Förnybara lösningar
10.01.2020

Trycket ökar: Transportföretag lockar till sig kunder med mer hållbara tjänster

Allt fler kunder efterfrågar idag fler företag som vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Även om transport- och logistikbranschen betraktas som en ganska traditionell bransch har även den vidtagit konkreta åtgärder för att dra sitt strå till stacken.

Det kommer många nya innovationer på området, vilket visar att företag kan göra stora förändringar snabbt när det behövs för att uppfylla efterfrågan på hållbara alternativ.

Globala trender inom transportsektorn visar att transport- och logistikföretagen numera aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från sina fordonsparker. Många av världens största logistikföretag har infört hållbarhetsmål som en grundläggande del av sin strategi.

Precis som på andra marknader letar både konsument- och företagskunderna aktivt efter bevis på att transport- och logistikföretag vidtar åtgärder och fattar mer hållbara beslut.

Deras kunder uppskattar, och till och med kräver, bevis på hållbara åtgärder. Kundefterfrågan är en viktig faktor som driver på förändringen mot en mer miljövänlig alternativ inom transportindustrin. I synnerhet lösningar som kan bidra till att minska miljöpåverkan blir allt populärare.

 

Efterfrågan på mer hållbara val ökar i hela branschen.

Transporters miljöpåverkan är mycket viktig för slutkunden. Enligt undersökningen IPC Cross-border e-Commerce Shopping Survey (2018) vill upp till 47 procent av e-handelskunderna ha en koldioxidneutral leverans av produkter som de beställer online.

Sänkta bränslekostnader genom optimerad bränsleanvändning

Transportföretag har börjat erbjuda allt fler miljövänliga alternativ, eftersom man vill visa vägen när det kommer till att minska utsläppen inom logistik. Möjligheten till kostnadsbesparingar genom minskade utsläpp är något som transportindustrin är mycket medvetna om och intresserade av. 

Många transportföretag har redan övergått till alternativa förnybara bränslen och minskar sina driftkostnader genom att optimera sin energi- och bränsleförbrukning, minska avfall eller börja leta efter en modell med cirkulärt system. 

Typiska hållbara val innefattar minskning av bränsleförbrukningen genom till exempel bränslesnål körning eller lastoptimering. Även ny teknik och transportutrustning med låga utsläpp väcker intresse bland transportoperatörer som ett sätt att minska utsläppen.

Transportföretag är intresserade av alternativa bränslen

Transportindustrin söker hitta nya effektiva sätt att minska sina utsläpp. Det vanligaste första steget är last- och köroptimering i kombination med alternativa bränslen. Alla alternativ är bra för klimatet, men förnybar diesel är ofta det snabbaste sättet.

 

62 procent av finska transportföretag är intresserade av att minska utsläppen genom att använda förnybar diesel eller biodiesel.

Biobaserade bränslen, såsom förnybar diesel eller biodiesel, kräver inga modifikationer eller konverteringar av vagnparken. De verkar därför vara de alternativa bränslen som är mest intressanta för transportindustrin.

Upp till 62 procent av finska transportföretag uppgav att de är intresserade av att minska utsläppen genom att använda förnybar diesel eller biodiesel.

Det finns även ett intresse för gas och elektricitet (SKAL Transport Barometer 1/2019), men de är inte lika populära eftersom de generellt kräver att vagnparken modifieras eller konverteras.

Ladda ner fördelarna
med Neste MY

Minskade utsläpp från kollektivtrafiken förbättrar stadsbornas miljö

Städer och kommuner börjar även bli mer medvetna om vikten av att minska på koldioxidutsläppen från transporter.

I Oakland i Kalifornien återvinns exempelvis stadsavfall för att producera Neste MY Förnybar Diesel. Det cirkulära koncept som Neste och Oaklands stad har tagit fram minskar både mängden avfall som alstras i staden och utsläppen från stadens kollektivtrafik.

Det förbättrar också kvaliteten på luften som stadens invånare andas in. Dessutom skapar samarbetet mellan Neste och Oakland lokala jobb inom avfallshantering.

Låt kunderna välja mer hållbara resor

Transport- och logistikföretag har kommit på en rad olika metoder för att låta sina kunder styra mer över hållbarheten i de tjänster de köper.

Till exempel kan passagerarna hos Savonlinja, ett finskt bussbolag för långresor, välja en resa med låga utsläpp genom att betala en tilläggsavgift utöver biljettpriset.

 

Få kunderna att känna att de har bidragit aktivt till företagets strävan att arbeta för en bättre värld.

Savonlinja kommer att använda pengarna som de samlar in via sin Green Journey-tjänst för att minska växthusgasutsläppen genom att använda Neste MY Förnybar Diesel™ i bussarna, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 90 procent jämfört med fossil diesel.

Neste MY – fördelar som uppskattas av kunder och invånare

 Minskar trafikutsläppen avsevärt med 80–90 %

 Förbättrar luftkvaliteten i staden

 ​Tillverkad av avfall och restprodukter

 Mycket hållbara, spårbara och etiska inköp

 Enkelt byte utan investeringar: Omedelbart tillgänglig och lämplig för alla dieselbilar utan behov av konverteringar

 Baserad på en finsk innovation som erbjuder en unik lösning på ett svårt globalt problem