Förnybara lösningar
10.01.2020

Varför är Neste MY Förnybar Diesel bättre än andra dieselsorter?

Det börjar bli norm att göra hållbara val inom transport- och logistikindustrin. Att byta till ett nytt bränsle kräver noggranna överväganden och hänsyn till flera aspekter utöver att minska koldioxidutsläppet. Det finns många olika alternativa bränslen att välja mellan och det kan vara en utmaning att jämföra dem.

Neste MY Förnybar Diesel är ett mer hållbart alternativ till råoljebaserade kolvätebränslen. Det är ett förstklassigt, petroleumfritt kolvätebränsle som är tillverkat av 100 procent förnybara råvaror.

Minskar utsläppen avsevärt – bättre för klimatet och människorna

Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel™ som tillverkas av förnybara råvaror minskar utsläppen av växthusgaser med 50–90 procent under bränslets livscykel jämfört med traditionell fossil diesel. Det minskar transportrelaterade lokala utsläpp och förbättrar luftkvaliteten i städerna.

Växthusgasutsläppen under bränslelivscykeln för en bil som använder Neste MY är idag lägre än utsläppen från en elbil. Om koldioxidutsläppen från en dieselbil till exempel är 106 g/km blir utsläppen under en hel livscykel så låga som 24 g/km om man använder 100 procent förnybar diesel tillverkad av avfall och restprodukter. Motsvarande siffra för en elbil är 28 g/km.

Minskade växthusgasutsläpp från transporter förbättrar luftkvaliteten i städerna:

 33 procent färre fina partiklar som förvärrar astma
 30 procent  lägre utsläpp av kolväte som kan orsaka irritation i ögon och lungor
 24 procent lägre utsläpp av kolmonoxid som bidrar till global uppvärmning
 9 procent  lägre utsläpp av kväveoxid som kan öka risken för andningsproblem
 Minskad förekomst av polycykliska aromatiska kolväten kopplade till cancer

Mer än tio olika förnybara råvaror – vegetabiliska oljor, avfalls- och restoljor och -fetter – används för att tillverka Neste MY. Alla råvaror är förnybara och upphandlas transparent från leverantörer som är föremål för noggranna hållbarhetsutvärderingar.
 

 

 

Renare bränsle, högre prestanda

Till skillnad från konventionella råoljebaserade dieselsorter innehåller Neste MY inga aromatiska föreningar eller föroreningar, vilket gör att bränslet förbränns med maximal effektivitet.

Det höga cetantalet säkerställer effektiv och ren förbränning, vilket innebär att den håller motorn renare än traditionell biodiesel (FAME).  Tack vare sitt höga energiinnehåll ger Neste MY även mer kraft åt fordonet jämfört med FAME.

Neste MY lämpar sig exceptionellt väl för kalla väderförhållanden. Dess köldbeständighet är bättre än hos vanlig fossil diesel, eftersom det höga cetantalet ger bättre start- och gasrespons.

Oavsett vilken råvara som används garanterar Neste att bränslet överskrider inhemska miljökrav så att du tryggt kan köra var som helst i världen.

Renare bränsle är lätt att lagra och minskar underhållsbehovet

Kvaliteten hos Neste MY Förnybar Diesel är överlägsen jämfört med traditionell biodiesel och håller minst samma kvalitet som konventionell fossil diesel.

Renare förbränning betyder lägre avgasutsläpp: Neste MY minskar uppbyggnaden av partiklar i motorn och minskar behovet av injektorunderhåll och DPF-filterregenerering. Därför behöver vagnparker som använder Neste MY oftast mindre underhåll än de som använder traditionell biodiesel.
Neste MY kan även lagras under längre perioder utan att kvaliteten försämras eller vatten ansamlas. För verksamheter med mycket varierad användning under olika årstider kan detta ge betydande besparingar i bränslekostnader. 

Inget behov av konverteringar: Neste MY kan användas i vanliga dieselmotorer

Varje molekyl i förnybar diesel finns även i fossil diesel. Det innebär att Neste MY är ett enkelt och omedelbart alternativ till fossil diesel.

Eftersom Neste MY kan användas i vanliga dieselfordon kräver ett byte inte några investeringar i konverteringar eller ny utrustning. Underhållspersonalen kan fortsätta arbeta på samma sätt som förut, och bytet till en renare, högkvalitativ bränsleprodukt med mycket få eller inga föroreningar innebär att underhållsbehovet inte ökar.

När man byter till ett nytt bränsle leder det ofta till extra arbete eller utbildningsbehov för underhållspersonalen. Om man konverterar en vagnpark för att köra på biogas måste man konvertera fordonen och installera gassensorer. Om man byter till elfordon måste man uppdatera hela vagnparken och installera laddningsstationer.

Enkel tankning på lättåtkomliga platser möjliggör maximal räckvidd och nyttolast

Med Neste MY behöver du inte kompromissa med räckvidden eller nyttolasten för dina fordon.

Med andra alternativa bränslen är det glest mellan tanknings- och laddningsstationerna, vilket betyder att de inte är lämpliga bränsleval för transport av tunga nyttolaster eller långa rutter.

De mest avancerade ellastbilarna i klass 8 har en uppskattad räckvidd på cirka 400 km, medan diesellastbilar kan köra hela 2 400 km på en enda tankning.

Neste MY Förnybar Diesel är helt kompatibel med nuvarande infrastruktur för bränsledistribution. Bränslet kan användas som det är (100 procent Neste MY Förnybar Diesel) eller blandas med konventionell fossil diesel.