Transport
7.04.2022
 3 min read

Förnybara bränslen nyckeln till hållbar mobilitet

Transporterna står i centrum för många ekonomiska och sociala utmaningar. De svarar för ca 64 procent av den globala oljekonsumtionen, 27 procent av all energianvändning och 23 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp, enligt IISD (International Institute for Sustainable Development).

För att nå de globala klimatmålen måste utsläppen minska bland annat genom snabbare införd hållbar mobilitet. FN definierar hållbar mobilitet som tillhandahållande av tjänster och infrastruktur för personers och varors mobilitet, som driver på ekonomisk och social utveckling. Detta bör bland annat ske på ett tillgängligt och effektivt sätt, som minimerar koldioxidutsläpp och miljöpåverkan.

I detta ingår till exempel “delad mobilitet” där användning av transportslag optimeras för att minska miljöpåverkan, elektrifiering samt ökad användning av förnybara bränslen.
Endast genom att kombinera olika lösningar kan vi ändra på transportmönster och uppfylla klimatmålen. Fördelen med förnybara bränslen är att de finns här och nu, och kan användas i befintlig fordonsflotta; i bilar, lastbilar, flygplan och fartyg. Men övergången bör gå snabbare, säger Carl Nyberg, Executive Vice President Renewable Road Transportation på Neste.

Många olika råvaror och processer gör att den globala produktionen av förnybara bränslen kan öka avsevärt till över 1 000 megaton oljeekvivalenter 2040. Det räcker till för att ersätta alla fossila bränslen som används inom flyg- och sjötransport samt en betydande del av vägtransporterna. 
Neste har raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore för att kunna producera förnybara produkter enbart från förnybara råvaror, idag med en årlig produktionskapacitet på cirka 3,3 miljoner ton och en prognostiserad kapacitet på 4,5 miljoner ton år 2023. Så lösningen finns men vilka förutsättningar krävs för att hållbar mobilitet ska kunna implementeras snabbare?
Vi kan inte förlita oss på enstaka lösningar. Vi måste lösa dagens problem, samtidigt som vi planerar för framtiden. Vi behöver elektrifiera fordonsflottan, samtidigt som vi behöver fasa ut fossila bränslen ur den icke-elektrifierade fordonsparken och ersätta dem med förnybara, fortsätter Carl Nyberg. 

Exempelvis står de tunga dieseldrivna fordonen för 12,5 procent av den svenska byggbranschens växthusgasutsläpp. Dessa utsläpp, liksom motsvarande inom övriga transporter, kan minimeras redan idag genom förnybara bränslen. 
Förnybara bränslen är mångsidiga och kan användas i alla transportslag. Idag använder Neste 100% förnybara råvaror för att tillverka förnybara bränslen. I närtid kommer det också kunna användas avfall och restprodukter från jord- och skogsbruk och i framtiden kommer även koldioxidupptagande alger och andra innovativa råmaterial användas i produktion av förnybara bränslen.