20 Januari 2023

Neste och CINEA undertecknar avtal om stöd från EU:s innovationsfond till projektet PULSE - ett projekt för kemisk återvinning

Neste Corporation, Nyheter, 20 januari 2023

Foto: Representanter för de företag som får finansiering, samt Kurt Vandenberghe, generaldirektör för GD Clima, och Paloma Aba Garrote, tillförordnad direktör för CINEA. Signeringsceremonin ägde rum i Bryssel den 19 januari under "Innovation Fund: Financing Innovative Clean Tech Conference" som arrangerades av CINEA. Källa: CINEA

Neste har tillsammans med CINEA (EU-kommissionens genomförandeorgan för klimat, infrastruktur och miljö) och EU-kommissionen, färdigställt ansökningen gällande ett stöd på 135 miljoner euro i fondbidrag till Nestes projekt för kemisk återvinning; PULSE (Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy). Detta enligt det tidigare positiva beslutet från EU:s innovationsfond i juli 2022. Syftet med PULSE-projektet är att implementera Nestes egenutvecklade teknik för att förbehandla och förädla flytande plastavfall samt stegvis integrera denna teknik i företagets raffinaderi i Borgå i Finland. 

Målet för PULSE är att processen för förbehandling och förädling av flytande plastavfall stegvis ska nå upp till en kapacitet på 400 000 ton per år. Det kommer bli ett stort steg på vägen mot Nestes långsiktiga mål om att bearbeta mer än 1 miljon ton plastavfall per år från och med 2030. Projektet har stor betydelse för kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall, eftersom det erbjuder en möjlighet att skala upp den kemiska återvinningen och överbrygga glappet i kvalitet mellan obearbetat flytande plastavfall och den petrokemiska industrins krav på sitt råmaterial. Projektet bidrar även till omställningen av kolintensiva industrier i Europa, vilket är i linje med målen i den europeiska “gröna given”. 

PULSE innebär ett stort steg framåt för tekniken med kemisk återvinning”, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers and Chemicals på Neste. Stödet från innovationsfonden fungerar som en katalysator för den stora uppskalningen av kemisk återvinning och gör det möjligt att återvinna ett bredare sortiment av plastavfall. Samtidigt betonar det vikten av att vi arbetar för att uppnå en högre grad av återvinning.”

Projektet PULSE utgör en väsentlig del av omställningen av vårt Borgåraffinaderi, där vi avser bli en globalt ledande anläggning för förnybara och cirkulära lösningar och upphöra med raffinering av råolja. I enlighet med den strategiska studie som Neste publicerade i september 2022 om omställningen av raffinaderiet i Borgå.” Kommenterar Markku Korvenranta, Executive Vice President Oil Products på Neste. Vi vill tacka EU:s innovationsfond för att den uppmärksammar den viktiga roll som raffinaderier kommer att spela i den cirkulära ekonomin för plast.”

*Projektet PULSE stöds av den Europeiska Unionen. Synpunkter och åsikter som kommer till uttryck är endast författarnas och representerar inte nödvändigtvis EU:s eller CINEA:s uppfattningar. Varken EU eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem. 

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se