17 Maj 2022

Neste introducerar samprocessat fartygsbränsle i partnerskap med Nordic Marine Oil – en ny lösning för sjöfartssektorn som kan ge upp till 80 procent lägre växthusgasutsläpp

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 maj 2022 kl. 9:00 (EET)

Neste lanserar tillsammans med sin partner Nordic Marine Oil det nya fartygsbränslet Neste Marine™ 0.1 Co-processed i Skandinavien – en lösning som hjälper sjöfartssektorn att minska utsläppen av växthusgaser (GHG). Det ISCC PLUS-certifierade* fartygsbränslet kan ge upp till 80 procent** lägre växthusgasutsläpp under livscykeln jämfört med fossila bränslen utan att produktens kvalitet eller prestanda försämras.

Fartygsbranschen står för 90 procent av världshandeln och 13 procent av transportutsläppen, så den behöver lösningar för att minska koldioxidavtrycket på ett genomförbart sätt i linje med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) mål (källa: EU Climate Action, IMO).

”Vi på Neste har ett åtagande att hjälpa våra kunder och hela värdekedjan att minska deras växthusgasutsläpp. Under 2021 hjälpte våra förnybara produkter kunderna att sänka sina växthusgasutsläpp med 10,9 miljoner ton. Sjöfarten är en av de största källorna till transportutsläpp. Vi stödjer rederierna i deras strävan mot koldioxidneutralitet och introducerar fartygsbränslet Neste Marine 0.1 Co-processed som ger en omedelbar effekt på utsläppen”, säger Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services på Neste.

Nordic Marine Oil är specialiserade på leverans av bunkerbränslen och smörjolja till fartygsindustrin. Företagets lagringstankar och bunkerpråmar återfinns i de större hamnarna i Danmark, där även det nya fartygsbränslet kommer att finnas från maj 2022.

”Vi är väldigt entusiastiska för att  fokusera helt på att skapa medvetande om detta fartygsbränsle med låga utsläpp. Nordic Marine Oil har börjat bygga upp sitt hållbarhetserbjudande, och det samprocessade fartygsbränslet är vårt första steg mot en möjlighet för sjöfartsbranschen att minska sina växthusgasutsläpp. För fraktägare och befraktare utgör produkten ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att minska CO2-utsläppen från transporterna och uppnå sina egna klimatmål. Utsläppsminskningen är omedelbar, och lösningen är enkel att implementera eftersom fartygsägarna inte tvingas göra några investeringar eller förändringar av fartygsmotorerna. Vårt starka partnersamarbete med Neste ger oss möjlighet att leverera morgondagens bränslen till sjöfartsindustrin redan idag”, säger Steen Møller, VD för Nordic Marine Oil.

”Sjöfartssektorn bekämpar klimatförändringarna med alla tänkbara medel. Vårt nya, samprocessade fartygsbränsle är en konkurrenskraftig och genomförbar lösning för rederier, och även för gods- och varumärkesägare som söker möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp i värdekedjan”, förklarar Sveta Ukkonen. ”Baserat på de erfarenheter vi har vunnit tillsammans med Nordic Marine Oil kommer vi att utöka tillgängligheten till produkten. Det samprocessade fartygsbränslet är ett strategiskt steg för oss att minska beroendet av fossila resurser genom att delvis ersätta råoljebaserade råvaror med förnybara råvaror.”

Fartygsbränslet Neste Marine 0.1 Co-processed produceras i Nestes raffinaderi i Borgå i Finland, där förnybara råvaror sambearbetas med fossila råvaror i den konventionella raffineringsprocessen. Drop-in-bränslet kan tas i bruk utan några förändringar i flottan eftersom det har en likartad sammansättning som konventionella bunkerbränslen. Det samprocessade fartygsbränslet uppfyller ISO 8217 med konstant raffineringskvalitet. Det samprocessade fartygsbränslets hållbarhetsegenskaper är ISCC PLUS-certifierade (International Sustainability and Carbon Certification) med en massbalansmetod.

*) ISCC PLUS-certifikatet täcker inte verifiering av växthusgaser i pilotfasen.
**) Metoden som används för att beräkna utsläpp under livscykeln och minskningen av utsläpp styrs av EU-direktivet om förnybara energikällor II (EU) 2018/2001.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Steen Møller, VD, Nordic Marine Oil, tel. +45 3842 3240, e-post sm@malik.dk

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Nordic Marine Oil in brief

Nordic Marine Oil is a 100% privately owned and Danish-registered company. The company has experienced significant growth over the past years and now embarks on a green journey. Nordic Marine Oil A/S operates its own oil terminals and bunker vessels in Danish key ports, serving customers from all segments of the shipping industry. Read more: https://nordicmarineoil.dk/en/