Oljeprodukter
24.05.2022
 2 min read

Uttalande från Neste angående det pågående kriget i Ukraina

 

Neste är bestörta och oroade över kriget i Ukraina, som är ett tydligt brott mot internationell lag och principerna för mänskliga rättigheter. Neste fördömer Rysslands invasion, tillsammans med många andra företag och andra aktörer. 

 

Som en konsekvens av detta har vi på Neste beslutat att helt sluta använda rysk råolja och ersätta den med annan råolja, som Nordsjöolja. Vi tror att det är möjligt att på den övriga världsmarknaden hitta ersättare för den aktuella råoljan i motsvarande kvalitet. Från början av april och framåt har Neste inom ramen för våra befintliga leveranskontrakt ersatt cirka 85 procent av den ryska råoljan med andra kvantiteter. Vi har inte köpt rysk råolja på spotmarknaden sedan krigets början, och upprättar inga nya leveransavtal för rysk råolja eller fossila råvaror. Befintliga leverantörskontrakt för rysk råolja upphör i juli och kontrakt för andra fossila råvaror i slutet av året. Fram till slutet av juli beräknas en last med råolja per månad levereras till vårt Borgåraffinaderi.

 

Neste har inga avtal direkt med de ryska gasproducenterna om inköp av naturgas. Istället köper vi naturgas, likt de flesta industrioperatörer, via nationella företag på gasmarknaden och deras nät. Neste kan ersätta naturgas med andra alternativ, och vi arbetar redan aktivt för att dessa ska introduceras i våra processer. Leveransavbrottet av naturgas från Ryssland den 21 maj 2022 har inte påverkat verksamheten vid Nestes Borgåraffinaderi eller våra produktleveranser.

Neste köper inte förnybara råvaror från Ryssland och kommer  i dagsläget inte heller att upprätta några nya avtal om att köpa förnybara råvaror från Ryssland. Ryssland har inte varit någon viktig källa till förnybara råvaror för oss, under de senaste åren har vi från Ryssland erhållit mycket små volymer förnybart avfall och restprodukter som uppfyller hållbarhetskriterierna i den europeiska lagstiftningen.

De råvaror som används till Nestes förnybara produkter köps in globalt och vi har investerat i att utveckla leveranskedjor i Europa, USA och APAC-regionen.

Vi fortsätter att noga följa utvecklingen gällande utfärdade sanktioner och är beredda på att reagera vid eventuella förändringar. Neste, likt andra företag och organisationer inom energisektorn, har en central roll när det gäller att trygga Finlands energiförsörjning. Av denna anledning genomförs eventuella förändringar på ett kontrollerat sätt så att vi samtidigt fullt ut kan säkra våra produktleveranser och säkra att vår verksamhet kan fortsätta.

Vi delar den oro många känner över kriget i Ukraina. Vi har sett ett starkt stöd för Ukraina bland våra anställda, våra kunder och det internationella samfundet. Kriget har orsakat och fortsätter att orsaka enormt mänskligt lidande. Neste har gett humanitärt stöd genom att donera till två organisationer, Röda Korset och UNICEF, och vi fortsätter att leta efter sätt som vi kan hjälpa till.

Vårt strategiska mål är att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Neste är engagerade i att bekämpa klimatförändringarna och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. Vårt mål är att med våra förnybara och cirkulära lösningar minska våra kunders utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton CO2-ekvivalenter årligen till 2030, nå koldioxidneutral produktion till 2035 och att minska utsläpp i användningsfasen för sålda produkter med 50 procent till 2040, jämfört med 2020 års nivåer. Neste siktar även på att göra Borgå till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till år 2030.