Hållbarhet
17.02.2020

Tidvattenvågen som lyfter oss alla: Hur utvecklingen mot mer hållbarhet i näringslivet får fler att tänka nytt

Text: Catherine Early

Neste blev utnämnda till världens tredje mest hållbara företag på 2020 års Global 100-lista. Men arbetet med att göra världen till en bättre plats är något som inte bara berör ett företag utan gör oss alla till vinnare. Här skildrar miljöjournalisten Catherine Early den större berättelsen bakom listan och berättar hur företag världen över ansluter sig till en global rörelse för en hållbar framtid.

I augusti förra året gjorde en grupp bestående av 181 vd:ar för några av världens största företag ett gemensamt uttalande som i efterhand kan sägas vara en milstolpe. Poängen i deras text var att företagens enda syfte inte längre enbart är att gå med vinst och öka värdet för aktieägarna. Istället menade de att denna bild måste kompletteras med nya drivkrafter. Det moderna företaget bör även drivas av att erbjuda en hållbar verksamhet, genom etiska leveranskedjor, kundvärde, miljöskydd och långsiktig tillväxt.

The Business Roundtable är en organisation bestående av bolag som Apple, Amazon, Goldman Sachs och Coca-Cola Company. Företag av den storleken kommer behöva längre tid för att omvandla det ovan nämnda uttalandet till verklighet. Att förändra den typen av verksamheter och produkter innebär ett omfattande arbete. Men de är trots detta en del av den rörelse av företag som insett att ”business as usual” inte fungerar längre och som har ambitionen att förändras.

Tecken på denna förändringsrörelse finns överallt. Företag som Neste, energiproducenten Ørsted och teknikkonglomeratet Cisco Systems visar vägen till Global 100-listan genom att revolutionera industrivärldens syn på sig själv i förhållande till resten av världen. För att använda ett uttryck om hållbarhet som var gammalt redan när John F. Kennedy lånade det, då för att tala om hur viktig 1960-talets rymdkapplöpning var, ”det är den tidvattenvågen som lyfter alla skepp”. Ingen kan göra allt på egen hand, men att få inspiration av andra är ett viktigt steg på vägen i det egna arbetet.

Så har föregångarna förändrat sina affärsmodeller

Jätten inom konsumtionsvaror, Unilever, blev ett av de mest berömda fallen inom denna rörelse när man 2015 tog beslutet att helt upphöra med sina kvartalsrapporter. Anledningen var att man ville underlätta ett mer långsiktigt tänkande. Det är ett beslut som kan ha påverkats av upptäckten att klimateffekterna redan kostade bolaget 300 miljoner euro per år. Vid den här tiden var det fortfarande ovanligt med uttalanden om en direkt koppling mellan klimatförändringarna och företaget i frågas vinstnivåer. Förra året inledde Unilever en översyn av bolagets samtliga produkter och slutade sälja de som inte bidrog till samhället på ett positivt sätt.

Fler och fler företag börjar vakna upp och inse att världen står inför ett klimatnödläge med flera ekologiska kriser, som kommer att påverka deras egna finansiella resultat. En vändpunkt var 2015 då både Parisavtalet om begränsning av klimatförändringarna och FN:s globala mål för en hållbar utveckling antogs av regeringar världen över.

De långsiktiga ekonomiska fördelarna med att låta hållbarhetsfrågor få en central roll i företagets affärsmodell blir allt tydligare.

Sedan 2015 har de globala åtagandena visat att företag behöver göra mer omfattande förändringar i sin verksamhet och sättet de gör affärer på, än vad som tidigare gjorts under etiketten CSR (Corporate Social Responsibility eller företags samhällsansvar). Företagen börjar så sakteliga inse vilken skada som kan åsamkas deras rykte om de blir måltavla för allmänhetens kritik och protester. Med tanke på att de strejkande studenter som ingår i rörelsen “Fridays for Future” både är nästa generations kunder och nästa generations anställda. Det är ytterligare en anledning för företagen att öka sin ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet.

Företag med högre ambitionsnivå har redan börjat förändringa sin affärsmodell, dels för att minska den negativa effekt deras verksamhet kan ha på klimatet, men även för att differentiera sig från konkurrenterna genom att ta sig an olika globala hållbarhetsproblem. Det finns idag mer än 3 000 B Corps-certfierade företag som genom sin certifiering visar att de följer vissa krav om hänsyn till hur deras beslutsfattande kan påverka anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och miljön.

