. Neste har därför en viktig roll att spela i arbetet med att minska utsläppen i Finland. 

 

Bild: Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) och indirekta växthusgasutsläpp - relaterade till inköpt energi (Scope 2) från raffineringsverksamheten i Borgå 2021.
 

 

Varför orsakar raffinaderiet utsläpp? 

 

Flera av faserna i oljeraffineringsprocessen kräver höga temperaturer, och en stor del av raffinaderiets utsläpp orsakas av den egna värmeproduktionen. Till denna används i hög grad bränngas som alstras som en biprodukt vid raffineringen. Utsläpp genereras även vid framställningen av vätgas, det är den enskilt största utsläppskällan i Borgåraffinaderiet. Väte behövs främst för att raffinera tunga fraktioner till lättare bränslen som är lämpliga för exempelvis transporter. 

 

Över 100 åtgärder identifierade som kan minska utsläppen 

Neste har identifierat stort antal projekt och åtgärder som kan minska utsläppen från vår verksamhet. Viktiga åtgärder på kort och medellång sikt är införandet av förnybar energi och energieffektiviseringar i produktionen. På längre sikt kommer vi att fokusera på att införa nya tekniska lösningar och implementera innovationer för lägre utsläpp, som grön vätgas, samt att utnyttja potentialen i att fånga in och lagra kol från utsläpp.

 

Bild: Nestes väg mot en koldioxidneutral produktion. Nestes mål är att minska absoluta Scope 1- och 2-utsläpp med 50 procent  till 2030 jämfört med 2019, och att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

 

Sedan början av 2022 har all elektricitet som använts i raffinaderiet i Borgå varit förnybar. Vi använder energi från både vindkraft och vattenkraft 

Att öka energieffektiviteten i raffinaderiet är en viktig åtgärd för att vi ska uppnå våra mål. Energieffektiviteten i Nestes raffinaderi i Borgå förbättras genom att processer och utrustning som idag använder ånga eller gas elektrifieras. Även energihanteringen i olika delar av  produktionsprocesserna ska förbättras, genom exempelvis optimering vid kylning och uppvärmning av olika flöden mellan olika enheter i processen. Vid investeringar i ny utrustning utvärderar Neste de olika alternativen efter vilka utsläpp de kommer ge upphov till, eftersom nya tekniker, med låga utsläpp, också möjliggör ökad energieffektivitet. 

 

Arbetet med omställningen till förnybar vätgas framskrider enligt plan

Ett av våra mest spännande långsiktiga projekt vid Borgåraffinaderiet är ett innovationsprojekt inriktat på grön vätgasproduktion och infångning och lagring av kol. EU:s innovationsfond har beviljat Neste 88 miljoner euro för projektet SHARC (Sustainable Hydrogen and Recovery of Carbon) som gäller grön vätgas och att fånga in och lagra kol. Det syftar till att snabbt och effektivt minska växthusgasutsläppen vid Borgåraffinaderiet. 

Vid en implementering av SHARC kommer en fjärdedel av raffinaderiets vätgasproduktion ske med låga utsläpp. Det innebär att projektet har potential att minska utsläppen med mer än fyra miljoner ton under de första tio åren, en minskning med ungefär 0,4 MtCO2 per år. För närvarande är SHARC i fasen där det pågår en studie i genomförbarhet, men projektet kommer att vara en viktig del av vårt arbete med att göra Borgå till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030 och att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Om projektet genomförs innebär det även ett betydande bidrag till Finlands, såväl som EU:s klimatmål.

 

Borgåraffinaderiet i korthet

 

  • Nestes Borgåanläggning ligger i Sköldviks industriområde, som har den största koncentrationen av kemisk industri i Norden. 
  • Nestes verksamhet i Borgå utgörs av ett raffinaderi, ett område med tankar samt en hamn och distributionsterminal. Förutom raffinaderiet ligger även Neste Engineering Solutions (teknik-, konstruktions- och projektledningskontor) och Research & Development (innovation och forskning) i Borgå. 
  • Neste har ungefär 2 000 anställda i Borgå, varav cirka 1 000 personer arbetar i raffinaderiet. 
  • De första delarna av Borgåraffinaderiet togs i drift 1965. 
  • Raffinaderiet producerar rena, svavelfria produkter från råolja samt Neste MY Förnybar Diesel™ från avfall och restprodukter, Neste MY Förnybart Flygbränsle™ och råvaran Neste RE™, som ersätter fossila råvaror vid tillverkningen av polymerer och kemikalier.
  • Läs mer om Borgåraffinaderiet >>
Written by
Jori Sahlsten
Vice President, Production vid Nestes Borgåraffinaderi