27 Oktober 2022

Neste och Rolls-Royce i nytt strategiskt partnerskap för att accelerera omställningen från fossila till förnybara bränslen

Neste Corporation, Nyheter, 27 oktober 2022

Bild från signeringen på Nestes huvudkontor. I bilden från vänster till höger: Mats Hultman, Lars Peter Lindfors, Tobias Ostermaier, Michael Stipa

Neste och Rolls-Royce har kommit överens om ett avtal om strategiskt partnerskap för att accelerera användandet av förnybar diesel som ett alternativ för att sänka utsläppen från dieselmotorer. De båda parterna delar en föreställning om att förnybara bränslen spelar en viktig roll för att minska växthusgasutsläpp från andra typer av motorer än de som används i vägtransporter, så som de i maskiner och kraftgeneratorer. 

De viktigaste delarna av avtalet gäller främjandet av förnybara bränslen i existerande teknologi baserat på förbränningsmotorer. Att skynda på omställningen till förnybart samt att öka kunskapen och medvetenheten om fördelarna med förnybar diesel. 

Under varumärket mtu säljer Rolls-Royce högpresterande motorer och framdrivningssystem för fartyg, kraftgeneratiorer, tung trafik på land och räls, militärfordon och till olje- och gasindustrin. Men även andra typer av maskinsystem för diesel och gas, batteribehållare för applikationer med höga säkerhetskrav, kontinuerlig elproduktion, kraftvärmesystem och mikronät. 

”Genom vårt hållbarhetsprogram “Net Zero at Power Systems” har vi gjort ett åtagande om att ställa om vår produktportfölj för mtu så vi 2030 kommer kunna sänka våra utsläpp av växthusgaser med 35 procent jämfört med 2019, med hjälp av ny teknik och förnybara bränslen. Dessa mål, som vi satt upp i närtid, spelar en viktig roll för hela Rolls-Royce Group och vår långsiktiga ambition att uppnå Net Zero till senast 2050. Vårt samarbete med Neste, en aktör som är världsledande inom produktionen av förnybar diesel, kommer att hjälpa oss att uppfylla våra och våra kunders mål.” Det säger Tobias Ostermeier, vd på Stationary Power Solutions från Rolls-Royce affärsenhet Power Systems. 

“Med Neste MY Förnybar Diesel kan växthusgasutsläppen minska med så mycket som 75–95 procent  när utsläppen under bränslets livscykel jämförs med fossil diesel. Företag kan omedelbart minska sina klimatutsläpp avsevärt genom att bara byta bränsle”, Säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President Innovations på Neste. 

Neste MY Förnybar Diesel™ producerad av 100 procent förnybara råvaror. Det är ett drop-in-bränsle som är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer, och som inte kräver några modifieringar av befintliga fordon eller infrastrukturen för bränsledistribution. 

”I maj 2022 godkände Rolls-Royce att deras mtu motorer och kraftgeneratorer börjar använda förnybar diesel och andra bränslens som uppfyller EN15940 standard. De genomförda testerna visar en minskning av utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent, upp till 80 procent lägre utsläpp av partiklar och i genomsnitt en minskning av kväveoxid på 8 procent. Alla våra tester visade på full prestanda av motorerna utan att några ändringar av dessa gjordes”, förklarar Michael Stipa, Vice President Stationary Strategy, Business Development och Product Management på Rolls-Royce Power Systems. 

Rolls-Royce öppnar nu stegvis för möjligheten att använda förnybara bränslen, som förnybar diesel (även är känd som HVO eller HVO100) och e-diesel i sina mtu-motorer. För bland annat spårtrafik, marin transport och för byggindustrin.   

”Både Neste och Rolls-Royce strävar efter att nå sina klimatmål och stötta sina kunders resa mot en mer hållbar verksamhet. För att uppnå detta är det helt avgörande med samarbeten”, säger Mats Hultman, chef för OEM-partnerskap på Neste. 

Förnybar diesel och andra förnybara produkter blir alltmer tillgängliga

Neste har för närvarande en global produktionskapacitet för förnybara produkter på 3,3 miljoner ton per år. Nestes pågående utbyggnadsprojekt i Singapore och joint venture med Marathon i Martinez i Kalifornien, kommer att öka den totala produktionskapaciteten av förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023, vilket gör Neste till den enda globala leverantören av förnybara bränslen och förnybara råvaror för polymerer och kemikalier med produktion i tre världsdelar. När ett ytterligare utbyggnadsprojekt för Nestes raffinaderi i Rotterdam är genomfört kommer det att ytterligare öka företagets totala produktionskapacitet av förnybara produkter till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

About Rolls-Royce Power Systems:

The business unit Power Systems of the British technology group Rolls-Royce plc, headquartered in Friedrichshafen, Germany, employs around 9,000 people. Under the mtu brand, the company sells high-speed engines and propulsion systems for ships, power generation, heavy land and rail vehicles, military vehicles, and the oil and gas industry, as well as diesel and gas systems and battery containers for safety-critical applications, continuous power generation, combined heat and power, and microgrids. 

mtu systems power the most modern yachts, the strongest tugboats and the biggest land vehicles and provide energy for the world’s most important mission-critical applications. It is the strategic mission of Rolls-Royce Power Systems with its mtu product and solutions brand to rise to today's challenges in the field of propulsion and energy systems by developing sustainable, climate-neutral solutions.

Rolls-Royce Power Systems has committed to cutting the greenhouse gas emissions of its new products by 35% until 2030 compared to 2019. Rolls-Royce Power Systems is pursuing a multi-pillar strategy to reduce emissions: in addition to using sustainable fuels, it is building on new technologies such as fuel cell systems. These will be used in energy supply from 2025 onwards and will become relevant for mobile applications as well. Rolls-Royce Power System’s development engineers are also already working on hydrogen and methanol engines as well as concepts for decentralised power-to-X plants. Other sustainable solutions such as battery storage, hybrid systems for ships and trains or microgrids for decentralised, environmentally friendly energy supply are already part of the mtu product portfolio.