De långsiktiga ekonomiska fördelarna med att göra hållbarhet centralt i ett företags affärsmodell börjar även synas tydligare. B Lab, som är en ideell organisationen bakom B Corp-certifieringen, har noterat att de varumärken inom dagligvaruhandeln som är certifierade växte med i genomsnitt 21 procent under 2018, medan genomsnittet för hela sektorn låg på tre procent.

Så mäter man ett företags hållbarhet

Vid sidan om klimatförändringarna förväntas företag nu även agera i en rad andra frågor, som avskogning, skadade växt- och djurhabitat, plast- och luftföroreningar, social orättvisa, hälsofrågor och mänskliga rättigheter. Framstegen mäts genom en mängd olika rankingar av små och stora företag i olika frågor, något som ökar trycket på företag att leva upp till sina åtaganden.

Corporate Knights Global 100-lista är en hållbarhetsranking som presenteras varje år under World Economy Forum i schweiziska Davos. Listan, som nu är inne på sitt sextonde år, gör en mycket noggrann analys av runt 7 500 företag som alla har årliga intäkter på en miljard dollar eller mer. Rankingen görs som en oberoende betygsättning av företagen utifrån kriterier som koldioxidproduktivitet (kvoten mellan intäkter och mängden utsläppt koldioxid), andelen kvinnor i företagets styrelse och i vilken omfattning högre chefers löner har kopplats till hållbarhetsarbetet.

Nu håller hela energibranschen på att förändras.

I år kom Neste på tredje plats och befäste därmed sin position som ett av världens mest hållbara företag. I år är man med på Global 100-listan för fjortonde gången, samtidigt som man har lyckats ta en av de tre prestigefyllda översta placeringarna.

– Global 100-listan är en av mycket få oberoende rankingar som görs och vi känner oss hedrade att ännu en gång få detta erkännande som ett av världens mest hållbara företag, säger Simo Honkanen, Senior Vice President of Sustainability, Public Affairs and Communications på Neste. Vår placering är ett erkännande av allt det arbete som vi har lagt ner under mycket lång tid. Nu håller hela energibranschen på att förändras och placeringen visar att vi är en föregångare även på global nivå.

Pekka Tuovinen, Senior Advisor of Sustainability på Neste, förklarar hur företagets fokus på hållbarhetsfrågor har vuxit och förändrats genom åren. Neste har haft miljöpolicyer sedan 1980-talet, och när samhället för mer än tjugo år sedan började få upp ögonen för klimatförändringarna letade man efter ett sätt att differentiera sig från oljesektorns övriga aktörer. Företagsledningen bestämde sig då för att försöka växa inom förnybara bränslen i stället för fossila.

Neste hade redan gjort omfattande investeringar i forskning och utveckling, och även lyckats uppfinna en metod för att omvandla biobaserade material till rena kolväten. Nu bestämde man sig för att arbeta med hållbarhet i ett bredare perspektiv.

”Rena” intäkter viktiga för hållbarheten

Företagets första produktionsanläggning för förnybar diesel togs i drift i Finland 2007 och följdes av ytterligare en finsk enhet under 2009. En storskalig anläggning byggdes i Singapore under 2010, följt av en i Rotterdam 2011.

Det tog ett tag innan Nestes stora investeringar började löna sig, eftersom det på den tiden inte fanns någon marknad för de här produkterna, berättar Tuovinen. Ändå slutade aldrig Neste att tro på dem. Regelverk som EU:s direktiv om förnybar energi har ökat efterfrågan på förnybara bränslen, vilket har gjort att den delen av Nestes verksamhet nu är mer lönsam än företagets konventionella oljeraffinering, säger han.

Det här är en stor del av förklaringen till de höga placeringarna på Global 100-listan. Nyligen kompletterades kriterierna för rankingen med ett tillägg om ”rena” intäkter, där man mäter den andel av intäkterna som kommer från produkter eller tjänster som har positiva miljöeffekter eller väl definierade positiva sociala effekter. Tillägget står i dag för 50 procent av företagens samlade rankingpoäng.

Vårt företag har gett sig på två av de största globala kriserna – klimatförändringarna och plastavfallet.

Den nya mätpunkten har varit helt avgörande för Nestes höga placeringar på Global 100-listan, säger Tuovinen. Det är också så vi skiljer oss från andra olje- och gasföretag. I den gruppen är vi ensamvargen i flocken säger han.

