20 Februari 2023

Neste stöder förslaget om ny standard för koldioxidutsläpp från tunga transporter men efterlyser en inkluderande strategi för hur utfasning av fossila bränslen ska ske

Publicerad i Nyheter under Transport, Hållbarhet

Neste Corporation, Nyheter, 20 februari 2023

Notera: Detta är en översättning av en nyhet från Neste Corporation som ursprungligen publicerades på engelska den 15 februari 2023. Läs det engelska orginalet här: https://www.neste.com/releases-and-news/transportation/neste-supports-ambitious-carbon-emission-standards-calls-inclusive-approach-decarbonization

Europeiska kommissionen har publicerat sin genomgång av förslaget om ny standard för koldioxidutsläpp från tunga transporter och uppmanar till minskade utsläpp på 90 procent fram till 2040. Neste välkomnar politiska åtgärder som syftar till att minska utsläppen från vägtransporter i Europa, och fortsätter att göra stora investeringar i förnybara drivmedel för att stödja Europeiska unionens mål om nettonoll utsläpp.

”Neste stöder en ambitiös klimatpolitik: våra förnybara lösningar hjälpte våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser globalt med 11,1 miljoner ton under förra året. Vi tror dock att detta är möjligt tack vare den mångfald av alternativ som vi har tillgång till idag”, säger Minna Aila, Executive Vice President, Sustainability and Corporate Affairs på Neste. ”Vi skulle vara vaksamma på att undvika scenarier som låser in Europa i ett beroende av en enda typ av teknik eller en typ av energi. När kommissionens förslag nu inleder arbetet med lagstiftningsprocessen skulle vi vilja se stöd för alla typer av mer hållbara, förnybara bränslen som minskar utsläppen, framför allt de som finns tillgängliga här och nu. Även om det inte är avsikten så kan ett allt för snävt fokus på en viss teknik riskera att utestänga vissa områden och samhällen från omställningen, där elektrifiering är svårare att genomföra än på andra platser.”

Att så snabbt som möjligt genomföra en fullständig utfasning av fossila bränslen kommer att bli enklare om vi använder flera olika alternativ till dessa 

Transportsektorn ansvarar för över en fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser i Europeiska unionen. Framsteg inom fordonsdesign och motorteknik har vägts upp av ökade vägtransporter, både i termer av antal fordon och längre körsträckor, vilket har lett till att utsläppen totalt under de senaste 30 åren har ökat. I dag finns det omkring 6,2 miljoner lastbilar i cirkulation i EU och deras genomsnittliga ålder är 14 år. Europeiska kommissionens konsekvensbedömning, som föregått arbetet med förordningen, visar att minst 70 procent av alla de lastbilar som nyligen sålts i unionen, kommer att köras på diesel vid 2030. För att minska koldioxidutsläppen från dessa fordon bör beslutsfattare undersöka möjligheten att använda sig av flera parallella lösningar, eftersom det skulle vara mycket utmanande att elektrifiera hela denna fordonsflotta.

Med rätt politiska mekanismer undviker vi att exkludera några lösningar, både omedelbara och framtida sådana, i arbetet med att fasa ut fossila bränslen från den tunga transportsektorn. En sådan är att låta förnybara bränslen vara med och bidra till lägre utsläpp, och erkänna det bidraget. Vi bör fortsätta att gemensamt arbeta för en fossilfri vägtransportsektor.

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se