Hållbarhet
7.01.2020

Hur fastställs utsläppsminskningen?

Neste har åtagit sig att minska sina kunders växthusgasutsläpp, med hjälp av förnybara och cirkulära lösningar, med minst 20 miljoner ton per år till 2030. Men hur ska vi klara det? Sari Kuusisto, Nestes expert på hållbara förnybara bränslen, förklarar hur utsläppsminskningarna på 50–90 procent kan uppnås.

Neste har utvecklat bränslen av högsta kvalitet, som tillverkas av förnybara råvaror. 

Biobränslen, som Nestes förnybara bränslen, betraktas som särskilt miljövänliga, eftersom råvarorna tar koldioxid från atmosfären under sin växtprocess. Genom fotosyntes binder växterna koldioxid när de växer.

Utsläppet av koldioxid från avgasröret är noll – inga utsläpp från tank till hjul

Kolutsläppen från förnybar diesel uppgår till noll, eftersom mängden koldioxid som släpps ut vid förbränningen motsvarar den mängd som den förnybara råvaran har absorberat tidigare. 
När biobränslet förbränns, till exempel i motorn på en bil, återgår helt enkelt koldioxiden till atmosfären. 

How is the emission reduction achieved?

 

Ladda ner fördelarna med
Neste MY

Kol från fossila bränslen ansamlas i atmosfären och påskyndar klimatförändringen

Fossila bränslen ingår också i kolcykeln, men kolet som är bundet i olja eller kol har befunnit sig utanför kretsloppet i miljontals år.

Fossila bränslens kretslopp är så långsamt att förbränningen av fossila bränslen ökar mängden koldioxid i atmosfären. Koldioxiden som frigörs från fossila bränslen ansamlas i atmosfären och påskyndar klimatförändringen.

Förbrukningen står för upp till 85 procent av de totala utsläppen från fossila bränslen

När det gäller fossila bränslen kommer 85 procent av utsläppen från själva förbränningen i bilmotorn. 

Endast cirka 15 procent av utsläppen kommer från råoljeproduktion och raffinering. Även transport av råvaror och bearbetade produkter står för en del av de totala utsläppen.

För biobränslen ligger förbränningsutsläppen (från tank till hjul) på noll tack vare koldioxidbindningen, men om man ser till biobränslenas hela livscykel orsakar raffinering och transporter en del utsläpp.

För att odla råmaterial till biobränsle krävs gödsel och bränsle till jordbruksmaskiner och transportmedel. Det behövs även ånga, el och vissa kemikalier för att raffinera växter till flytande bränsle.

Råmaterial för förnybart bränsle måste produceras hållbart i varje steg

Besparingarna av växthusgaser från biobränslen måste enligt EU-lagstiftningen vara minst 50 procent, och tröskeln har ökat till 60 procent för nya installationer efter 2017.

När man beräknar de totala utsläppen av växthusgaser från förnybart bränsle ser man på utsläppen från följande steg i bränsleproduktens livscykel:

  1. Odling
  2. Bearbetning
  3. Transport av råmaterial och produkter
  4. Bränsleanvändning

För att klassas som biobränsle måste alla råvaror som används i produktionen vara producerade på ett hållbart sätt. Om några av ovanstående kriterier inte är uppfyllda klassas produkten helt enkelt som fossilt bränsle.
Råvaror från avfall och restprodukter med högt energivärde bidrar till att minska utsläppen

Nestes portfölj med förnybara råvaror består av tio olika avfalls- och olje- och fettrestprodukter samt vegetabiliska oljor. Avfall och restprodukter står för ungefär 80 procent av Nestes årliga användning av förnybar råvara.

Neste övervakar leveranskedjan för att få full spårbarhet 

Neste accepterar endast hållbart producerade förnybara råvaror från noggrant utvalda ansvarsfulla partners. Alla förnybara växtbaserade råvaror går att spåra till sin odlingsplats och all avfallsbaserad råvara till sin produktionsplats. Spårbarheten gör att Neste kan övervaka leveranskedjan från början till slut och se till att inga brott begås mot de mänskliga rättigheterna eller att primärskogar eller andra kolrika områden används under något steg av råvaruproduktionen.

Under de senaste tio åren har Neste fokuserat på att producera förnybara bränslen som kan ersätta användningen av fossila bränslen. Neste har åtagit sig att hjälpa sina kunder att minska växthusgasutsläppen med åtminstone 20 miljoner ton årligen fram till 2030. Denna minskning motsvarar det sammanlagda årliga koldioxidutsläppet från över tre miljoner EU-medborgare.