Förnybara lösningar
21.03.2023
 5 min read

Allt du vill veta om råvarorna som blir till biodrivmedel

I diskussionen om vilken roll biodrivmedel ska ha i samhället och vårt transportsystem är råvarorna som används vid tillverkningen en viktig faktor. När det gäller råvaran som används för att tillverka fossila bränslen, som fossil diesel, är det enkelt. Råvaran till fossil diesel är fossil olja. Råvarorna till biodrivmedel som förnybar diesel och förnybart flygbränsle är betydligt mer diversifierade och tillverkare använder en rad olika råmaterial. 

 

Hur hållbara är råvarorna som blir till biodrivmedel? 

Några exempel på viktiga råvaror till biodrivmedel är animaliskt fettavfall, använd matolja från livsmedelsindustrin och avfall och restprodukter från framställning av vegetabiliska oljor. Dessa är de tre största kategorierna av råvaror hos Neste, världens främsta producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle, som företaget använder till sina förnybara produkter. 

Ur hållbarhetssynpunkt spelar det stor roll hur de råvaror som används till biodrivmedel har framställts. Avfall och restprodukter har som fördel att de inte kan användas till föda för människor. Restprodukter från livsmedelsproduktion som också kan användas till exempelvis biodrivmedel innebär ett mer effektivt användande av resurser. Men det finns även andra råvaror som är lovande inför framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv, som en viss typ av restmaterial från jordbruket, skogsindustrin, hushållsavfall och alger. 

Den största vinsten för miljön och klimatet med biodrivmedel är att de kan ersätta fossila bränslen. Eftersom fossila bränslen använder fossil olja som råvara så innebär det att ytterligare växthusgaser, som koldioxid, som varit inlåsta i jorden under en mycket lång tid släpps ut i atmosfären. Biodrivmedel som framställs av förnybara råvaror använder kol som helt nyligen funnits i atmosfären och anses inte på samma sätt frigöra ny koldioxid utan cirkulerar i högre grad befintlig koldioxid. När användning av biodrivmedel konkurrerar ut fossil energi innebär det en betydande besparing av utsläpp jämfört med fossila bränslen, sett över hela drivmedlets livscykel. 

Att använda avfall och restprodukter till att producera biodrivmedel innebär även att man använder resurser på ett effektivt sätt. Exempelvis när använd matolja från livsmedelsindustrin, som inte längre kan konsumeras av människor, kan komma till nytta. Avfall och restprodukter utgör över 90 procent av Nestes råvaror globalt. 

För att kunna bedöma hur hållbart ett biodrivmedel är behöver man veta om de råvaror som används till produktionen är hållbara och att de samlas in på ett hållbart sätt. Det är fortfarande en vinst för klimatet att biodrivmedel inte släpper ut ytterligare växthusgaser i atmosfären, men om det tillverkas av råvaror som exempelvis har krävt avverkning av skog så kan det ha negativa konsekvenser för andra delar av miljön, som den biologiska mångfalden. 

Neste har som en ledande producent av biodrivmedel som förnybar diesel och förnybart flygbränsle ett stort ansvar. Därför har företaget hårda krav på sina förnybara råvaror och ett robust system för att kontrollera och verifiera att de råvaror man använder är hållbara. Här kan man läsa mer om hur Neste kontrollerar hållbarheten hos sina råvaror.

 

 

Kommer råvarorna att räcka till? 

En annan viktig fråga är huruvida råvarorna kommer att räcka till den ökande efterfrågan på förnybara bränslen. Biodrivmedel utgör idag enbart några procent av alla drivmedel i det globala transportsystemet, både för vägtransporter, marina transporter och flygtrafik. Denna andel behöver öka betydligt om utsläppen från dessa sektorer ska komma ner tillräckligt för att nå våra klimatmål. Samtidigt kommer vi även behöva komplettera arbetet med andra möjliga lösningar, som elektrifiering och ändrat beteende. 

För att ge en bild av hur utbudet av råvaror hänger ihop med dagens produktion, och potentialen för framtiden, kan vi titta närmare på Nestes nuvarande produktion. Som den ledande aktören på marknaden för förnybara bränslen är Neste relevant som exempel för att säga något om marknaden i sin helhet. Under 2021 använde Neste 3,7 miljoner ton förnybara råvaror till alla våra förnybara produkter, som bland annat förnybar diesel, även kallad HVO100, och förnybart flygbränsle. 

Neste är ett av flera bolag som de närmaste åren kommer att öka produktionen av förnybart kraftigt. Från 3,3 miljoner ton 2022 till 5,5 miljoner ton 2023 och slutligen 6,8 miljoner ton 2026. Denna ökning av produktionen kommer att ske genom att bland annat använda Nestes befintliga NEXBTL teknologi, och de typer av råvaror, som avfallsoljor och fetter, som används idag. 

Hur mycket mer av dessa förnybara fettavfall och restprodukter finns tillgängliga på marknaden idag? Med hjälp av en rapport av WEF/McKinsey har Neste uppskattat att mängden kommer att nå upp till 40 miljoner ton årligen vid 2030. Det finns alltså möjlighet för en kraftigt ökad produktion från dagens nivåer, utifrån råvarutillgången. Ökad produktion kräver givetvis investeringar i produktionen men det innebär att det ännu inte är mängden råvaror som sätter begränsningen. 

Därefter finns det ytterligare möjligheter för Neste, och andra aktörer på marknaden, att utöka produktionen av förnybara produkter genom att undersöka andra, potentiella råvaror och ny teknologi. Neste forskar idag intensivt på hur företaget kan bredda sin bas av råvaror, och använda dessa för att tillverka förnybara produkter, till vad som skulle vara ett konkurrenskraftigt pris. I flera fall finns tekniken för att använda vissa råvaror redan idag men produkten blir då för dyr för att kunna konkurrera på marknaden. 

 

 

Det pågår just nu flera olika projekt hos Neste som tittar på sådana nya möjliga råvaror. Några exempel är följande; alger, som man kan läsa mer om här, kommunalt avfall, som består av bland annat avfall från hushåll och som man kan läsa mer om här, lignu-cellulosa, som exempelvis finns i avfall och restprodukter från skogsindustrin och jordbruket vilket utvecklas här, samt Power-to-X, en lösning som innebär att man använder koldioxid som råvara och med förnybar energi omvandlar den till bland annat flytande bränsle och som vi berättar mer om här. Neste har som mål är att ha gått vidare med en av dessa nya teknologier och källor till råmaterial till kommersialisering till 2030. 

 

Varför ska vi öka produktionen av förnybart? 

Att produktionen av förnybara produkter, som kan ersätta fossila bränslen inom exempelvis vägtransporter, flyget och kemikalieindustrin, ökar är en viktig del av att uppnå de hållbarhetsmål, särskilt för klimatet, som satts upp av olika länder runt om i världen. Nestes nuvarande produktion av förnybara produkter ger redan idag stora besparingar av utsläpp av växthusgaser, som koldioxid. Tack vare att kunder använder Nestes förnybara produkter istället för de fossila alternativen sparades bara under år 2022 11,1 miljoner ton utsläpp av växthusgaser. Det motsvarar mer än alla de totala utsläppen från alla personbilar i Sverige år 2020, (9,45 miljoner ton).  

Att ställa om till förnybart gör stor skillnad för klimatet. Därför är Neste motiverade att fortsätta hitta och samla in råvaror på ett ansvarsfullt sätt, som kan användas till att öka produktionen av förnybart. Att ersätta allt mer av de fossila råvarorna som används för att producera bränsle kommer göra transportindustrin, och andra delar av samhället, mer hållbar.