28 Juni 2022

Sänk utsläppen med bara 15 minuters undervisning: Neste och Ajotunti.fi utmanar trafikskolor att satsa på klimatmedveten körningNeste Corporation, Pressmeddelande, 28.6.2022 kl. 8.30 (EET)

Neste och trafikskolan Ajotunti.fi genomförde i maj och juni 2022 en undersökning i hur körsätt och undervisning på trafikskolor kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. I denna konsumentundersökning* tillfrågades tusen finländare om de tror att deras bilkörning är miljövänlig. 54 procent av de svarande svarade positivt, samtidigt kan dock så många som var fjärde inte svara på hur det egna körsättet påverkar miljön. Som en del av projektet genomförde Neste och Ajotunti.fi även ett test med trafikskoleelever, som visade att det med ett mer miljövänligt körsätt är möjligt att sänka sina utsläpp och sin bränsleförbrukning med så mycket som 6 till 15 procent. Bara 15 minuters undervisning är tillräckligt för att skapa betydelsefulla resultat.

”Idag är det möjligt för bilister att utnyttja lösningar som bränslen och fordon med lägre utsläpp, men utöver dessa behövs fler alternativ. Med vår undersökning kan vi visa hur undervisningen på trafikskolorna kan påverka utsläppen från biltrafiken. Ett annat mål med projektet är att visa varför man borde lägga större vikt vid miljövänlig körning vid trafikskolornas undervisning, både i Finland och internationellt. Om alla som tar körkort i år skulle få denna typ av utbildning skulle multiplikatoreffekten på biltrafikens utsläpp i framtiden vara betydande”, det säger Mika Hyötyläinen, direktör för marknadsföring och digitalisering på Nestes affärsområde Marketing & Services. 

Enligt enkäten är det framförallt finländare i åldersgrupperna 25–34 och 55–64 som upplever att de kör miljövänligt. Den främsta orsaken till att man vill köra klimatsmart (67 procent) är en vilja att spara in på bränslekostnaderna. Av 18–24 åringarna uppgav så många som 72 procent att deras största motivation för att tillämpa en miljövänlig bilkörning är att de vill minska sina utsläpp och skydda naturen. 

”Det är stor skillnad mellan olika åldersgrupper när det kommer till kunskap om miljövänlig körning och antal svaranden som medvetet försöker köra mer miljövänligt. Vi behöver utöka momentet om miljövänlig körning i den praktiska trafikundervisningen och öka medvetenheten om vilken inverkan på utsläppen ens körstil har. En konkret metod är att införa en modul i undervisningen på trafikskolor runt om i Finland, vilket just nu görs i ett pilotprojekt. Vi tror att den långsiktiga effekten blir stor, särskilt bland unga förare”, säger Hyötyläinen. 

Trafikskolorna ägnar mindre tid än tidigare åt undervisning i miljövänlig körning

Nestes och Ajotunti.fi:s testkörningar genomfördes under maj och juni 2022 i Helsingfors. Körsträckan var åtta kilometer lång och innehöll körning i stadstrafik och på motorväg. Testkörningen med en förare tog totalt två timmar. 

”Undet det första körtestet fick föraren fritt använda sin egen körstil, varefter vi kontrollerade förbrukningsvärden och gjorde en teorigenomgång med föraren om sådant som kunde korrigeras för en mer utsläppssnål körning. Därefter körde vi samma rutt igen och jämförde värdena från denna omgång med de tidigare. Testresultaten visade att utsläppen minskade med 6–15 procent beroende på körstil och förare. Efter teoridelen observerades betydande förändringar i sättet testpersonen körde på, när antal accelerationer sjönk och medelhastigheten steg under den andra körningen tack vare färre stopp”, det berättar Kristiina Anunti som är trafiklärare på Ajotunti.fi.  

”Trafikskolorna utformar själva sin undervisning utifrån Traficoms anvisningar, men för närvarande  räcker tiden inte till på många trafikskolor för att gå igenom miljövänlig körning i den omfattning som ämnet förtjänar. Under pilotprojektet användes väl underbyggt material och konkreta tips som sedan fick testas praktiskt direkt efteråt, vilket gav utmärkta resultat. Det skulle vara önskvärt med en större satsning på miljövänlig körning i lagstiftningen och undervisningen i fortsättningen”, säger Anunti. 

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom är det viktigt att uppmärksamma miljövänlig körning. 

”Alla kan påverka sin miljöbelastning. De förändringar av den egna körstilen som krävs för att uppnå resultat kan vara mycket små, men ha stor effekt. Ett miljövänligt körsätt är en miljöåtgärd som inte kräver dyra investeringar. Det utgår ifrån principerna för ekonomisk körning, något alla kan lära sig med lite övning. En ekonomisk körstil minskar både bilens utsläpp och bränslekostnader”, säger Marjo Immonen, sakkunnig på Traficom. 

Även körrutten spelar roll 

Körstilens och körruttens inverkan på utsläpp och bränsleförbrukning har redan undersökts tidigare, bland annat av VTT och Neste. Våren 2020 undersökte Neste tillsammans med HERE Technologies och PTV Group ruttens inverkan på utsläppen. Enligt test som utfördes i huvudstadsregionen i Finland kan en miljövänligare rutt minska koldioxidutsläppen med upp till sex procent jämfört med den snabbare rutten som ofta föreslås av navigationssystemet. 

“VTT deltar i det EU-finansierade projektet MODALES, resultat från den första fasen visade att det kan finnas betydande skillnader mellan olika förare när det gäller både CO2 och lokala utsläpp av sådant som partiklar. I snitt varierade påverkan på CO2-utsläpp mellan olika förare med så mycket som 26 procent, beroende på fordon. Även för partikelutsläpp fanns det stora variationer. Generellt fann man ett starkt samband mellan dessa två typer av utsläpp, där förare som förbrukar mindre bränsle även ger upphov till lägre utsläpp av avgaser som är skadliga för den omkringliggande miljön”, säger Rasmus Pettinen, senior forskare på VTT.

Läs mer: neste.com/co2friendlydriving 

*) Nestes enkät genomfördes som en riksomfattande konsumentpanel via IRO Research Oy:s undersökning Tuhat suomalaista (”Tusen finländare”) under tiden 11–23.5.2022. 1 000 konsumenter från hela Finland svarade på enkäten. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

För mer information: 

Neste: Mika Hyötyläinen, direktör för marknadsföring och digitalisering inom affärsområdet Marketing & Services. Kontakta Nestes medietjänst på tfn +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar kl. 8.30–16.00 EET).

Ajotunti.fi: Kristiina Anunti, trafiklärare, info@nettiopetus.fi, tfn 044 253 9616. 

Traficom: Marjo Immonen, sakkunnig, marjo.immonen@traficom.fi, tfn 029 534 5588.

VTT: Rasmus Pettinen, Senior Scientist, Efficient engines and vehicles, rasmus.pettinen@vtt.fi, tfn 040 150 47 96.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Kort om Ajotunti.fi

Ajotunti.fi är en ny tjänst där du själv kan välja din trafiklärare! I tjänsten Ajotunti.fi kan du avlägga ett helt körkort för personbilar eller bara boka enskilda körlektioner. Teorilektionerna avläggs bekvämt i ett webbklassrum och körlektionerna handleds av den lärare som du väljer. Tjänsten erbjuder också utbildningar i miljövänlig körning och andra körstilsutbildningar för personer som redan har körkort och för företag. För mer information: Ajotunti.fi