18 September 2020

Klimatutsläppen från vägtrafiken ska reduceras snabbare – Neste och dess partner i transportsektorn arbetar för en ny skattemodell för förnybara bränslen i Finland

Neste Corporation, Pressmeddelande, 18.9.2020 kl. 8

Neste har tillsammans med Finlands transport- och logistik SKAL rf, Posten, DB Schenker och Niemi Palvelut torsdagen 10.9.2020 presenterat ett förslag för Finlands regering om att även i Finland använda den skattemodell för biobränslen som finns i Sverige. Om modellen blir verklighet skulle man i fortsättningen kunna sälja förnybara höginblandade biobränslen* som överskrider reduktionsplikten utan punktskatt. Med förslaget vill Neste och dess partner för sin del påverka en snabbare reducering av klimatutsläppen från vägtrafiken i Finland.      

”Biobränslen är en viktig metod för att minska klimatutsläppen från vägtrafiken, och reduktionsplikten leder till att en allt större andel av det bränsle som årligen säljs i Finland innehåller förnybart bränsle. Den nuvarande beskattningen uppmuntrar emellertid inte till att sälja förnybara höginblandade bränslen mer än vad reduktionsplikten förutsätter. Därför föreslår vi en ny skattemodell, där alla konsumenter, företag och kommuner vid sidan av att minska sina utsläpp genom reduktionsplikten även kan gå före och bidra till att reducera utsläpp än mer i Finland”, säger Ilkka Räsänen, Director, Public Affairs, Neste. 

Reduktionsplikten leder till att andelen biobränslen stiger till 30 procent före 2029, vilket betyder att nästan var tredje kilometer i vägtrafiken körs med förnybart bränsle.

”Det här räcker emellertid inte till för att nå de ambitiösa klimatmålen. Finland behöver en skattemodell där förnybart bränsle skulle befrias från drivmedelsskatt om det används utöver den årliga reduktionsplikten. På detta sätt skulle transportföretagen snabbt kunna gå över till en nästan fossilfri trafik”, säger Iiro Lehtonen, VD på SKAL.

Finländska konsumenter och företag redo att minska hela landets utsläpp 

Med hjälp av bränslet Neste MY Förnybar Diesel™, som lanserades på den finska marknaden år 2017, kan bilister och företag märkbart sänka sitt eget koldioxidavtryck. Redan var femte dieselbilist väljer redan det här förnybara alternativet på de stationer där det erbjuds. Dessutom har flera hundra företag inom logistiksektorn tagit det i bruk. 

”Bekämpandet av klimatförändringen kräver att lösningar som finns här och nu används för att Finlands mål om koldioxidneutralitet före 2035 ska kunna nås. Alla lösningar behövs, men under de närmaste åren har vi inte möjlighet att till exempel öka den eldrivna fordonsflottans andel märkbart. Den nya skattemodellen skulle möjliggöra ett allt större införande av förnybara bränslen inom transport- och logistiksektorn, samtidigt som vi kunde säkra konkurrenskraften”, säger VD Petteri Nurmi på DB Schenker.

”Posti har förbundit sig till vetenskapsbaserade utsläppsmål och vårt ambitiösa mål för den egna verksamheten är att vara klimatneutrala  senast år 2030. Förnybara bränslen som produceras på ett hållbart sätt spelar en viktig roll inte bara för vår egen resa mot nollutsläpp, utan för att minska utsläppen från hela den inhemska vägtrafiken. Bekämpandet av klimatförändringen förutsätter snabba åtgärder och förnybara bränslen är en del av de medel som står till buds”, säger Postis ansvarsdirektör Noomi Jägerhorn.  

”Transportföretagen strävar för egen del efter att minska utsläppen från sin verksamhet på flera olika sätt, till exempel genom att investera i moderna bilar med små utsläpp. Vi har helt slutat använda fossila bränslen i Niemis flyttbilar. Merparten av våra fordon körs med förnybar diesel, eftersom det har varit en snabb och enkel lösning och inte har förutsatt några investeringar i fordonsflottan”, säger Juha Niemi, kundrelationsdirektör på Niemi Palvelut Oy. 

*) Höginblandade förnybara bränslen är bland annat 100 % förnybar diesel och etanolbränsleblandningen E85 med 85 % etanol och 15 % bensin, samt biogas. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar  8.30–16.00 (EET)).

Iiro Lehtonen, verkställande direktör, SKAL, tfn +358 40 502 818 / iiro.lehtonen@skal.fi 

Petteri Nurmi, verkställande direktör, DB Schenker, tfn +358 40 759 4936 / petteri.nurmi@dbschenker.com

Noomi Jägerhorn, Postis ansvarsdirektör, tfn +358 50 388 6104 / noomi.jagerhorn@posti.com

Juha Niemi, kundrelationsdirektör på Niemi Palvelut Oy, tfn +358 40 040 2307 / juha.niemi@niemi.fi

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se