15 Februari 2022

Nestes förnybara och cirkulära lösningar hjälpte kunderna att minska växthusgasutsläppen globalt med 10,9 miljoner ton under 2021

Neste Corporation, Pressmeddelande, 15 februari 2022 kl 12 (EET)

Under 2021 hjälpte Nestes förnybara och cirkulära lösningar kunderna att minska sina utsläpp av växthusgaser globalt med sammanlagt 10,9 miljoner ton*. Det är lika mycket som det genomsnittliga årliga koldioxidavtrycket från 1,7 miljoner EU-medborgare (källa: Världsbanken) eller att ta bort 4,2 miljoner personbilar från vägarna under ett helt år.

”Med en minskning av växthusgasutsläppen på 10,9 miljoner har vi kommit halvvägs till vårt åtagande att genom våra förnybara och cirkulära lösningar hjälpa kunderna att minska utsläppen med minst 20 miljoner ton CO2e årligen till år 2030”, säger Peter Vanacker, VD och koncernchef för Neste.

”Vi är medvetna om att vi även behöver minska vår egna klimatpåverkan och utökade därför under 2021 vårt ambitiösa klimatåtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035 och sätta ett konkret mål för utsläpp i område 3. Vi åtar oss att gå i bräschen för omställningen till en koldioxidneutral värdekedja till 2040 och minska användningsfasens utsläppsintensitet** för sålda produkter med 50 % till 2040 jämfört med nivåerna för 2020. Vi ska göra detta genom att öka andelen förnybara och cirkulära lösningar samt arbeta med leverantörer och partner för att minska utsläppen i hela värdekedjan. Slutligen är vi en bra bit på väg med vårt åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035 och har identifierat över 100 metoder för att minska produktionsutsläppen. Några har redan implementerats -  till exempel har vi tecknat vindkraftsavtal med våra leverantörer”, säger Vanacker.

Neste har raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore för att kunna producera förnybara produkter enbart från förnybara råvaror, idag med en årlig produktionskapacitet på cirka 3,3 miljoner ton.

”Eftersom efterfrågan på förnybara produkter växer kraftigt, pådriven av högre klimatambitioner och stödjande lagstiftning, expanderar vi kontinuerligt vår kapacitet för att producera förnybara produkter. Vår årliga produktionskapacitet kommer att öka till 4,5 miljoner ton förnybara produkter när utvidgningen av vårt Singapore-raffinaderi kommer igång i slutet av första kvartalet 2023. I kombination med vårt tilläggsprojekt med förnybart flygbränsle (SAF) i Rotterdam, räknar vi med att uppnå en SAF-produktionskapacitet på 1,5 miljoner ton årligen i slutet av 2023”, fortsätter Vanacker. 

Att minska växthusgasutsläppen och ersätta råoljebaserade produkter med förnybara och cirkulära lösningar är kärnan i Nestes strategi och hållbarhetsvision. Neste beräknar koldioxidavtrycket från bränsleprodukterna under hela livscykeln: från framställning av råvarorna till den slutliga användningen av slutprodukten. Detta betyder att Nestes förnybara och cirkulära produkter ger en betydande minskning av växthusgasutsläpp, som hjälper kunderna att minska sitt egna eller sina produkters koldioxidavtryck.

*) Metoden som används för att beräkna utsläpp under livscykeln och minskningen av utsläpp uppfyller EU-direktivet om förnybara energikällor II (EU)2018/2001.

**) Användningsfasens utsläppsintensitet beräknas genom att man delar utsläppen från användningen av produkter som sålts av Neste med den totala mängden såld energi (gCO2e/MJ).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se