Referenser
27.06.2023
 4 min read

Ta tag i infrastrukturskulden, minska utsläppen och förenkla utsläppsrapporteringen: Neste och Destias projekt i Finland visar vägen

Att bygga och underhålla infrastruktur, som broar, vägnät, järnvägsspår och VVS, är en förbisedd men samtidigt viktig fråga för den moderna staden. I Sverige är ämnet något av en het potatis, som bakom kulisserna spelar stor roll för våra städers förmåga att fungera och erbjuda sina medborgare ett gott liv, men där vi samtidigt underinvesterat under lång tid. En beräkning som Teknikkonsultbolaget WSP gjorde för några år visade att Sverige har ett underskott på 300 miljarder i investeringar i infrastruktur. Många kommuner väljer att hellre lägga resurser på populära arenabyggen än att riva upp gatunätet och byta avloppsrör. 

Samtidigt som blir det allt tydligare att Sverige behöver investera stort i att underhålla, och förnya, vår infrastruktur så behöver det göras på ett sätt som inte ökar utsläppen av växthusgaser. Bygg- och anläggningsbranschen står för ungefär 20 procent av Sveriges utsläpp, vilket gör branschen till en viktig del i att uppnå de nationella målen om nettonollutsläpp till år 2045. Branschens egen färdplan analyserar hur de ska kunna halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. 

Hur löser man dessa två utmaningar samtidigt? Kanske kan en del av svaret hittas i ett nytt testprojekt som just nu pågår i vårt östra grannland Finland, mellan Neste och landets största operatör inom infrastruktursektorn, Destia. 

 

Att sänka utsläppen vid investeringar i infrastruktur 

Destia är en del av internationella Colas Group, och Finlands största företag inom att designa, bygga och underhålla transport- och energiinfrastruktur. Bolaget har omkring 1 700 medarbetare och är verksamma i hela landet. Destia har åtagit sig att vara koldioxidneutralt senast 2030 och har vidtagit en rad åtgärder för att nå det målet, bland annat genom det nya konceptet “koldioxidneutralt infrastrukturbygge”. Just nu arbetar de med ett projekt för att bygga spårväg mellan Fiskehamnen och Västra Böle i Helsingfors. 

Detta projekt, liksom andra stora och komplexa byggen, använder stora mängder bränsle. Det är ofta av fossilt ursprung och det påverkar miljökalkylen för projektet. I den svenska bygg- och anläggningsindustrin står användningen av fossila drivmedel idag för cirka 20 procent av branschens totala utsläpp och 80 procent av alla maskiner inom industri- och byggsektorn drivs på fossil diesel.     

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, produkten Neste MY Förnybar Diesel™ ett drop-in bränsle som kan användas i befintliga motorer, även för tunga maskiner i byggbranschen. Det sänker omedelbart utsläppen med 90 procent* sett över hela bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel. 

I spårvägsprojektet i Helsingfors arbetar man på två fronter för att göra bygget mer hållbart. Neste tillhandahåller ett distributionsställe för förnybar diesel till Destia där de kan tanka förnybar diesel till sina arbetsmaskiner på plats på bygget. Den andra delen av pilotprojektet innebär att Destia använder en tjänst som gör det enklare att följa upp minskningen av utsläppen från bränslebytet och rapportera korrekt om bränsleförbrukningen, vilket det finns ett ökat behov av att kunna göra på grund av kraven på hållbarhetsrapportering. Detta testas på en sektion av byggarbetsplatsen fram till slutet av 2023.

 

helsinki

 

Enkelt att använda för alla involverade företag

Likt vid många byggprojekt är det flera aktörer inblandade i spårvägsprojektet, och förutom Destia själva kan även alla de underleverantörer som arbetar på sektionen minska sina utsläpp av växthusgaser genom att använda förnybar diesel.     

“Att det finns flera olika aktörer som arbetar på ett bygge är en del av utmaningen med att kartlägga och rapportera den totala bränsleförbrukningen.” Det säger Joni Pihlström, försäljningsdirektör för Nestes företagskunder i Finland

“I arbetet med spårvägen i Helsingfors testar vi tillsammans med Destia en lösning som ger exakta och kontinuerligt uppdaterade data för hela byggarbetsplatsen. Med tjänsten Neste MY Koldioxidavtryck kan Destia följa upp energiförbrukningen i sina transport- och arbetsfordon samt rapportera sina utsläpp av växthusgaser och de utsläppsminskningar som uppnåtts under önskad period.” Förklarar Joni. Han konstaterar att det i och med detta pilotprojekt kommer att vara första gången som Nestes särskilda rapporteringstjänst används i fält på en byggarbetsplats.

Lösningen som testas i det gemensamma pilotprojektet inkluderar tjänster för distribution av förnybart bränsle samt för uppföljning och rapportering av utsläppsminskningar. 

”Fordon och maskiner som används på infrastrukturbyggen står för en avsevärd del av utsläppen av växthusgaser från dessa projekt och elektrifieringen av stora maskiner kommer inte att ske inom de närmaste åren. Användningen av förnybara bränslen har därför stor betydelse för att vi ska uppnå våra hållbarhetsmål. Den nya lösningen som vi nu testar tillsammans med Neste hjälper både och andra aktörer att minska våra utsläpp, eftersom vi kan erbjuda alla våra underleverantörer samma möjlighet att tanka förnybart bränsle”, det säger Erno Martin, utvecklingschef med ansvar för koldioxidneutralitet på Destia.

 

Framtidens hållbara städer kräver hållbara infrastrukturbyggen 

Likt många infrastrukturprojekt så är uppdragsgivaren och beställaren i fallet med spårvägen i Helsingfors en offentlig aktör, Helsingfors stad och Stadstrafik AB. De har antagit egna miljö- och klimatmål som de behöver förhålla sig till. 

”Stadstrafik AB har som mål att vara koldioxidneutralt senast 2030,” berättar Maija Sarpo, hållbarhetschef på Stadstrafik AB, som förvaltar Helsingfors kollektivtrafikinfrastruktur och äger spårvägen.

Både Stockholm och Helsingfors har alltså egna miljömål, något de har gemensamt med tusentals andra städer i världen som tar en allt mer aktiv roll i miljö- och klimatarbetet. Eftersom underhåll och konstruktion av ny infrastruktur är en så viktig del av städernas verksamhet finns det avsevärda vinster att göra på att implementera lösningar som sänker utsläppen från just denna typ av projekt, för alla städer. 

“Vi tar oss an utsläpp från byggarbetsplatser genom något som kallas Green deal-avtalet för utsläppsfria byggarbetsplatser. Våra byggen ska vara fossilfria från och med 2026 vilket är ambitiöst eftersom det fortfarande inte finns helt utsläppsfria lösningar för vissa typer av problem som man stöter på på byggarbetsplatser.” konstaterar Maija Sarpo. 

Förnybar diesel är dock en lösning som finns tillgänglig redan idag, och som kan användas i befintliga fordon och maskiner utan att några ytterligare investeringar behöver göras. Det är därför en passande lösning för alla infrastrukturprojekt som inte kan vänta utan behöver genomföras under de kommande åren, men där beställaren vill kunna minska klimatpåverkan. 

“Vi är glada över att man inom det här spårvägsprojektet har valt en lösning som hjälper oss att nå våra mål för den gröna omställningen,” avslutar Maija Sarpo. 

 

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och U.S. California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.