Transport
8.09.2023

Utsläpp från transporter: Ser vi hela bilden?

Transportsektorn ansvarar för en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Vi behöver lösningar som minskar dessa utsläpp, omedelbart. Men hur beräknar vi utsläppen från transporter på bästa sätt? 

I jakten på de mest effektiva lösningarna för att minska utsläppen använder vi oss av olika typer av data. Det finns dock olika sätt att beräkna utsläpp, och man bör vara medveten om att beroende på vilken metod som används kan resultaten skilja sig väsentligt. 

Utsläpp från avgasrör

Den kanske vanligaste metoden är att mäta de utsläpp som kommer ut ur fordonets avgasrör. Då mäter man dock endast de utsläpp som uppstår vid användning av fordonet. Om vi enbart mäter utsläppsdata från avgasröret blir väte och el det självklara valet av bränsle. Dessa energiformer ger inte upphov till några utsläpp vid användning. Utsläppen som kommer av när fossila och förnybara bränslen bränns i en förbränningsmotor verkar däremot vara jämförbara i storlek. Denna mätmetod täcker emellertid bara en mycket liten del av en mycket större och mer komplex bild. Dessutom tar den inte hänsyn till de cirkulära egenskaper som förnybara bränslen har. 

Modell för utsläpp från avgasrör

Data för medelstor personbil (källa: Volkswagen & Neste)

Från råvarukälla till användning (well-to-wheels) 

Den andra metoden kallas ibland well-to-wheels på enegelska och inneär att man tittar på hela förloppet från källan till bränslet, till utsläppen från användningen av fordonet. Den ger oss en bredare bild av de utsläpp av växthusgaser som kan knytas till bränsleformens hela värdekedja. Det skulle, beroende på vilken lösning det gäller, kunna omfatta sådana delar som utvinning eller anskaffning av råvaror, raffinering eller produktionsprocess och all transport och distribution, samt även här; de utsläpp från avgasröret som diskuterats ovan. 

Modell well-to-wheels

Data för medelstor personbil (källa: Volkswagen & Neste)

Som vi kan se ger en well-to-wheels analys oss ett bredare och mer heltäckande perspektiv. Följaktligen ger den även andra resultat vid en jämförelse av de olika lösningarna. När man tar hänsyn till de cirkulära egenskaper som förnybara bränslen har förändras bilden dramatiskt. Fordon som drivs på förnybara bränslen producerar faktiskt mindre utsläpp av växthusgaser än jämförbara elfordon, om dessa använder EU:s nuvarande energimix. Det här sättet att mäta ger dock inte heller det en helhetsbild.

En tredje metod

Den tredje metoden vi ska titta på omfattar all data för de utsläpp av växthusgaser som de första och andra metoderna täcker in, med det viktiga tillägget att de utsläpp som blir till vid produktionen av själva fordonet också ingår. Tillverkningen av varje fordonstyp har sitt eget specifika koldioxidavtryck. Dessa data blir särskilt relevanta när man tittar på fordon som innehåller komponenter som är resursintensiva, som exempelvis batterier. 

Modell för well-to-wheels + fordonstillverkning

Data för medelstor personbil. Producerad i EU. 200,000 km användning. (Källa: Volkswagen & Neste)

 

När man tar hänsyn till utsläpp som uppstår vid till fordonsproduktion, även i ett scenario där all elproduktion skulle vara koldioxidfri, kommer utsläppen från användningen av förnybara bränslen vara lägre än de totala utsläppen från ett elfordon.

Förnybara bränslen, som Neste MY Förnybar DieselTM, är den mest kostnadseffektiva lösningen för att omedelbart minska utsläppen från transporter. Dessa bränslen kan distribueras via befintlig infrastruktur och kan användas i befintlig fordonspark.

I många länder har inte de politiska beslutsfattarna alltid en fullständig bild som grund för sina beslut, vilket kan leda till att vi missar en genunit viktig möjlighet att minska våra utsläpp från transporter. Att fokusera på helheten hjälper oss att göra rätt val.