Neste fortsätter med sin differentiering och siktar på att öka den del av intäkterna som kommer från förnybara produkter och tjänster. Man utforskar dessutom olika sätt att ta fram lösningar på det globala problemet med plastavfall.

Hjälper till att lösa de största globala kriserna

Salla Ahonen, Vice President of Sustainability på Neste, säger att företaget angriper plastproblemet från flera olika håll, bland annat genom att utveckla en metod för kemisk återvinning av plastavfall så detta kan användas som råmaterial vid tillverkning av ny plast. En snabbare omsättning av dessa material skulle minska samhällets beroende av råolja. Genom att erbjuda förnybara råmaterial för produktion av bioplast, främst kolväten som utvinns ur avfall och olika restprodukter, lyckas Neste dessutom minska behovet av fossil olja i plastproduktionen ytterligare.

– Vårt företag har gett sig på två av de största globala kriserna – klimatförändringarna och plastavfallet. Hur många företag kan erbjuda en lösning på båda dessa? Jag tror att det är en av de saker som gör Neste unikt, tillsammans med faktumet att de flesta av våra lösningar har sin grund i våra egna innovationer.

Mer än 25 procent av Nestes anställda arbetar med forskning, utveckling och teknik.

Salla Ahonen är optimistisk vad gäller framtiden för företagets modell. – Vi håller på att ta fram nya förnybara material, som hållbart flygbränsle, som kommer att få en stor roll när flygindustrin ska bli koldioxidneutral – ett område där det verkligen behövs nya lösningar.

Enligt Ahonen arbetar i dag mer än 25 procent av Nestes anställda med forskning, utveckling och teknik. Det innebär att mycket expertis och entusiasm, tillsammans med investeringar, går till problemlösning.

Hon ser påtryckningar från investerare som helt avgörande för hur hållbart näringslivet blir i framtiden eftersom företag gör många vägval baserade på investeringsbeslut. Initiativ som Task Force on Climate-related Financial Disclosures har börjat pressa företagen att visa vilka risker klimatförändringarna kan medföra för deras verksamheter. Även om det rör sig om rekommendationer och inte är tvingande påbud tror Ahonen att det kommer att ses som oacceptabelt att inte agera framöver.

Vi är alla vinnare

Pekka Tuovinen säger att många konkurrenter har börjat följa i Nestes fotspår vad gäller förnybara bränslen. – Det här kommer att bli mainstream, men det kommer också ta tid, eftersom de flesta olje- och gasbolag inte bara äger raffinaderier, utan även exploaterar och producerar råolja. Det är verksamheter som de tidigare har investerat stora summor i och som inte enkelt kan överges.

– Den förnybara delen av Nestes verksamhet växer, lägger Simo Honkanen till. Och den är en mycket viktig del av vinsten, vilket gör Neste till en intressant modellverksamhet för hela branschen. Vi vet att folk tittar på det vi gör och kanske undrar om det här är rätt väg att gå för ett oljeraffinaderi. Det gör att vi befinner oss i en intressant position.

Att vara med på Global 100-listan är bra, men själva placeringen är av mindre betydelse.

Pekka Tuovinen berättar att Neste planerar att öka andelen förnybara produkter i portföljen för att ytterligare differentiera sig på marknaden. Som gammalt oljeraffinaderi är det inte lätt att vinna kundernas och konsumenternas förtroende – därför måste man fortsätta visa att företaget förändras och gör sitt bästa, inte bara förlitar sig på placeringarna i olika hållbarhetsrankingar. Menar han.

– Att vara med på Global 100-listan är bra, men själva placeringen är av mindre betydelse. Det handlar fortfarande om efterlevnad och vi måste vinna konsumenternas och kundernas förtroende, varje dag. Om vi inte gör det spelar det ingen roll hur högt upp på listan vi når, säger Tuovinen.

Ännu viktigare är att Global 100-listan överhuvudtaget existerar, och att företag som Neste varje år får allt större konkurrens på rankingen. Fler företag världen över börjar inse fördelarna med att jobba med hållbarhet, vare sig påverkanseffekterna på företaget är sociala, ekonomiska eller etiska så handlar det om förändringar som stärker deras anseende. Det är den utvecklingen som är den viktigaste, för den innebär att alla blir vinnare.

 

Läs också pressmeddelande från Neste Corporation, 21 januari 2020