13 September 2022

ISCC och Circularise använder blockkedjeteknik i nytt pilotprojekt tillsammans med 10 företag, inklusive Neste, för att komplettera massbalanscertifiering av leveranskedjor

Neste Corporation, Pressmeddelande 13 september 2022 kl. 11:15 (EET) 

Bild: ISCC massbalansdiagram pilot. Källa: Circularise

Circularise tillkännager idag ett nytt gemensamt pionjärprojekt. Deltagare är certifieringsprogrammet ISCC, materialleverantörerna Neste, Asahi Kasei, Borealis, Trinseo och Shell, komponenttillverkarna (OEM) för varumärkena Arcelik, Philips Domestic Appliances och EVBox samt handelsföretagen Marubeni och Itochu. I detta projekt har de deltagande parterna testat ett blockkedjesystem som komplement till sina ISCC Plus-certifieringar. Circularise och Marubeni har varit de aktörer som sammanfört de olika parterna. Detta är första gången som tio industri- och komponentföretag inom kemikaliesektorn går ihop för att testa ett system baserat på tekniken blockkedjor som en del av sitt arbete med hållbarhetscertifieringar i en process så komplex som värdekedjor för kemikalier.  

Circularises blockkedjebaserade digitala system har testats ihop med ISCC Plus-certifieringen för att se om revisionen av de olika certifierade parterna kunde effektiviseras, och om integriteten för deras certifieringsdata kunde stärkas. Deltagarna använde en offentlig blockkedja som möjliggjorde autentisering, decentralisering och kryptering av data som verifierar materialflöden och tillhörande hållbarhetsattribut. Denna innovativa metod skiljer sig från andra projekt med blockkedjor, där företagen använder en privat blockkedja som administreras av utvalda deltagare, till exempel medlemmar i ett konsortium. I stället använde Circularise och deltagarna i detta projekt en offentlig blockkedja, som gör det praktiskt taget omöjligt för de deltagande företagen att framställa sig som mer hållbara än de i själva verket är genom att återanvända hållbarhetsbevis i sina värdekedjor. Den principen utgör fundamentet för att dataintegriteten ska vara trovärdig. 

”Tekniken med blockkedjor revolutionerar sättet vi sparar och delar data. Nu behöver inte företagen själva hålla reda på balansen mellan olika varor och transaktioner i ett Excelark. I stället kan de utnyttja blockkedjan och smarta avtal för att spara balanser, registrera transaktioner och tillämpa massbalansregler. Varje transaktion är fullt spårbar. Revisorerna kan därför lita på blockkedjan för delar av deras revision”, säger Mesbah Sabur, Circularises grundare. ”Vi gläds åt att kunna förmedla vårt kunnande inom spårbarhet i leveranskedjan och datahantering till projektdeltagarna så att de kan testa en offentlig, decentraliserad blockkedja med sin ISCC Plus-certifiering.” 

”Nestes åtagande är att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Vårt mål är att arbeta för en positiv påverkan på den biologiska mångfalden och samtidigt uppnå en värdekedja som är nettopositiv för naturen och ekosystemet. För att mätningar av hållbarhet bli samhällsnyttigt krävs transparens i de komplexa värdekedjor som granskas. Det är inte lätt att åstadkomma detta idag. Vårt mål i detta projekt, som leds av ISCC, Circularise och ett antal företag i branschen, är att dessa komplexa värdekedjor ska kunna dra full nytta av innovativa digitala lösningar med syfte att dela data på ett effektivt sätt och validera olika produkters hållbarhet. Att dessa uppgifter är transparenta gagnar industrin, konsumenterna och samhället”, säger Isabella Tonaco, Vice President Strategy Execution & Marketing från Nestes affärsenhet Renewable Polymers and Chemicals.

Att kunna spåra material genom värdekedjan och få säker verifiering av data är en viktig del av projektet som säkras genom ISCC Plus-certifieringen av de olika operatörernas anläggningar. Ett arbete som kräver anläggningsspecifika revisioner, certifiering och massbalansberäkningar för att uppgifter om hållbarheten för dessa olika anläggningar ska betraktas som säkerställd. Data laddas upp till Circularises programvarusystem för säkrare bokföring och rapportering av massbalanser. 

”Certifieringen kommer att bli mer digital i framtiden. Det möjliggör för certifieringsprogrammen att förenkla revisionen av aktörerna i leveranskedjan och minska risken för misstag. Det blir lättare för företagen att påvisa efterlevnad och att hålla sig till revisionsreglerna”, säger Jan Henke från ISCC. ”Vi gläds åt möjligheten att få testa Circularises spårbarhetsprogramvara på ISCC-procedurer.”

Massbalansansats för kemikaliesektorns hållbarhetsomställning

För närvarande lägger kemikaliesektorn ned mycket arbete på att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar, vilket kräver nytänkande för användning av råvaror, cirkulation och klimatpåverkan från olika verksamheter och hela värdekedjor. Omställningen bygger till stor del på att hitta nya, mer hållbara råvaror, samtidigt som man kan bibehålla effektiva processer, god ekonomi och hög trovärdighet.

Certifieringsprocesser som erbjuder möjligheten att använda massbalanssystemet kan underlätta den stegvisa omställningen där fossila råvaror och material ersätts med förnybara och återvunna råvaror. Samtidigt som man kan fortsätta använda befintlig infrastruktur och utrustning, på så vis behöver inte parallella anläggningar och värdekedjor byggas upp. I massbalanssystemet är datalagring och dataintegritet grundläggande förutsättningar för att verifiera hållbarhet och efterlevnad av kraven för certifiering.

En av de största utmaningarna vid införande av massbalansmetoden i plast- och kemikaliebranschen är insikt och förståelse. Genom detta projekt har alla samarbetspartners fördjupa sina kunskaper inom området, harmonisera interna processer med ISCC Plus-kraven och fått testa ett nytt, framtidssäkrat sätt att bokföra massbalanstillgångar. Samtidigt har de kunna dela dem på ett enkelt sätt mellan organisationer. På så vis har de olika aktörerna i värdekedjan kunnat konkretisera sina hållbarhetskrav och fördjupa samarbetet dem emellan. I ett större perspektiv, utanför detta projekt, kommer blockkedjetekniken att spela en avgörande roll i att komplettera certifieringen av leveranskedjor genom att certifieringsprogrammen kan förenkla revisionsprocessen av aktörer i leveranskedjan, minska risken för misstag och snabba på omställningen mot hållbarhet. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
VP, Communications

Ytterligare information:           

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Circularise: press@circularise.com

ISCC: https://www.iscc-system.org/contact/ 

Citat från alla deltagande parter hittar du här.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Circularise in brief

Circularise is a supply chain traceability provider founded in The Netherlands in 2016. Circularise’s software system helps suppliers in chemicals, plastics, battery materials, metals, and other industries to trace materials and share their environmental footprint without risking their sensitive data. By extension, it helps brands to get visibility into their own Scope 3 emissions and other metrics, which is aligned with the regulatory push around Digital Product Passports, the German Supply Chain Act, and the Corporate Sustainability Reporting Directive. https://www.circularise.com/

ISCC in brief

ISCC is a global multi-stakeholder, sustainability and greenhouse gas certification scheme for circular and biogenic raw materials. It covers entire value chains from point of origin of waste and residues or farms and plantations to final products. Via independent third-party audits, sustainability, traceability and chain of custody requirements need to be successfully certified. ISCC has system users in more than 100 countries and is governed by the ISCC multi-stakeholder Association with more than 200 Members. The scheme is continuously being further developed in an open multi-stakeholder approach. https://www.iscc-system.org/about/circular-economy/